21444_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/arkiv
21444
Høyere leie i store tettsteder
statistikk
2007-06-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Leiemarkedsundersøkelsen2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere leie i store tettsteder

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) 2007 viser at jo større tettstedene er, desto høyere leie for utleieboliger må leietakere finne seg i å betale. Gjennomsnittlig månedlig leie for en to- og treroms utleiebolig i Oslo med Bærum ligger på henholdsvis 5 949 og 7 399 kroner, som er langt høyere enn i resten av landet.

Geografisk beliggenhet er en viktig forklaringsvariabel til forskjeller i leiene. Leietakere i Oslo med Bærum opplever et leienivå som skiller seg ut fra resten av landet. Leietakere må i gjennomsnitt betale 5 949 kroner og 7 399 kroner i månedlig leie for henholdsvis to- og treroms utleieboliger. I andre større byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø ligger leiene markert lavere - 4 561 og 5 537 kroner i månedlig leie for tilsvarende romstørrelser. LMU viser at jo større tettstedene er, desto høyere blir de gjennomsnittlige leiene.

I de minste tettstedene og i spredtbygde strøk slipper leietakere unna med henholdsvis 3 186 og 3 693 kroner per måned i gjennomsnitt for en toroms og en treroms utleiebolig. LMU viser at mindre boligstørrelser og særlig toroms utleieboliger er de mest representerte boligstørrelsene i de største byene, mens i mindre tettsteder og i spredtbygde strøk er det hovedsakelig større boligstørrelser og andre hustyper som dominerer på leiemarkedet. I gjennomsnitt ligger månedlig leie for en toroms utleiebolig på 4 391 kroner, mens en treroms utleiebolig kommer opp i 4 995 kroner på landsbasis.

Større utleieboliger gir lavere leie per kvm

Grupperes utleieboligene fra LMU etter boligstørrelse, målt ved boareal, viser resultatene som forventet at leier per kvm faller, jo større boligen er. I Oslo med Bærum opplever leietakere som besitter utleieboliger på 30-49 kvadratmeter (kvm) en gjennomsnittlig årlig leie per kvm på 1 589 kroner, mens årlig leie per kvm ligger på 1 332 kroner i gjennomsnitt for utleieboliger i størrelsen 50-79 kvm. Større utleieboliger på 100-119 kvm ligger i gjennomsnitt på 1 068 kroner per kvm i året.

Leieforholdets lengde har betydning

Et karakteristisk trekk ved leiemarkedet er at leieforholdets lengde også er en viktig forklaringsfaktor til leienivået. Ettersom leieandelen er høy blant unge og mobile leietakere dominerer relativt korte leieforhold på det norske leiemarkedet - kun om lag 16 prosent av alle rapporterte leieforhold i LMU har en startdato som går lengre tilbake enn 2001. LMU 2007 viser at gjennomsnittlig månedlig leie for leieforhold med nyere startdato (leieforhold inngått i 2006 og 2007) ligger nesten 1 000 kroner over leieforhold som startet for over 6 år siden.

Det private, uregulerte markedet i Oslo med Bærum står for de høyeste leiene

LMU viser at relasjonen leietaker og utleier har stor betydning for leienivået. På det norske leiemarkedet er det betydelige innslag av subsidierte leieforhold i form av utleie til familie og venner i tillegg til store utleiere som kommuner og studentsamskipnader. Det private, uregulerte markedet derimot, består av private utleiere enten i form av privatpersoner som leier ut bolig eller private gårdeiere og gårdselskaper. Felles for det private, uregulerte markedet er at leieforholdene i minst mulig grad avviker fra normale avtalevilkår og utelukker elementer av regulering og subsidier. Disse private utleierne dekker om lag 67 prosent av det totale leiemarkedet i Oslo med Bærum. LMU for 2007 viser at dette markedet står for de klart høyeste leiene - leietakere i Oslo med Bærum må i gjennomsnitt betale 5 257 kroner i månedlig leie for en ettroms utleiebolig. En to- og treroms utleiebolig som leies ut i dette markedet, ligger i gjennomsnitt på henholdsvis 6 477 og 8 012 kroner per måned i Oslo med Bærum.

Varsomhet knyttet til tolkning av gjennomsnittsleiene

Det norske leiemarkedet karakteriseres av store forskjeller i leien med hensyn til geografisk beliggenhet, fysiske kjennetegn ved boligen, relasjoner mellom leietaker og utleier og leieforholdets lengde. Gjennomsnittsleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet. Det er også viktig å merke seg at gjennomsnittsleiene ikke er direkte sammenlignbare mellom årganger, da hver årgang bygger på uavhengige utvalg, og utleieobjektene derfor kan være ulike med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Tabeller: