66028_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/aar
66028
Geografisk beliggenhet avgjør leienivået
statistikk
2012-03-29T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
false

Leiemarkedsundersøkelsen2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Geografisk beliggenhet avgjør leienivået

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) 2011, målt per 4. kvartal, viser at leietakere i Oslo inkludert Bærum betaler mest for utleieboliger. Leien i dette området er i gjennomsnitt 8 898 kroner per måned, mot 6 380 kroner på landsbasis.

Leiemarkedsundersøkelsen endret måleperiode i 2011

Måleperioden for den årlige leiemarkedsundersøkelsen er endret fra 1. til 4. kvartal. Dette innebærer at undersøkelsen er utført både for 1. og 4. kvartal i 2011. I statistikkbanken er tall fra 1. kvartal 2011 merket ”2011 Gml.” og tall fra 4. kvartal er merket ”2011 Ny”.

Geografisk beliggenhet er en viktig forklaringsvariabel til forskjeller i leiene. LMU viser at det er en klar positiv sammenheng mellom størrelsen på tettsted og leienivå: Jo større tettstedene er, desto høyere leie må leietakerne finne seg i å betale.

Per 4. kvartal 2011 ligger gjennomsnittlig månedlig leie for to- og treroms utleieboliger i Oslo inkludert Bærum på henholdsvis 7 902 og 10 259 kroner i måneden. Til sammenligning er månedlig leie i tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere på 4 632 og 5 367 kroner per måned for samme type utleieboliger. På landsbasis er gjennomsnittlig månedlig leie for en toroms utleiebolig 5 732 kroner, mens en treroms utleiebolig ligger på 6 636 kroner.

Toroms leiligheter er de vanligste utleieobjektene i Oslo og i tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere. I spredtbygde strøk er større boliger de vanligste utleieobjektene.

Flest tidsbestemte kontrakter blant leietakere i Oslo og Bærum

LMU viser at de aller fleste leietakerne har sitt leieforhold regulert i en skriftlig kontrakt. Kontrakten kan enten være tidsbestemt eller tidsubestemt. Ved tidsbestemte kontrakter har man kontraktfestet når leieavtalen skal avsluttes, mens en tidsubestemt kontrakt varer helt til leieavtalen blir sagt opp. LMU viser at tidsbestemte kontrakter oftere inngås i Oslo inkludert Bærum enn i resten av landet. I Oslo og Bærum er i overkant av 55 prosent av kontraktene tidsbestemte, mot 26 prosent i resten av landet. Avviket er størst mellom Oslo inkludert Bærum og resten av landet for utleiekategoriene profesjonelle utleiere samt private utleiere som ikke leier ut til familie og venner.

Det er markante forskjeller i leienivået mellom leieforhold inngått i 2010/2011 og tidligere årganger. For kontrakter inngått de siste to årene er gjennomsnittlig månedlig leie 761 kroner høyere enn for leieforhold som startet for mellom to og seks år siden. For leieforhold startet for mer enn seks år siden er gjennomsnittlig månedlig leie 1 609 kroner dyrere.

Leiemarkedet i Norge domineres av relativt korte leieforhold, sannsynligvis fordi leieandelen er høyest blant yngre. I LMU 2011 er om lag 86 prosent av de registrerte leieforholdene inngått de siste seks årene.

Høyest leienivå i det private ikke-subsidierte markedet

På det norske leiemarkedet er det betydelige innslag av subsidierte leieforhold, for eksempel i form av privatpersoner som leier ut til familie og venner til en lavere leie. Når det gjelder det private ikke-subsidierte markedet, består dette av private gårdeiere og gårdselskaper, samt andre private utleiere som leier ut boliger til andre enn familie eller venner. Felles for disse utleierne er at leieforholdene avviker lite fra normale avtalevilkår.

Ifølge LMU betaler leietakere i det ikke-subsidierte privatmarkedet i Oslo inkludert Bærum gjennomsnittlig 8 411 og 10 878 kroner for henholdsvis to- og treroms utleieboliger. Private gårdeiere, gårdselskaper og andre private utleiere dekker om lag 70 prosent av det totale leiemarkedet i Oslo inkludert Bærum.

Fallende leie per kvadratmeter

Dersom utleieboligene grupperes etter boligstørrelse, målt i bruksareal, viser resultatene at leie per kvadratmeter faller jo større boligen er. På landsbasis har utleieboliger på 30-49 kvadratmeter en gjennomsnittlig årlig leie per kvadratmeter på 1 562 kroner, mens den tilsvarende leien for boliger i størrelsen 50-79 kvadratmeter ligger på 1 209 kroner. Større utleieboliger på 100-119 kvadratmeter har en gjennomsnittlig leie på 936 kroner i året per kvadratmeter.

For diskusjon rundt LMU, se egen artikkel; ” Hva viser leiemarkedsundersøkelsen?

Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter sone.
4. kv. 2011. Kroner
Gjennomsnittlig
månedlig leie
Gjennomsnittlig
årlig leie pr kvm
I alt 6 380 1 235
Oslo med Bærum 8 898 2 030
Akershus (ekskl. Bærum) 7 046 1 307
Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø 7 436 1 618
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 6 202 1 151
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 5 333  969
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere samt spredtbygd strøk2 4 674  676
1  Ekskl. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Akershus.
2  Ekskl. Akershus.

Varsomhet knyttet til tolkning av gjennomsnittsleiene

Det norske leiemarkedet karakteriseres av store forskjeller i leien med hensyn til geografisk beliggenhet, fysiske kjennetegn ved boligen, relasjoner mellom leietaker og utleier samt leieforholdets lengde. Gjennomsnittsleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet. Det er også viktig å merke seg at gjennomsnittsleiene ikke er direkte sammenlignbare mellom årganger. Grunnen til dette er at hver årgang bygger på uavhengige utvalg, og utleieobjektene kan derfor være ulike med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Tabeller: