Svak krone dempet stort prisfall i PPI

Publisert:

Sterke prisreduksjoner på nesten alle energivarer ga en fortsatt nedgang i produsentprisindeksen (PPI) i april. Gassprisen skilte seg ut med en svak oppgang, men dette skyldtes kun valutaeffekter.

Oljeprisen fortsatte nedgangen vi har sett de siste månedene, og lå i april om lag 50 prosent lavere enn på samme tid i fjor ifølge PPI. Den 20. april krøp prisen på amerikansk WTI under null dollar for første gang i historien. I Nordsjøen så man ikke tilsvarende nedgang, men totalt over måneden gikk også prisen på Brent Blend ned med over 18 prosent. I mars måned ble handelspolitikk nevnt som noe av årsaken til prisnedgangen. I april kan også etterspørselseffektene ha spilt en større rolle, som følge av den verdensomspennende nedstengningen. Det globale prisfallet kom heller ikke like tydelig til uttrykk i den norske indeksen, på grunn av en fortsatt svak norsk krone. Denne effekten ble ekstra tydelig i gassmarkedet i april: gassprisen gikk noe ned globalt, men omregnet til NOK hadde gassprisen faktisk en marginal økning i april. Det største bidraget til nedgangen i PPI kom fra raffinerte petroleumsprodukter, som hadde et prisfall på 31,8 prosent i april.

Rekordlave strømpriser

Også i elektrisitetsmarkedet gikk det samme vei. Systemprisen ved Nord Pool hadde i april en nedgang på mer enn 40 prosent fra mars, og lå nesten 85 prosent lavere enn i april 2019. Den første uka i april meldte NVE om den laveste gjennomsnittlige ukeprisen på tjue år. Uka etter fulgte den laveste dagsprisen på like lang tid: andre påskedag passerte med en gjennomsnittspris på 2,68 øre/kWh.

Oppgang i mange industrinæringer

Nedgangen i den totale produsentprisindeksen tilskrives i all hovedsak stor prisnedgang innen de fleste energivarer. I øvrig norsk industri var bildet likevel et annet, med moderat prisoppgang i de aller fleste næringer. Både næringsmiddelindustri, trevareindustri og metallindustri hadde prisøkninger fra mars til april, det samme gjaldt produksjon innen kjemi og elektronikk, og maskinproduksjon og -reparasjon. Ser man på utviklingen i PPI uten energivarer har denne hatt en økning på 2,4 prosent i april. Dette kan være et tegn på at norsk industriproduksjon ikke har blitt påvirket av koronapandemien i like stor grad som de mer internasjonalt orienterte energinæringene.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI uten energivarer Energivarer
Jan. 2013 91.68 127.71
Feb. 2013 91.68 129
Mar. 2013 92.46 130.22
Apr. 2013 92.39 130.89
Mai 2013 92.55 125.44
Juni 2013 92.29 125.43
Juli 2013 92.88 130.38
Aug. 2013 93.69 131.77
Sep. 2013 93.52 133.08
Okt. 2013 94.03 131.11
Nov. 2013 94.16 132.24
Des. 2013 94.5 135.71
Jan. 2014 95.42 135.65
Feb. 2014 95.5 133.85
Mar. 2014 95.44 126.82
Apr. 2014 95.7 125.33
Mai 2014 95.77 123.13
Juni 2014 95.75 124.14
Juli 2014 96.61 121.85
Aug. 2014 97.11 119.62
Sep. 2014 97.38 119.27
Okt. 2014 97.63 118.5
Nov. 2014 98.21 111.32
Des. 2014 99.2 110.64
Jan. 2015 100.35 99.63
Feb. 2015 100.46 103.88
Mar. 2015 100.16 106.96
Apr. 2015 99.83 107.36
Mai 2015 99.43 107.66
Juni 2015 99.48 108.23
Juli 2015 99.71 103.09
Aug. 2015 99.84 94
Sep. 2015 99.8 93.66
Okt. 2015 99.76 94.85
Nov. 2015 100.6 94.82
Des. 2015 100.59 85.85
Jan. 2016 100.32 77.74
Feb. 2016 100.41 72.93
Mars.2016 100.41 75.13
Apr. 2016 100.29 76.59
Mai 2016 100.44 81.33
Juni 2016 100.3 86.65
Juli 2016 100.45 87.27
Aug. 2016 100.49 83.9
Sep. 2016 99.55 81.95
Okt. 2016 98.83 86.73
Nov. 2016 98.84 91.41
Des. 2016 99.26 100.84
Jan. 2017 99.46 101.31
Feb. 2017 100.48 106.37
Mar. 2017 100.5 103.81
Apr. 2017 101.04 97.99
Mai 2017 101.45 95.48
Juni 2017 100.98 90.14
Juli 2017 101.08 87.77
Aug. 2017 100.9 89.01
Sep. 2017 100.56 95.99
Okt. 2017 100.18 102.3
Nov. 2017 101.27 108.55
Des. 2017 101.02 115.99
Jan. 2018 102.6 121.7
Feb. 2018 103.08 114.42
Mar. 2018 102.72 116.21
Apr. 2018 102.77 124.58
Mai 2018 103.48 126.75
Juni 2018 103.6 132.44
Juli 2018 103.67 135.4
Aug. 2018 103.84 136.68
Sep. 2018 104.01 140.56
Okt. 2018 104.33 150.34
Nov. 2018 104.12 141.52
Des. 2018 104.13 131.52
Jan. 2019 105.57 130.64
Feb. 2019 105.44 131.94
Mar. 2019 105.61 126.44
Apr. 2019 105.87 127.88
Mai 2019 105.91 125.34
Juni 2019 106.72 112.21
Juli 2019 107.15 108.73
Aug. 2019 107.1 108.16
Sep. 2019 107.69 107.53
Okt. 2019 107.95 107.44
Nov. 2019 107.23 112.28
Des. 2019 108.29 120.93
Jan. 2020 107.94 117.69
Feb. 2020 109.1 107.06
Mar. 2020 109.52 87.07
Apr. 2020 112.06 75.69

Fortsatt svak krone får blandede effekter

Den norske krona holdt seg nokså stabil mot den amerikanske dollaren i april måned, men kursen lå fortsatt på et lavt nivå. Den svake krona kan være et tveegget sverd i norsk økonomi: for produksjonsbedrifter som kjøper innsatsvarer i norske kroner og inngår eksportkontrakter i sterkere utenlandsk valuta kan lønnsomheten bedres ved svak krone. Importvarer blir derimot dyrere målt i norske kroner, noe som gjenspeiles i blant annet importprisindeksene for utenlandske matvarer. I usikre økonomiske tider hender det at flere investerer i stabil valuta, og at salget av bestandige råvarer som gull tiltar. Ser vi på gullprisen målt i norske kroner har denne økt med over 30 prosent i løpet av årets fire første måneder, hvorav nesten 19 prosent i mars og april.