Stabil vekst i Fastlands-BNP

Publisert:

Endret:

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
1. kv. 2005 86.75 76.7
2. kv. 2005 87.21 78.78
3. kv. 2005 87.93 78.84
4. kv. 2005 88.13 80.3
1. kv. 2006 88.7 81.03
2. kv. 2006 88.81 82.04
3. kv. 2006 89.72 82.54
4. kv. 2006 91.36 84.91
1. kv. 2007 91.43 85.95
2. kv. 2007 91.43 86.25
3. kv. 2007 92.6 88.38
4. kv. 2007 93.61 88.92
1. kv. 2008 92.47 88.27
2. kv. 2008 92.52 89.52
3. kv.2008 92.35 89.84
4. kv. 2008 92.64 87.81
1. kv. 2009 91.89 87.42
2. kv. 2009 91.08 87.55
3. kv. 2009 91.14 87.28
4. kv. 2009 91.18 87.88
1. kv. 2010 92.98 89.27
2. kv. 2010 91.99 89.02
3. kv. 2010 89.71 89.39
4. kv. 2010 92.23 89.24
1. kv. 2011 92.26 90.05
2. kv. 2011 91.88 90.76
3. kv. 2011 93.36 91.2
4. kv. 2011 93.41 91.82
1. kv. 2012 95.41 93.55
2. kv. 2012 95.63 93.79
3. kv. 2012 94.24 94.43
4. kv. 2012 95.01 95.12
1. kv. 2013 95.22 95.81
2. kv. 2013 95.91 95.83
3. kv. 2013 96.85 96.77
4. kv. 2013 96.68 97.5
1. kv. 2014 97.16 97.68
2. kv. 2014 97.88 98.6
3. kv. 2014 98.29 98.85
4. kv. 2014 99.49 99.48
1. kv. 2015 99.24 99.69
2. kv. 2015 99.77 100.02
3.kv. 2015 100.94 100.21
4.kv. 2015 100.05 100.08
1. kv. 2016 101.12 100.44
2. kv. 2016 100.9 100.89
3. kv. 2016 100.09 100.97
4.kv. 2016 101.84 101.15
1. kv. 2017 101.93 101.85
2. kv. 2017 102.97 102.5
3. kv. 2017 103.74 103.25
4. kv. 2017 103.45 103.94
1. kv. 2018 104.1 104.53

Figur 2. Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttoinvestering i fast kapital for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
1. kv. 2005 77.32 73.89
2. kv. 2005 79.13 74.95
3. kv. 2005 81.01 76.41
4. kv. 2005 87.45 75.49
1. kv. 2006 84.45 77.33
2. kv. 2006 90.05 78.9
3. kv. 2006 87.64 79.87
4. kv. 2006 93.02 80.32
1. kv. 2007 95.99 82.09
2. kv. 2007 98.76 82.99
3. kv. 2007 101.05 84.17
4. kv. 2007 109.75 85
1. kv. 2008 104.47 86.11
2. kv. 2008 102.18 86.05
3. kv.2008 102.34 84.59
4. kv. 2008 101.3 83.68
1. kv. 2009 92.5 82.84
2. kv. 2009 89.58 84.64
3. kv. 2009 88.02 85.62
4. kv. 2009 96.37 86.09
1. kv. 2010 84.08 87.75
2. kv. 2010 84.79 87.5
3. kv. 2010 85.68 88.42
4. kv. 2010 88.53 88.97
1. kv. 2011 91.51 89.22
2. kv. 2011 89.22 89.84
3. kv. 2011 89.54 90.12
4. kv. 2011 90.85 91.14
1. kv. 2012 91.85 92.16
2. kv. 2012 92.49 93.19
3. kv. 2012 99.55 93.86
4. kv. 2012 103.54 94.01
1. kv. 2013 95.42 95.42
2. kv. 2013 100.45 95.68
3. kv. 2013 100.2 96.4
4. kv. 2013 102.31 96.58
1. kv. 2014 98.92 96.96
2. kv. 2014 101.33 97.76
3. kv. 2014 100.4 97.93
4. kv. 2014 99.98 98.65
1. kv. 2015 98.78 99.22
2. kv. 2015 100.14 99.92
3.kv. 2015 99.97 100.23
4.kv. 2015 101.11 100.63
1. kv. 2016 101.66 101.11
2. kv. 2016 105.33 100.67
3. kv. 2016 108.05 101.33
4.kv. 2016 108.08 101.96
1. kv. 2017 109.51 103
2. kv. 2017 112.37 103.7
3. kv. 2017 112.68 104.39
4. kv. 2017 112.82 105.35
1. kv. 2018 108.89 105.33

Vareproduksjon utenom industri og bergverk viste ifølge nasjonalregnskapet oppgang på 1,2 prosent i 1. kvartal. Dette forklares med god vekst innenfor kraftproduksjon, tradisjonelt fiske og akvakultur. I bygge- og anleggsvirksomhet, som har vokst sterkt de to siste årene, stoppet imidlertid veksten opp.

Aktivitetsnivået for tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent, om lag som de tre foregående kvartalene. Det var klar vekst på de fleste områder, med unntak av tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Også aktiviteten i offentlig forvaltning, både statlig og kommunal virksomhet, økte i 1. kvartal, med henholdsvis 1,0 og 0,8 prosent.

Sesongjusterte tall viser at industriproduksjonen samlet sett utviklet seg svakt i 1. kvartal etter en vekst på 1,7 prosent i foregående kvartal. Oljerelaterte industrinæringer, som verftsindustri og metallvareproduksjon, bidro til å trekke opp industriproduksjonen, mens blant annet næringsmiddelindustrien, oljeraffinering og kjemisk råvareproduksjon trakk ned.

Bruttoproduktet i utvinning og rørtransport av olje og gass økte i 1. kvartal etter klar nedgang i kvartalet før og bidro til at oppgangen i BNP totalt ble på 0,6 prosent.

Svak vekst i husholdningenes konsum

Husholdningenes samlede konsum var uendret fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Til sammenligning var veksten på 0,9 prosent i 4. kvartal. Den svake konsumutviklingen i 1. kvartal forklares med nedgang i varekonsumet på 1,1 prosent, hovedsakelig som følge av reduserte bilkjøp i årets to første måneder. Tjenestekonsumet har stabil vekst og bidro sammen med økt konsum i utlandet til å opprettholde konsumnivået.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i 1. kvartal.

Investeringsfall

Totalt falt bruttoinvesteringene med 5,1 prosent i 1. kvartal etter en oppgang i foregående kvartal. Petroleumsinvesteringene for 4. kvartal 2017 er kraftig oppjustert fra publiseringen i februar og viser nå en vekst på 9,3 prosent. Foreløpige beregninger for 1. kvartal viser imidlertid et fall på 11,1 prosent, blant annet fordi igangsetting av noen prosjekter er blitt utsatt.

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge falt 3,5 prosent i 1. kvartal, etter en liten vekst de to foregående kvartalene. Husholdningenes boliginvesteringer, som har hatt en nærmest sammenhengende vekst fra tidlig 2015, falt på slutten av 2017, og de ble ytterligere redusert i 1. kvartal 2018. Den kvartalsvise investeringstellingen viser også nedgang i industriinvesteringene etter to kvartaler med vekst, mens det var sterk vekst i investeringene i produksjon og distribusjon av elektrisitet. Tallene viser ellers nedgang i offentlige investeringer, men dette må ses i sammenheng med at forsvaret mottok tre kampfly i 4. kvartal 2017. Det betyr at det utenom forsvaret var oppgang i offentlige investeringer.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer vokste med 1,7 prosent i 1. kvartal etter en gjennomgående oppgang i hele 2017. Det var særlig eksport av verkstedprodukter som bidro til økningen. Det var også økning i eksportvolumet av olje og gass. Foreløpige beregninger viser at tjenesteeksporten ble redusert, noe som dempet økningen i den samlede eksporten.

Importen av tradisjonelle varer økte 0,6 prosent, mens de foreløpige tallene viser en nedgang i tjenesteimporten. Samlet import falt dermed med 1,3 prosent i 1. kvartal etter en vekst på over 4 prosent i 4. kvartal 2017.

Sysselsettingsvekst

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,5 prosent, eller om lag 15 000¹ personer, i 1. kvartal. Nærmere halvparten av sysselsettingsøkningen var i offentlig forvaltning. Det var ellers i overkant av 41 000 flere sysselsatte i 1. kvartal 2018 enn i samme kvartal året før. Timeverkene i 1. kvartal økte med 0,6 prosent etter tiltakende vekst gjennom hele 2017.

For omtale av SSBs kilder for sysselsetting se «Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene»

Tall for 1. – 4. kvartal 2017 er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 1. kvartal 2018 er alle kvartalene i 2017 revidert. De nye tallene viser viser en oppjustering av kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på 0,1 prosent i både 1. og 4. kvartal i forhold til forrige publisering. Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 8.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i august halvannet år etter statistikkårets utløp. De endelige nasjonalregnskapstallene innarbeides som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2016 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2018.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si basisårets priser. Les mer i Om statistikken.

¹Rettet 15.05.2018