Notater 2020/09

Oppdatert med tall for 2019

Modell for beregning av boligformue

Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

I notatet presenteres alle prisfunksjonene for hhv. eneboliger, småhus og leiligheter, fordelt på regioner. I perioden som har gått siden forrige dokumentasjonsnotat ble publisert har det blitt vist eksempler på at modellen til dels kraftig har underestimert markedsverdien på dyre boliger. Vi drøfter derfor eventuelle svakheter og mulige forbedringer av modellen.

En sammenligning mellom de beregnede boligverdiene og de observerte prisene viser at omtrent 75 prosent av de estimerte markedsverdiene ligger mellom +/- 20 prosent av de observerte prisene hvis man ser på alle boligtypene og for hele landet samlet. Avvikene varierer noe fra boligtype til boligtype.

Om publikasjonen

Tittel

Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2019

Ansvarlig

Mona Takle og Per Medby

Serie og -nummer

Notater 2020/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1089-6

ISSN

2535-7271

Antall sider

65

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt