Kommende endringer i KPI i februar

Publisert:

I neste måned oppdateres vekter, samt vare- og tjenesteutvalget i konsumprisindeksen (KPI) og den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI). Vektene vil reflektere endret konsumsammensetning som følge av pandemien.

Fra og med januarindeksene for KPI og HKPI som publiseres 10. februar, vil vekter og vare- og tjenesteutvalget bli oppdatert. Dette er en standard, årlig prosedyre som gir mulighet for å fange opp endringer i sammensetningen av konsumet og nye tilgjengelige varer og tjenester.

Pandemien har påvirket konsumsammensetningen i 2020

Som vektgrunnlag for varer og tjenester i KPI og HKPI benyttes husholdningenes egne utgifter til konsum av varer og tjenester i årlig nasjonalregnskap (NR). For det detaljeringsnivået hvor NR tall ikke er tilstrekkelig, brukes en rekke tilleggskilder som annen statistikk, kvitteringsdata og bransjeinformasjon for både å få så oppdaterte vekter som mulig og tilstrekkelig detaljeringsnivå som er nødvendig for KPI og HKPI. Selve vektene beregnes ved å utlede utgiftsandeler for hver vare og tjeneste sett i forhold til husholdningenes totale utgifter til konsum.

De mest detaljerte tallene i NR som er tilgjengelig når vektene i KPI og HKPI skal oppdateres er to år gamle. Det vil si at for 2021 vil en vanlig prosedyre for oppdatering av vekter bygge på NR tall som viser husholdningenes egne utgifter til konsum i 2019. Vanligvis utgjør ikke dette et stort problem da det ikke er store bevegelser i konsumsammensetningen fra et år til et annet. Dette er imidlertid ikke tilfellet for 2020. Nedstenging, oppfordring om å holde seg mest mulig hjemme, unngå unødige reiser og sosial distansering, har medført et vesentlig endret konsummønster i 2020. Det er en klar internasjonal anbefaling at vekter for 2021 i KPI og HKPI bør reflektere et endret konsummønster som følge av korona pandemien. I vektoppdateringen for KPI og HKPI for 2021 vil Statistisk sentralbyrå korrigere detaljerte NR data fra 2019 med informasjon om konsumet slik det har utviklet seg gjennom 2020.

Multilateral metode for matvarer og alkoholfrie drikkevarer

Det vil også bli gjennomført andre metodiske endringer fra og med publisering av KPI for januar 2021. Statistisk sentralbyrå vil innføre ny beregningsmetode og endringer i aggregeringsstruktur under varenivå (f.eks. ris) i prisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Den nye beregningsmetoden er en multilateral metode som avviker fra tradisjonell prisstatistikk metodikk ved at flere enn to perioder ligger til grunn for beregningene. Det vil også bli innført ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI i februar.

Mer informasjon om oppdaterte vekter og metodiske endringer for 2021 følger 10. februar.