Planer og meldinger 2021/03

Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021–2023

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) ble vedtatt 21. juni 2019.

Formålet med loven er å fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk som kan bidra til allmenn folkeopplysning og understøtte analyse, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt. Ifølge statistikkloven § 4 skal det utarbeides et flerårig nasjonalt program for offisiell statistikk som er egnet til å oppfylle dette formålet.

Det første statistikkprogrammet ble vedtatt av Kongen i statsråd 18. desember 2020. Programmet er i stor grad basert på forslag utarbeidet av Statistisk sentralbyrå etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk. Det gjelder for perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2023.

Om publikasjonen

Tittel

Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021–2023

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2021/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

63

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt