Planer og meldinger 2015/6

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2014

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2014, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet sett tilfreds med måloppnåelse for 2014. Resultatene er tilfredsstillende og om lag som forventet. Resultatene knyttet til styringsindikatorer med resultatkrav er bedre enn for 2013. SSB er særlig fornøyd med forbedring av aktualiteten til månedsstatistikkene og at resultatkravet knyttet til svarprosent for frivillige undersøkelser ble oppfylt.

SSB skal levere statistikk, analyser og forskning av høy kvalitet til nytte for samfunnet. Dette er vår eksistensberettigelse, og alle andre beskrivelser og prioriteringer må sees i lys av om vi klarer å oppfylle dette. Statistikkens kvalitet vurderes ut fra retningslinjene for europeisk statistikk (Code of Practice) som stiller krav både til institusjonelle forhold, prosessene for produksjon av statistikken, og til selve statistikkproduktene. SSB har i 2014 vært gjennom en europeisk kvalitets¬gjennomgang Peer Review, dvs. en revisjon utført av europeiske fagfeller i regi av Eurostat som har undersøkt vår oppfyllelse av Code of practice. Resultatene viser at SSB oppfyller Code of practice på et høyt nivå, samtidig som det pekes på enkelte forbedringspunkter.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2014

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2015/6

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt