Planer og meldinger 2014/4

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2013

Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2013, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten i 2013. Måloppnåelsen vurderes ut fra hovedmål og resultatkrav i tildelingsbrevet. Hovedmålene for SSBs løpende virksomhet i 2013 var:

• Å utvikle statistikk for områder som har manglet dekning.

• Å opprettholde omfanget av statistikkproduksjonen, med minst like god kvalitet og aktualitet som før.

• Å holde forskningsstandarden på et høyt internasjonalt nivå.

• Å satse videre på brukervennlig og effektiv formidling av statistikk og forskningsresultater på ssb.no.

I tillegg omtaler årsrapporten gjennomføringen av enkeltoppdrag som er omtalt i tildelingsbrevet og andre forhold som belyser virksomheten i SSB i 2013.

Kapittel 2 inneholder en oversikt over hovedprioriteringer og resultater for statistikkproduksjon og forskning, blant annet resultatmål. Statistikkvirksomheten omtales i kapittel 3 og forskningsvirksomheten i kapittel 4. I kapittel 5 rapporteres det om formidling og datainnsamling. Samarbeid om statistikk¬produksjonen - både nasjonalt og internasjonalt - er omtalt i kapittel 6. Arbeid med kvalitetsforbedringer beskrives i kapittel 7, der også risikovurderingene for 2013 er kommentert. Kapittel 8 inneholder administrative forhold og regnskapsrapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport for Statistisk sentralbyrå for 2013

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2014/4

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt