Planer og meldinger 2019/3

Årsrapport 2018

Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2018, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi for 2017-2020. Årsrapporten ble godkjent av SSBs styre 28. februar 2019.

Kjerneoppgavene til SSB er beskrevet i statistikkloven. SSB er ifølge statistikk-loven det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk, og skal kartlegge og prioritere behovet for offisiell statistikk, ha ansvar for å samordne offisiell statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer og ha hovedansvaret for internasjonalt statistisk samarbeid. SSB skal også legge til rette for utlevering av data og statistikk til forskning og offentlig planlegging.

I tillegg skal SSB levere forskning og analyser som skal støtte opp under statistikkproduksjonen, og som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet, media og allmenheten forøvrig.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2018

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2019/3

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

72

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt