Planer og meldinger 2018/08

Årsrapport 2017

Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås resultater for 2017 og omtaler både virksomheten som er finansiert over statsbudsjettet og virksomheten som er finansiert av brukerne.

SSB skal levere statistikk, analyser og forskning av høy kvalitet til nytte for det norske samfunnet. Den nye strategien for 2017-2020 inneholder høye ambisjoner for SSB, blant annet når det gjelder å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og nye datakilder. Det har vært nødvendig å iverksette flere organisasjonsendringer for å kunne nå målene i strategiplanen.

Et større moderniseringsprogram er planlagt gjennom 2017. Programmet skal digitalisere produksjonsprosessene fra innsamling av data til formidling av statistikk. SSB må investere i ny teknologi, endre arbeidsprosessene og ha en mer enhetlig håndtering av data og metadata. Dette programmet starter opp for fullt i 2018. SSB er innstilt på å finansiere deler av moderniseringen over eget driftsbudsjett.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2017

Serie og -nummer

Planer og meldinger 2018/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Antall sider

53

Om Planer og meldinger

I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt preg og notater med en viss offisiell karakter.

Kontakt