11341_om_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelpoecd/aar
11341_om
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true
Bistand fra DAC-land målt i prosent av BNI redusert. Når ikke FNs mål om bistand på 0,7 prosent av BNI. Norges bistand reduseres fra året før.

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2014

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)
Emne: Offentlig sektor

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Utgifter til utviklingshjelp i prosent av bruttonasjonalinntekt: Den internasjonalt benyttede indikatoren for nivået på utviklingshjelpen i forhold til et lands velstandsnivå.

Standard klassifikasjoner

Basert på "DAC Reporting System", som er en internasjonal standard for klassifikasjon av u-hjelp utarbeidet av OECD's Development Assistance Committee.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Tallene publiseres først av OECD og er hentet fra OECD sin hjemmeside www.oecd.org/development .

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi allmennheten enkel tilgang på tall for offentlige utgifter til utviklingshjelp som er sammenlignbare over tid og mellom OECD-land.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er Utenriksdepartementet, Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD), forsknings- og utredningsinstitutter og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 10.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Ingen. (DAC-standarden for klassifikasjon av u-hjelp avviker fra nasjonalregnskapets og utenriksregnskapets standarder.)

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle offentlige utgifter til utviklingshjelp, slik dette er avgrenset av OECD.

Datakilder og utvalg

Data hentes fra OECD sin hjemmeside http://www.oecd.org/ . Noe senere publiseres også tallene av OECD i publikasjonen The DAC Journal "Development Co-operation Report" (finnes på papir og internett). De norske tallene leveres til OECD av Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD).

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Eventuelle større brudd i tidsseriene framgår av OECD-publikasjonen The DAC Journal "Development Co-operation Report".

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant