11285
/offentlig-sektor/statistikker/toll_statres/aar
11285
145 000 grensekontroller - 13 prosent tatt
statistikk
2009-04-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
toll_statres, Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt), statlig ressursbruk og resultater, grensekontroller, beslag (for eksempel av brennevin, narkotika og valuta), økonomiske kontroller (av tolldeklarasjoner, særavgiftspliktige og virksomheter), avgiftsinnkrevingStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

145 000 grensekontroller - 13 prosent tatt

Toll- og avgiftsetaten utførte drøyt 145 000 grensekontroller i 2008. Om lag 13 prosent av kontrollene avdekket forsøk på ulovlig inn- eller utførsel av varer. Dette er en noe høyere andel enn i årene 2005-2007.

Toll- og avgiftsetaten gjennomfører grensekontroller av reisende, transportmidler og godsforsendelser på transportmidler for å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Som følge av disse grensekontrollene ble det beslaglagt mer enn 330 000 liter alkoholholdige drikkevarer og 7,2 millioner sigaretter i 2008.

Grensekontroller etter type
  Antall kontroller Treffprosent
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Kontroller av reisende  100 485  105 903  100 502  104 571 13 13 13 14
Kontroller av transportmidler 33 900 35 601 32 202 33 372 10 10 10 13
Godskontroller på transportmidler 6 084 9 751 7 530 7 621 2 1 3 2
Totalt  140 469  151 255  140 234  145 564 12 12 12 13

Innkreving av avgifter

Toll- og avgiftsetaten krevde inn 196 milliarder kroner i avgifter i 2008. Dette er knapt 3 milliarder kroner mer enn i 2007. Den dominerende avgiftstypen var merverdiavgift ved innførsel, som sto for 114 milliarder kroner. Deretter fulgte motorvognavgifter, med 44 milliarder kroner. De øvrige avgiftene, herunder toll og avgifter på alkohol, tobakksvarer, elektrisk kraft og utslipp av CO2 og NOX, utgjorde til sammen 38 milliarder kroner.

Økonomiske kontroller

Toll- og avgiftsetaten gjennomfører også ulike typer økonomiske kontroller. For eksempel kontroller av deklarerte varesendinger. Dette er kontroller som blant annet skal sikre korrekt avgiftsfastsettelse. Drøyt 174 000 slike kontroller ble gjennomført i 2008, noe færre enn i de foregående årene. 38 prosent av disse kontrollene avslørte regelbrudd, som for eksempel feil beregnet avgiftsbeløp eller feilaktig avgiftsmessig klassifisering av varer. Det var imidlertid kun syv alvorlige overtredelser, det vil si regelbrudd som ble vurdert som grovt uaktsomme eller gjort med forsett.

Data for ressursinnsats målt i kroner og årsverk vil frigis senere i 2009.

Toll- og avgiftsetaten og StatRes

Toll- og avgiftsetaten er en etat underlagt Finansdepartementet. Etaten er organisert i et direktorat og seks tollregioner (Øst-Norge, Oslo og Akershus, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge). Toll- og avgiftsetaten skal hindre ulovlig inn- og utførsel av varer, samt sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av en rekke avgifter.

StatRes står for statlig ressursbruk og resultater, og målsettingen er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester og resultater for statlig virksomhet. Toll- og avgiftsetaten ble inkludert i StatRes i 2008. Indikatorene for ressursinnsats målt i kroner er her basert på statsregnskapstall, mens årsverk bygger på SSBs registerbaserte personellstatistikk. Data for aktiviteter, tjenester og resultater oversendes SSB fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Les mer om dette ved å klikke på Om statistikken .