11279_om_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/toll_statres/aar
11279_om
statistikk
2009-04-06T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
false

Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)2008

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)
Emne: Offentlig sektor

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Ressursinnsats målt i kroner:

Egenproduksjon defineres som summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og kapitalkostnader. Data for kapitalkostnader, det vil si avskrivninger og kalkulatoriske renter som følge av kapitalbinding, er ikke tilgjengelig for Toll- og avgiftsetaten. Dette elementet er derfor ikke med i egenproduksjonen for dette området.

Lønnskostnader omfatter alle utgifter Toll- og avgiftsetaten har i egenskap av arbeidsgiver til sine ansatte, inkludert trygde- og pensjonspremier. Dette er post 01 og 21 underpost 11-19 i statsregnskapet. Lønnsrefusjoner for syke- og foreldrepenger, arbeidsmarkedstiltak og lærlinger trekkes fra. Dette er post 15-18 i statsregnskapet. Et beregnet påslag som følge av manglende premiebetaling til Statens Pensjonskasse (SPK) er inkludert i lønnskostnader.

Kjøp av varer og tjenester omfatter verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester i produksjonen. Dette er post 01 og 21 underpost 20-29 i statsregnskapet.

Beregnet premie til Statens Pensjonskasse . Toll- og avgiftsetaten betaler ikke inn pensjonspremier direkte til Statens Pensjonskasse (SPK), der de ansatte er medlemmer. Disse premiene, sammen med tilsvarende premier for en rekke andre statlige virksomheter, blir istedenfor betalt ved en samlet overføring fra statskassen til SPK. Siden disse premiene ikke er inkludert i de regnskapsførte lønnskostnadene til Toll- og avgiftsetaten viser regnskapet lavere lønnskostnader enn hva realitetene tilsier. Det er derfor gjort et påslag i de regnskapsførte lønnskostnadene (ekskl. regnskapsført arbeidsgiveravgift) på 15 prosent, som tilsvarer om lag det nivået som direkte betalende virksomheter belaster sine regnskap med. Tilsvarende påslag gjøres for øvrig i StatRes for alle virksomheter som ikke har kostnader til pensjonspremier inkludert i sine regnskap.

Overføringer omfatter tilskudd til privat sektor, det vil si post 70-79 i statsregnskapet. Her finner blant annet tilskudd til biloppsamlingssystemet og utbetaling av pant for bilvrak.

Bruttoinvestering i ikke-finansiell kapital omfatter anskaffelser av fast realkapital. Salg av realkapital kommer til fratrekk. Eventuell netto anskaffelse av eiendommer og lignende inkluderes også i denne kategorien, som omfatter postene 30-49 i statsregnskapet.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk eksklusive lange fravær:

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær tilsvarer summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber, eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Se punkt 3.6 Beregninger.

Andre indikatorer:

Grensekontroller
omfatter kontroller av reisende, transportmidler og gods på transportmidler, fra 2009 inkluderes også kontroller av gods på lager og ved post- og kurersendinger. Grensekontroller utføres for å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer.

Grensekontroller med treff omfatter alle kontroller der det avdekkes ulovligheter. Et treff kan innbefatte flere beslag.

Alvorlige overtredelser ved grensekontroller omfatter avdekking av smuglingsforsøk av varepartier over definerte grenseverdier, det vil si varepartier antatt ment for videresalg.

Økonomiske kontroller er i StatRes fellesbetegnelsen på kontroller av deklarerte varesendinger, oppgavekontroller av registrerte særavgiftspliktige og virksomhetskontroller.

Kontroller av deklarerte varesendinger omfatter inn- og utførselskontroller av deklarerte varepartier. Kontrollene skal sikre korrekt fastsettelse, og gjøres i form av dokumentkontroller og fysiske varekontroller.

Oppgavekontroller av registrerte særavgiftspliktige omfatter kontroll av opplysninger som de registrerte særavgiftspliktige gir på periodiske avgiftsoppgaver.

Virksomhetskontroller omfatter kontroller av virksomhetenes toll- og avgiftsregnskap, samt kontroller rettet mot ulovlig disponering av kjøretøy og innførsel av kapitalvarer, i etterkant av en fastsettelse. Bistandskontroller som utføres på forespørsel av andre lands tollmyndigheter er også innbefattet.

Økonomiske kontroller med treff omfatter alle kontroller som avdekker feil, uansett type. For eksempel feil beregnet avgiftsbeløp, feilklassifiseringer eller restriksjonsbrudd ved deklarerte varesendinger.

Treffprosent er antall kontroller med treff i prosent av totalt antall kontroller.

Alvorlige overtredelser avdekket ved økonomiske kontroller omfatter forhold som er vurdert som grovt uaktsomme eller gjort med forsett.

Avdekket avgiftsunndragelser er rettelser og etterberegninger av toll og avgifter som følge av tolletatens deklarasjonskontroll, virksomhetskontroll og oppgavekontroll. Korreksjoner i favør av vareeier/næringslivet er ikke medregnet.

Avgiftene som kreves inn av Toll- og avgiftsetaten inntektsføres i statsregnskapet. I StatRes deles avgiftene inn i fire grupper. Merverdiavgift ved innførsel, som inntektsføres på kapittel 5521. Toll, som inntektsføres på kapittel 5511. Motorvognavgifter, som inntektsføres på kapittel 5536. Andre særavgifter inkluderer blant annet avgifter på alkohol, tobakksvarer og elektrisk kraft, samt utslipp av CO2 og NOX. Se Tollvesenets hjemmeside for mer informasjon. Andre særavgifter inntektsføres på diverse kapitler.

Kontrollkrav er definert som et avgiftskrav som er avdekket gjennom Toll- og avgiftsetatens revisjoner virksomheter/enkeltpersoner, som hovedregel i etterkant av en fastsettelse.

Restanser utgjør i dette tilfellet manglende innbetalte beløp av fastsatte og forfalte toll- og avgiftskrav ved utgangen av året. Nye restanser er fra fastsatte og forfalte krav for inneværende år, mens akkumulerte restanser også innbefatter de fra tidligere år.

 

 

Standard klassifikasjoner

Ressursinnsats målt i kroner:
Utgiftene blir i hovedsak klassifisert etter definisjonene i IMFs Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM2001). I enkelte tilfeller er definisjonene avveket for å få et mer realistisk bilde av ressursbruken.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig publisering

Internasjonal rapportering

Nei

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data som samles inn blir lagret hos Seksjon for utenrikshandel og benyttes kun til publisering av statistikk.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken for Toll- og avgiftsetaten inngår i StatRes som står for statlig ressursbruk og resultater.

Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet om ressursinnsats, aktiviteter, tjenester og resultater for statlig virksomhet. Statlig virksomhet er i denne sammenhengen avgrenset til statsforvaltningen. StatRes utvikles som et oppdragsprosjekt, delvis finansiert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Prosjektet startet i 2005 og de første publiseringene fant sted høsten 2007.

Toll- og avgiftsetaten ble inkludert i StatRes i 2008, med tallserier tilbake til 2005. Virksomhetens hovedmål er å motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer, sørge for riktig fastsettelse og rettidig innbetaling av en rekke avgifter samt yte brukerne god service.

Brukere og bruksområder

Målgruppen for StatRes er statistikkbrukere som har noe kjennskap til og interesse for statlig virksomhet fra før, og som av forskjellige årsaker har interesse eller behov for informasjon om hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i de forskjellige statlige virksomhetene og hva en kan se som resultater av ressursinnsatsen. Dette kan være interesserte velgere og skattebetalere, media, politikere, skoleelever eller studenter. Det er også et mål at StatRes skal kunne gi myndighetene informasjon som supplerer den informasjonen som benyttes i den daglige styringen av de forskjellige statlige virksomhetene.

Sammenheng med annen statistikk

StatRes-indikatorene må ses i sammenheng med SSBs fagstatistikker og Toll- og avgiftsetatens egen statistikkproduksjon. Indikatorene for ressursbruk er spesielt utviklet av SSB for publisering i StatRes, og kan i noen tilfeller avvike fra tallene som Toll- og avgiftsetaten rapporterer i andre sammenhenger.

Ressursinnsats målt i kroner:
Toll- og avgiftsetaten inngår som en del av næringen offentlig administrasjon i sektoren statsforvaltningen i nasjonalregnskapet (NR). Også NR bygger på statsregnskapet. Enkelte transaksjoner klassifiseres imidlertid annerledes i NR enn i StatRes. Dette fører likevel kun til mindre avvik.

Sysselsettingmålt i avtalte årsverk:
SSB publiserer for tiden ikke annen statistikk særskilt om personell i Toll- og avgiftsetaten, men ansatte i Toll- og avgiftsetaten inngår i SSBs generelle registerbaserte sysselsettingsstatistikk . Her er imidlertid de sysselsatte og deres avtalte arbeidstid bare knyttet til den virksomheten hvor de har sin hovedjobb.

I tillegg til å inkludere bijobber, avviker statistikken i StatRes fra den generelle registerbaserte sysselsettingsstatistikken på tre måter: 1) sysselsatte personer over 74 år er inkludert, 2) sysselsatte personer på kortvarig opphold i Norge (ikke-bosatte) er inkludert, og 3) avtalt arbeidstid tapt på grunn av legemeldt sykefravær eller foreldrepermisjoner er trukket fra.

Ansatte i statsforvaltningen inngår også i nasjonalregnskapet (NR) hvor det er begrepet normalårsverk som publiseres. Det er definisjonsmessig svært likt begrepet avtalte årsverk (i StatRes publiseres avtalte årsverk eksklusive lange fravær ), og antallet normalårsverk i statsforvaltningen i NR er svært likt det man finner i registerbasert sysselsettingsstatistikk om avtalte årsverk, men beregningen/målingen i NR er ulik og basert på andre kilder. I NR publiseres også tall for utførte timeverk basert på et større beregningsopplegg. NR publiseres kun på høyt aggregerte nivåer.

Lovhjemmel

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 §§ 2-2 (opplysningsplikt) og 3-2 (administrative registre).

EØS-referanse

Nei

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter hele Toll- og avgiftsetaten.
Toll- og avgiftsetaten er en etat underlagt Finansdepartementet. Etaten er organisert i et direktorat og seks tollregioner (Øst-Norge, Oslo og Akershus, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge).

 

Datakilder og utvalg

Ressursinnsats målt i kroner:
Regnskapstallene er basert på grunnlagsdata som innrapporteres fra Toll- og avgiftsetaten til Senter for statlig økonomistyring (SSØ). Tallene inngår i statsregnskapet (St.meld. nr. 3).

Sysselsetting målt i avtalte årsverk:
SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk er basert på individbaserte registerdata fra flere registre. Informasjon om lønnstakerforhold og avtalt arbeidstid pr uke hentes fra NAVs Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister (Aa-registeret) ), samt fra Skattedirektoratets Lønns- og trekkoppgaveregister og lønnsregistre i SSB. Enhetsregisteret i Brønnøysund og SSBs Bedrifts- og foretaksregister gir opplysninger om næring og sektor for foretak og underliggende bedrifter. I tillegg brukes NAVs registre over personer på arbeidsmarkedstiltak, foreldrepengemottakere og legemeldt sykefravær. Datagrunnlaget er altså basert på en rekke ulike kilder, og det er bygget opp et system i SSB for en samlet utnytting av disse. Grunnlagsdata for de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene i SSB, er dokumentert her: http://www.ssb.no/emner/06/90/notat_201008/notat_201008.pdf .

Data for aktiviteter, tjenester og resultater:
Data for kontroller ved inn- og utførsel, varebeslag, økonomiske kontroller, innkreving av avgifter og saksbehandling er hentet inn på skjema fra TAD.

Statistikken bygger på fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ressursinnsats målt i kroner:
Elektronisk overføring fra SSØ til SSB.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk:
Datainnsamlingen skjer ved uttrekk fra flere registre (se punkt 3.2 Datakilder).

Data for aktiviteter, tjenester og resultater:
Skjema sendes på e-post fra TAD til SSB.

Ressursinnsats målt i kroner:
Regnskapstallene kontrolleres mot statsregnskapet.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk:
For de tre mest sentrale registrene som ligger til grunn for SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk, skjer kontroll og revisjon på følgende måte: NAV gjennomfører årlig en kontroll av sitt Aa-register. SSB kontrollerer at flerbedriftsforetak har egne numre for hver bedrift. NAV og SSB kontrollerer at arbeidstakerne knyttes til riktig bedrift. SSB kontroller også NAVs Aa-register opp mot Skattedirektoratets Lønns- og trekkoppgaveregister, NAVs ARENA-register, m.m. Noen typer feil rettes også direkte i datagrunnlaget for SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Verdiene for avtalte årsverk eksklusive lange fravær er videre kontrollert mot lønnskostnadene som inngår i ressursinnsatsen målt i kroner, samt mot grunnlagsdataene i SSBs lønnsstatistikk fra lønnsregistre

Data for aktiviteter, tjenester og resultater:
Kontroll og revisjon foretas av TAD.

Ressursinnsats målt i kroner:
Se punkt 4.1.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er beregnet av SSB som summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber, eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Årsverk beregnes som prosentandel av vanlig hel stilling (37,5 timer pr uke). Dette gjøres med utgangspunkt i den avtalte arbeidstiden på referansetidspunktet som er tredje uke i november i statistikkåret, og det antas at dette er representativt for hele året. Antallet avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil ikke være identisk med de faktisk utførte årsverkene siden statistikken ikke fanger opp overtidsarbeid, egenmeldt sykefravær, ferie og andre avvik fra avtalt arbeidstid utover legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner. For sysselsatte personer med flere arbeidsforhold i staten i referanseuken, beregnes årsverk eksklusive lange fravær for hvert arbeidsforhold og legges til hver av de statlige virksomhetene hvor personen er ansatt.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sysselsetting målt i avtalte årsverk:
I årsverkstallene inngår Toll- og avgiftsetatens egne ansatte. Det kan variere over tid og sted i hvilken grad virksomheten kjøper inn funksjoner eller lar egne ansatte gjøre arbeidet. Regnskapstallene viser både lønnskostnadene knyttet til egne ansatte og utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester, m.m.

Innkreving av avgifter, etter avgiftstypen motorvognavgifter og særavgifter:
Innkrevd beløp av motorvognavgifter og særavgifter har et brudd fra overgangen til 2011. Dette skyldes at bensin og autodieselavgift inntektsføres under særavgifter og ikke lengre under motorvognavgifter.

Beslag av valuta:
Beslag av valuta har et brudd i overgangen til 2011. Dette skyldes iverksettelse av nye regler om overtredelsesgebyr for manglende deklarering av valuta, som  har ført til flere beslag.

Grensekontroller:
Antall godskontroller har et brudd i overgangen til 2009. Dette skyldes at kontroll av gods på lager, post og kurersendinger er lagt til i statistikken.

Avdekkede alvorlige overtredelser i grensekontrollen:
Antall avdekkede alvorlige overtredelser har et brudd i overgangen til 2009. Dette skyldes at definisjonen av alvorlige overtredelser i grensekontrollen ble noe omdefinert.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ressursinnsats målt i kroner:
Toll- og avgiftsetaten fører regnskap etter reglene i statens bevilgningsreglement (av 26. mai 2005), og regnskapet er underlagt kontroll av Riksrevisjonen. Feil i regnskapsdata anses derfor å være marginale.

StatRes forsøker å måle reell ressursbruk i staten. Dette er vanskelig blant annet fordi statsregnskapet er basert på kontantprinsippet, og ikke periodiseringsprinsippet. Enkelte regnskapstransaksjoner kan dermed være henført til feil periode, sett ut i fra et ressursbruksperspektiv. Slike feil anses å være marginale på årsbasis.

Som en konsekvens av kontantprinsippet aktiveres og avskrives ikke realkapitalen, noe som fører manglende kapitalkostnader og undervurdert ressursinnsats. Dette anses likevel som et mindre problem for Toll- og avgiftsetaten, da den i stor grad leier sine bygg. Disse kapitalkostnadene kommer dermed med i form av husleie under kjøp av varer og tjenester.

Enkelte feil kan gjøres ved bearbeidingen i SSB. For eksempel brukes samme prosentvise sats for beregning av premien til SPK for alle virksomheter som gjenstand for denne korreksjonen. Dette kan gi unøyaktigheter på virksomhetsnivå.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk:
Datakvaliteten vedrørende de aller minste og mest sporadiske arbeidsforholdene vil være dårligere enn for arbeidsforhold som er innmeldt til Arbeidstakerregisteret. For personer som er definert som lønnstakere kun på grunnlag av opplysninger fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO), er arbeidsforholdet ikke datert. Dette gjelder 0,5 prosent av avtalte årsverk eksklusive lange fravær i populasjonen i 2008. For noen av disse innhentes informasjon fra andre registre for å tidfeste arbeidsforholdet. For de resterende legges informasjon om størrelse på årslønn til grunn for om en person anses som lønnstaker. Det er altså knyttet en viss usikkerhet til om alle LTO-arbeidsforholdene faktisk var aktive på referansetidspunktet for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken (tredje uke i november).

Ikke relevant. Statistikken bygger på fulltelling.

Ikke relevant. Statistikken bygger på fulltelling.

SSB er ikke kjent med andre feilkilder ut over de som er nevnt i pkt 5.1.