85054_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
85054
Moderat vekst i egenproduksjonen
statistikk
2012-06-26T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2011

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i egenproduksjonen

Utgiftene til statsforvaltningens egen tjenesteproduksjon er beregnet til 250 milliarder kroner i 2011. Dette er drøyt 4 prosent høyere enn året før. Samtidig økte utgiftene i form av overføringer til andre kraftig.

Statens egenproduksjon, det vil si summen av lønnskostnader samt kjøp av varer og tjenester, økte innenfor de fleste av tjenesteområdene i staten fra 2010 til 2011. Sterkest vekst hadde virksomheter innenfor Samferdsel og næringsøkonomi , der både Jernbaneverket og Kystverket økte utgiftene til egenproduksjon med mer enn 10 prosent. Det største tjenesteområdet, Spesialisthelsetjenesten , økte egenproduksjonen med litt under 5 prosent. Om lag samme økning hadde Forsvaret , Politi og påtale , samt Domstolene og andre konfliktløsningsorganer .

Kraftig økning i overføringene til andre

Til tross for en moderat økning i egenproduksjonen økte statens totale utgifter kraftig i 2011. Totale utgifter er definert som summen av egenproduksjon, overføringer og investeringer. Disse økte med 49 milliarder kroner fra 2010 til 2011. Det er statens utgifter i form av overføringer som forklarer dette. Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner fra Kommunal- og regionaldepartementet økte med over 40 milliarder. Dette hadde blant annet sammenheng med reduksjon i andelen inntektsskatt som tilfalt kommunene. Reduksjonen ble kompensert gjennom økte rammetilskudd. I tillegg ble barnehagetilskuddet innlemmet i rammetilskuddet i 2011. Dette var tidligere en øremerket overføring gjennom fylkesmennene.

Av andre typer overføringer vokste utbetalte pensjoner og andre stønader gjennom NAV med knapt 19 milliarder fra 2010 til 2011.

Flere årsverk i statsforvaltningen

Det var 286 423 ansettelsesforhold i statsforvaltningen i november 2011. Av dette var 96 prosent hovedarbeidsforhold. Når vi tar hensyn til at ikke alle arbeidet heltid, og at en del hadde lengre fravær, svarer tallet på ansatte til 231 118 avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Det innebærer en økning på om lag 2,5 prosent fra 2010.

De største tjenesteområdene i statsforvaltningen målt i årsverk, var i 2011 Spesialisthelsetjenesten med en andel på 38 prosent, Universiteter og høgskoler med 13 prosent, Forsvaret inkludert . førstegangstjeneste med 10 prosent, Politi og påtale med 6 prosent og NAV med 5 prosent..

Målt i sysselsatte personer i hovedarbeidsforhold, utgjorde statsforvaltningen 10 prosent av alle sysselsatte i 2011. Dette er uendret siden 2010. Statsforvaltningens andel av sysselsatte i offentlig forvaltning var 35 prosent både i 2011 og 2010.

Vekst i andelen innvandrere

I statsforvaltningen totalt stod innvandrere for knapt 9 prosent av årsverkene i 2011. Denne andelen har økt med 0,3 prosentpoeng hvert år siden 2009. Både andelen innvandrere og økningen i 2011 er høyere i privat sektor enn i statsforvaltningen. Målt i sysselsatte personer i hovedarbeidsforhold, har privat sektor en innvandrerandel på 13 prosent, mot knapt 9 prosent i statsforvaltningen. Mens statsforvaltningen hadde en vekst i andelen innvandrere på 0,3 prosentpoeng fra 2010 til 2011, økte innvandrerandelen i privat sektor med 1,3 prosentpoeng.

En fjerdedel jobber i Oslo

25 prosent av årsverkene i statsforvaltningen hadde i 2011 sitt arbeidssted i Oslo. Ser man imidlertid andelen sysselsatte personer i statsforvaltningen i forhold til sysselsatte totalt i hvert fylke, var det Troms som hadde høyest andel med 18 prosent av de sysselsatte i statsforvaltningen i 2011. Deretter følger Oslo med 15 prosent og Sør-Trøndelag med 14 prosent. Rogaland hadde lavest andel statsansatte med under 7 prosent.

Definisjoner

Årsverks- og sysselsettingstallene omfatter sysselsatte som er 15 år eller eldre med arbeid i statsforvaltningen.

 

Med innvandrere menes personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. Lønnstakere på korttidsopphold er ikke definert som innvandrere, siden de ikke er registrert bosatte.

 

For øvrige definisjoner, se Om statistikken .