54581_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
54581
Flere innvandrere i statsforvaltningen
statistikk
2011-12-20T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2010

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere innvandrere i statsforvaltningen

I statsforvaltningen totalt stod innvandrere for 8,4 prosent av årsverkene i 2010, mot 8,1 prosent året før. Dette utgjør en økning på i underkant av 950 årsverk.

Både innvandrerandelen og økningen i 2010 er høyere i privat sektor enn i statsforvaltningen. Målt i sysselsatte personer har privat sektor en innvandrerandel på 11,7 prosent i 2010, mot 8,3 prosent i statsforvaltningen. Statsforvaltningen hadde en vekst i andelen innvandrere på 0,3 prosentpoeng fra 2009 til 2010, mens innvandrerandelen i privat sektor økte med 1 prosentpoeng.

Om lag halvparten av innvandrerårsverkene i statsforvaltningen har landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS, mens den andre halvparten kommer fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Flere årsverk totalt

Det var i alt 225 393 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, i statsforvaltningen i 2010. Det er om lag 2 400 flere årsverk enn året før når man tar høyde for at tallet for Forsvarsbygg er for lavt i 2010.

Flest årsverk i Oslo

25 prosent av årsverkene i statsforvaltningen hadde sitt arbeidssted i Oslo i 2010. Ser man andelen sysselsatte personer i statsforvaltningen i forhold til alle sysselsatte i hvert fylke, var det imidlertid Troms som hadde høyest andel med 18 prosent. Oslo kom som nummer to med 15 prosent. Rogaland hadde lavest andel statsansatte med 7 prosent.

Lavest kvinneandel i Forsvaret

Kvinner stod for 55 prosent av årsverkene i statsforvaltningen totalt i 2010. Kvinneandelen var lavest innen Forsvaret inkludert førstegangstjeneste med 14 prosent, og Kystverket med 15 prosent. Det var høyest kvinneandel i Spesialisthelsetjenesten, med 74 prosent, kategorien ”helsetjenester ellers” og i NAV (68 prosent).

Kirken har flest med lang utdanning

Ansatte med over fire års utdanning på universitets- og høgskolenivå stod for 25 prosent av årsverkene i statsforvaltningen totalt. Andelen med så lang utdanning var høyest innenfor Kirken, med 80 prosent. Miljøvern hadde en andel på 61 prosent, og innvandringsregulering på 60 prosent. Lavest andel var innen kriminalomsorgen med 4 prosent og statlig barnevern med 6 prosent. Toll- og avgiftsetaten hadde 7 prosent ansatte med over fire års utdanning.

Mange i Kirken, Kystverket og Jernbaneverket nærmer seg pensjonsalder

I statsforvaltningen totalt i 2010 stod ansatte i aldersgruppen 50-61 år for 28 prosent av årsverkene. Høyest andel i denne aldersgruppen var det innenfor Kirken, Kystverket og Jernbaneverket, med 40 prosent. Andelen var lavest innenfor innvandringsregulering, med 13 prosent, og Forsvaret inkludert førstegangstjeneste med 15 prosent.

Mangler ved sysselsettingstallene

Forsvarsbygg mangler om lag 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene ”forsvar ellers”, ”forsvaret, offentlig orden og trygghet” og statsforvaltningen totalt. Feilen skyldes forsinket innrapportering fra arbeidsgiveren.

Førstegangstjeneste og siviltjeneste inngår i sysselsettingstallene først fra 2009. Det betyr at tallet for Forsvaret og de tilhørende gruppene ”forsvaret, offentlig orden og trygghet” og statsforvaltningen totalt, er grovt regnet 5 000 årsverk for lavt i årene 2006-2008.

Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Dette berører årsverkstallet for Utenriksdepartementet og de tilhørende gruppene ”utenrikstjenesten”, ”finansforvaltning, utenrikstjeneste og administrasjon” og statsforvaltningen totalt. Ifølge Utenriksdepartementets nettside er det om lag 900 lokalt ansatte personer.

Populasjon i sysselsettingstallene

Årsverks- og sysselsettingstallene omfatter sysselsatte 15 år eller eldre med arbeid i statsforvaltningen.

For mer informasjon om registerbasert sysselsettingsstatistikk, se Om statistikken .

Reviderte regnskapstall for perioden 2006-2010

I denne frigivningen presenteres reviderte tall for statsforvaltningens ressursinnsats målt i kroner tilbake til 2006. De viktigste endringene er at Statsbygg og Forsvarsbygg er flyttet inn i statsforvaltningen. De var tidligere klassifisert i andre sektorer. Endringene påvirker imidlertid statens totale utgifter i liten grad. Lønnskostnadene øker fordi om lag 2 150 årsverk i disse virksomhetene inkluderes i statistikken. På den andre siden går kjøp av varer og tjenester ned, da utgifter i form av husleie og annet varekjøp, som forvaltningen tidligere hadde fra de samme virksomhetene, ikke lenger telles med på utgiftssiden. Totale utgifter er derfor om lag uendret for staten samlet.

I tillegg til sektorendringene er egenproduksjonen i spesialisthelsetjenesten revidert i denne publiseringen. En gevinst på drøyt 9,3 milliarder kroner knyttet til beregningen av pensjonsforpliktelser i de statlige helseforetakene er ikke lenger trukket fra lønnskostnadene i egenproduksjon i 2010. Dette medfører en kraftig oppjustering av utgiftene innenfor helse og sosiale tjenester i 2010.

For ytterligere omtale av ressursinnsatsen målt i kroner vises det til publiseringen av 1. juli 2011 .