11241_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
11241
Høyest andel statsansatte i Troms
statistikk
2010-10-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2009

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyest andel statsansatte i Troms

Statistikk over ressursinnsats i statsforvaltningen viser at det er høyest andel statlig ansatte i Troms, sett i forhold til antall sysselsatte i det enkelte fylke.

I 4. kvartal 2009 arbeidet drøyt 10 prosent av alle sysselsatte i statsforvaltningen. Andelen sysselsatte i statlig forvaltning var høyest i Troms, med om lag 17 prosent. Rogaland hadde lavest andel statsansatte med under 7 prosent, mens andelen i Oslo var i underkant av 15 prosent.

Flest med lang utdanning

Andelen av de sysselsatte som hadde en avtalt arbeidstid per uke på 30 timer eller mer i sitt hovedarbeidsforhold, var høyest i statsforvaltningen, med 80 prosent, mot 78 prosent i fylkeskommunal forvaltning og 58 prosent i kommunal forvaltning. Andelen av de sysselsatte som hadde en høyere utdanning på over fire år, var høyest i statsforvaltningen, med 24 prosent, mot 22 prosent i fylkeskommunal forvaltning, og 4 prosent i kommunal forvaltning.

Andel sysselsatte per sektor, fylkesvis fordeling i prosent

Flere kvinner enn menn

59 prosent av de sysselsatte i statlig forvaltning var kvinner. Til sammenligning var kvinneandelen hele 79 prosent i kommunal forvaltning, 57 prosent i fylkeskommunal forvaltning. Andelen sysselsatte i statsforvaltningen som var 55 år eller eldre, var 22 prosent. Høyest var andelen eldre i fylkeskommunal forvaltning med 36 prosent. I kommunal forvalting var andelen 24 prosent.

8 prosent innvandrere

8 prosent av de sysselsatte i statsforvaltningen var innvandrere. Til sammenligning var det 9 prosent innvandrere i kommunal forvaltning og 6 prosent i fylkeskommunal forvaltning.

Nær halvparten av personellressursene brukes innenfor helse og sosiale tjenester

Statistikken viser videre at forbruket av personell målt i form av avtalte årsverk eksklusive lange fravær er størst innenfor helse og sosiale tjenester. 49 prosent ble i 2009 brukt innenfor disse tjenesteområdene. Deretter følger tjenesteområdet forsvar og offentlig orden med 20 prosent, gruppen kunnskap, kultur, kirke og miljøvern brukte 16 prosent, samferdsel og næringsøkonomi sto for 8 prosent, og gruppen finansforvaltning, utenrikstjeneste og administrasjon la beslag på 7 prosent. Av statsforvaltningens ulike virksomheter var det Forsvaret som brukte flest årsverk (eksklusive lange fravær) med drøyt 23 200 årsverk. Deretter fulgte Oslo Universitetssykehus HF med vel 16 200 og politietaten inkludert høyere påtalemyndighet med snaut 13 300.

Avtalte årsverk (eksklusive lange fravær) og antall sysselsatte er to ulike størrelser innenfor sysselsettingsstatistikk.

Lønnskostnader utgjør nesten 60 prosent av produksjonskostnadene

Fordelingen av statsforvaltningens produksjonsutgifter gjenspeiler fordelingen av årsverkene på de ulike tjenesteområdene. Denne likheten har sammenheng med at lønnsutgifter står for hele 59 prosent av utgiftene til egenproduksjon. Resterende 41 prosent består av summen av de utgiftene statsforvaltningen har til innkjøp av varer og tjenester. Utgifter til lønn samt varer og tjenester utgjør komponentene i de beregnede produksjonskostnadene som i denne statistikken er betegnet som egenproduksjon.

Ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er største utgiftspost

Av statsforvaltningens totale utgifter på 874 milliarder kroner utgjør utgiftene til egenproduksjon kun 27 prosent. Investeringene utgjør videre kun 4 prosent. Resten, hele 69 prosent, består av penger som statsforvaltningen overfører til privatpersoner, kommuner, internasjonale organisasjoner og andre. Pengeoverføringene fra Arbeids- og velferdsetaten ( NAV) til ulike grupper av enkeltpersoner utgjør alene 37 prosent av statsforvaltningens totale utgifter.

Utgifter i statsforvaltningen 2009, etter art

Statsforvaltningens ressursbruk, etter tjenesteområde, prosentvis fordeling, etter type ressursbruk

4 prosent til investeringer, mest til veger

Selv om statsforvaltningens totale investeringer kun utgjorde 4 prosent av totale utgifter, ble det totalt investert for nesten 36 milliarder kroner i 2009. Av dette sto Statens vegvesen for 14,6 milliarder kroner, Forsvaret for 7,6 milliarder og Jernbaneverket for 3,2 milliarder kroner. Helseforetakene ( spesialisthelsetjenesten ) brukte totalt 5,8 milliarder kroner.

Investeringsstatistikken omfatter kun realinvesteringer, i hovedsak eiendom og materiell. Finansinvesteringer, som for eksempel aksjer og obligasjoner, omfattes ikke av statistikken.

Detaljerte tall på virksomhetsnivå i Statistikkbanken

Ressursinnsats målt i årsverk og pengebruk for hver av statsforvaltningens mer enn 230 virksomheter er tilgjengelig i Statistikkbanken.

To typer sysselsettingstall i StatRes

Fra og med 2009 gir StatRes også statistikk om sysselsatte personer 15-74 år, fordelt etter sektor og utvalgte kjennetegn. Begrepet sysselsatte personer er brukt her for å kunne sammenligne statsforvaltningen med andre sektorer. Dette gir et annet sysselsettingstall enn tallene over avtalte årsverk eksklusive lange fravær som ellers presenteres i StatRes.

I tabellene over sysselsatte inngår personer kun med sitt hovedarbeidsforhold. Personer som kun har bijobb i statsforvaltningen, men sitt hovedarbeidsforhold i en annen sektor, vil dermed inngå i den sektoren hvor hovedjobben er. I 4. kvartal 2009 var det om lag 6 000 personer som kun hadde bijobb i statsforvaltningen, og som dermed ikke kommer med i tallet over sysselsatte i statsforvaltningen her. I årsverkstabellene derimot, vil alle bijobber i statsforvaltningen inngå og knyttes til hver av de statlige virksomhetene hvor personen er ansatt. Årsverkstabellene omfatter også personer over 74 år, som er holdt utenfor tabellene over sysselsatte personer.

Tallene over sysselsatte personer er hentet fra to eksisterende statistikker i SSB, nemlig Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken , som omfatter bosatte, og statistikken over sysselsatte på korttidsopphold som omfatter ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i landet. Ikke-bosatte er personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i landet. Mer informasjon finnes under disse to statistikkene.

Årsverkstallene er dokumentert i Om statistikken for StatRes-Statsforvaltningen.

Tabeller: