11235_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
11235
Staten brukte mer på tjenesteproduksjon
statistikk
2009-06-18T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
stafo_statres, Statlige virksomheter, utgifter (opphørt), statens utgifter, statlige virksomheter, departementer, sysselsatte, årsverk, egenproduksjon, lønnskostnader, overføringerStatlige finanser, Offentlig forvaltning , Offentlig sektor
false

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2008

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Staten brukte mer på tjenesteproduksjon

Statens totale utgifter utgjorde 797,7 milliarder kroner i 2008, viser tall for statsforvaltningens ressursinnsats. Av dette gikk 240,2 milliarder til produksjon av statens egne tjenester, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med året før.

Statsforvaltningens utgifter til egenproduksjon, etter formål. Milliarder kroner

Statistikk over statens utgifter etter formål viser at helseområdet hadde sterkest vekst i egenproduksjon i 2008, målt i kroner. Økningen fra 2007 var på om lag 6,5 milliarder kroner, og kan i hovedsak henføres til helseforetakene. Verdien av statens tjenesteproduksjon kalles i StatRes egenproduksjon, og måler summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester samt kapitalslit.

Statsforvaltningens største utgiftstype målt i kroner er stønader til husholdninger. Dette er kontantytelser som alders- og uførepensjoner, sykepenger og arbeidsløshetsstønader. Disse økte med 19 milliarder kroner, til 289,5 milliarder i 2008.

Utgifter per departement

Statsforvaltningens utgifter fordelt etter departement viser at Helse- og omsorgsdepartementet med underliggende virksomheter hadde høyest utgifter i 2008, med drøyt 105 milliarder kroner, dersom vi ser bort fra folketrygden. Deretter kom Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som begge hadde utgifter som oversteg 70 milliarder kroner. Til sammenligning var de totale utgiftene over folketrygden drøyt 263 milliarder kroner i 2008.

Departementsstrukturen og fordelingen av ansvarsområder mellom de enkelte departementer endres over tid. De departementsfordelte tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Se St.meld. nr. 3 for detaljer. Les mer om de departementsfordelte tallene og sammenhengen med statsregnskapet her .