11383
/offentlig-sektor/statistikker/skatt_statres/aar
11383
To tredeler av utgiftene var lønn
statistikk
2010-12-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
skatt_statres, Skatteetaten - StatRes (opphørt), arvesaker, gavesaker, folkeregistrering, skatteoppgjør, skatteklager, restskatt, omsetningsoppgaver, elektroniske tjenester.Statlige finanser, Offentlig sektor
false

Skatteetaten - StatRes (opphørt)2008-2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To tredeler av utgiftene var lønn

Skatteetatens totale utgifter utgjorde 4,7 milliarder kroner i 2009. Dette var 4 prosent mer enn året før. To tredeler av utgiftene var lønnskostnader.

I 2009 utførte Skatteetatens ansatte 5 618 årsverk, noe som var en økning på 327 årsverk, eller 6 prosent, sammenlignet med 2008. I StatRes beregnes antall årsverk som summen av den avtalte arbeidstiden omregnet til heltidsjobber, eksklusive legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner.

4,3 millioner skatteoppgjør og 641 milliarder i skatt

En viktig oppgave for Skatteetaten er å sikre at skatter og avgifter blir fastsatt og krevd inn på riktig måte. I løpet av 2009 gjennomførte derfor etaten nærmere 4,3 millioner skatteoppgjør. Dette var skatteoppgjør som gjaldt for inntektsåret 2008. I overkant av 4 millioner av skatteoppgjørene dreide seg om personers likning, mens nesten 230 000 angikk likning av selskaper. Utførte likningskontroller førte til at Skatteetaten endret skattegrunnlaget for personer med nærmere 7 milliarder kroner. Av dette beløpet var 6,2 milliarder til ugunst for personene og 700 millioner til gunst. Tilsvarende tall for selskaper var 3,6 milliarder kroner i endring, der 3,4 milliarder var til ugunst og 200 millioner til gunst.

Totalt utliknet Skatteetaten 641 milliarder kroner i skatt i løpet av 2009. Dette var skatt som ble fastsatt for inntektsåret 2008. Av dette beløpet kunne 313 milliarder kroner tilskrives likningen av selskaper og 328 milliarder kroner likningen av personer.

I tillegg til beskatning av personer og selskaper har Skatteetaten også ansvaret for arveavgift og merverdiavgift ved omsetning. I 2009 behandlet skattekontorene derfor i underkant av 50 000 arve- og gavesaker og nærmere 1,6 millioner omsetningsoppgaver.

1,7 millioner registreringer i Folkeregisteret

En annen viktig oppgave for Skatteetaten er å holde ved like et oppdatert folkeregister. I løpet av 2009 utførte derfor etaten over 1,7 millioner registreringer i Folkeregisteret. Dette var nesten 250 000 flere enn året før, eller en økning på 17 prosent. Flest registreringer gjaldt flyttinger, som utgjorde 687 000 registreringer i 2009. Av flyttingene innenfor landet ble over 71 prosent behandlet innen fire dager.

Utenom flyttinger behandlet etaten 125 000 navn og navneendringer, 103 000 endringer av sivilstand, 64 000 fødsler og 44 000 dødsfall. I tillegg ble det utført over 700 000 andre registreringer, som blant annet omfatter adresseendring uten flytting, endring av oppholdstillatelse, endring av postadresse med mer.

Økt bruk av elektroniske tjenester

I tillegg til tradisjonelle tjenester som likning og folkeregister har Skatteetaten i løpet av de siste årene utviklet stadig flere elektroniske tjenester for å forenkle hverdagen både for etaten selv og for brukerne. Blant annet kan alle personer i dag levere selvangivelsen elektronisk eller godta den forhåndsutfylte selvangivelsen. I 2009 var det 58 prosent av lønnstakerne og pensjonistene som valgte å godkjenne den forhåndsutfylte selvangivelsen uten å gjøre endringer, og de slapp dermed å sende selvangivelsen til Skatteetaten. Av de som valgte å sende selvangivelsen til etaten, var det 57 prosent av lønnstakerne og pensjonistene som valgte å levere elektronisk. Andelen personlige næringsdrivende og selskaper som leverte selvangivelsen elektronisk, var henholdsvis 95 og 87 prosent.

I tillegg til elektronisk levering av selvangivelsen var det over 56 prosent som benyttet seg av elektronisk flyttemelding. Og blant personlige næringsdrivende og selskaper var det 88 prosent som valgte å levere omsetningsoppgaven elektronisk. Dette var en økning på nesten 5 prosent sammenlignet med 2008.

StatRes - statlig ressursbruk og resultater

Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmaktene bedre kunnskap om statlig virksomhet.