230491
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
230491
Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte
statistikk
2015-09-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge fordelt på finansobjekt. Markedsverdi.

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)1. halvår 2015

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte

Regnskapet for 1. halvår 2015 viser at egenkapitalen i Statens Pensjonsfond Norge utgjorde 195,9 milliarder kroner. Det tilsvarer en avkastning på 6,7 prosent fra samme periode året før, da fondets egenkapital var på 183,5 milliarder.

Statens pensjonsfond Norge. Balanse
1. halvår 20151. halvår 20151. halvår 20051. halvår 2005
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
Bankinnskudd i alt7 9473,82 8811,6
Sertifikater00,03 3921,8
Obligasjoner81 31338,725 40713,8
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis117 99956,244 97924,4
Utlån00,0106 08757,5
Andre fordringer2 6501,31 6940,9
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler209 909100,0184 438100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Av fondets samlede verdier på 209,9 milliarder var 118 milliarder kroner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis ved utgangen av første halvår 2015. Det tilsvarer en andel på 56,2 prosent. Obligasjoner utgjorde 81,3 milliarder kroner, eller 38,7 prosent av fondets samlede verdi, mens bankinnskudd og andre fordringer utgjorde til sammen 5 prosent.

Fondets investeringer i utenlandske aksjer og obligasjoner utgjorde 43,3 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2015, eller 20,6 prosent av den samlede porteføljen. Ved utgangen av første halvår 2014 var denne andelen 18 prosent.

Statens Pensjonsfond - NorgeÅpne og lesLukk

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet. Målsettingen for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning målt i norske kroner, innenfor moderat risiko. Hoveddelen av midlene i fondet er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet. Grunnkapitalen i SPN stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.