193303
/offentlig-sektor/statistikker/folketrygdfond/halvaar
193303
Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
folketrygdfond, Statens pensjonsfond Norge (opphørt), folketrygdfondet, aksjer, andeler, bankinnskudd, obligasjoner, grunnfondsbevis, eiendeler, gjeld, egenkapitalStatlige finanser, Offentlig sektor
false
Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge fordelt på finansobjekt. Markedsverdi.

Statens pensjonsfond Norge (opphørt)2. halvår 2014

Statistikken er opphørt. Se websidene til Folketrygdfondet.

 

Denne statistikken inkluderer ikke poster i Folketrygdfondets balanse utover Statens pensjonsfond Norge.

 

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Verdien av Statens Pensjonsfond Norge økte

Regnskapet for 2014 viser at egenkapitalen i Statens Pensjonsfond Norge utgjorde 185,7 milliarder kroner ved utgangen av året. Det tilsvarer en avkastning på 10,7 prosent sammenlignet med året før, da fondets egenkapital var på 167,8 milliarder.

Statens pensjonsfond Norge. Balanse
2. halvår 20142. halvår 20142. halvår 20042. halvår 2004
Millioner kronerFordeling i prosentMillioner kronerFordeling i prosent
Bankinnskudd i alt9 4704,79880,6
Sertifikater00,03 9192,2
Obligasjoner80 92839,826 58515,1
Aksjer, andeler og grunnfondsbevis107 74952,940 83923,3
Utlån00,099 00756,4
Andre fordringer5 3732,64 1422,4
Realkapital00,000,0
Sum eiendeler203 520100,0175 481100,0
Figur 1. Eiendeler i Statens pensjonsfond Norge

Av de samlede eiendelene i fondet på 203,5 milliarder utgjorde aksjer, andeler og grunnfondsbevis 107,7 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Det tilsvarer en andel på 52,9 prosent. Obligasjoner utgjorde 80,9 milliarder kroner, eller 39,8 prosent av fondets samlede verdi. Bankinnskudd og andre fordringer utgjorde til sammen 7,3 prosent av de samlede verdiene i fondet.

Regnskapet for 2014 viser at andelen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis er noe redusert sammenlignet med 2. halvår 2013, da denne andelen var på 59,7 prosent. Andelen av obligasjoner har imidlertid økt fra 36,5 prosent siden utgangen av 2013.

Statens Pensjonsfond - NorgeÅpne og lesLukk

Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt Finansdepartementet ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operasjonelle forvaltningen ivaretas av Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av departementet. Målsettingen for forvaltningen av SPN er høyest mulig avkastning målt i norske kroner, innenfor moderat risiko. Hoveddelen av midlene i fondet er plassert i det norske aksje- og obligasjonsmarkedet. Grunnkapitalen i SPN stammer i hovedsak fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen.