Svært få kommuner med fritak for eiendomsskatt på hytter

Publisert:

Fra og med i år har kommunene mulighet til å gi fritak for eiendomsskatt for fritidsboliger. Bare 5 av i alt 282 kommuner med eiendomsskatt på boliger har gjort slikt fritak i 2017.

I alt er det 366 kommuner som har eiendomsskatt i 2017. Av disse har 282 kommuner eiendomsskatt på boliger og 277 kommuner har eiendomsskatt på fritidseiendommer. Hele 348 kommuner har eiendomsskatt på næringseiendom.

Samme kommune kan ha eiendomsskatt både på boliger, fritidseiendom og på næringseiendom, men kan også bare ha på noen av disse eiendommene.

Veksten i kommuner med eiendomsskatt redusert

Veksten i antall kommuner med eiendomsskatt flater ut fra 2016 til 2017. Alt i alt økte antall kommuner med eiendomsskatt bare med én kommune fra i fjor. Det er likevel fire kommuner som har innført eiendomsskatt i 2017 men også tre kommuner som har avviklet skatten.

Antall kommuner med eiendomsskatt bare på verk og bruk er redusert over flere år og fortsetter med en reduksjon på 11 kommuner fra 2016 til 2017. Det motsvarer økningen i antall kommuner med eiendomsskatt på bolig fra 2016 til 2017. Det er likevel en utflating i forhold til perioden 2013–2016 da antall kommuner med eiendomsskatt på bolig økte årlig med godt og vel 20 kommuner.

Økningen i antall kommuner med eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer skyldes både at kommuner som innførte eiendomsskatt, innførte eiendomsskatt på et område som omfatter boliger og fritidseiendommer, men også at kommuner som allerede hadde eiendomsskatt, endret fra for eksempel bare å ha på verk og bruk til å ha eiendomsskatt i hele kommunen.

Figur 1. Antall kommuner med ulike hovedtyper av eiendomsskatt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt antall kommuner med eiendomsskatt 272 291 299 309 316 324 330 341 355 365 366
Eiendomsskatt på næringseiendom 272 291 299 309 316 324 328 334 343 348 348
Eiendomskatt på boliger 135 145 166 180 193 196 205 229 250 271 282
Eiendomsskatt på fritidseiendommer 135 145 166 180 193 196 205 229 250 271 277
Eiendomsskatt bare på verk og bruk 137 146 133 129 116 111 113 96 88 78 67

Flest utvider omfanget av eiendomsskatten

Noen kommuner endrer omfanget av eiendomsskatten fra år til annet. De fleste som utvider omfanget av eiendomsskatt, endrer til å ha eiendomsskatt i hele kommunen. 14 kommuner utvidet eiendomsskatten slik fra 2016 til 2017.

Fem kommuner utvidet omfanget ved bare å ha eiendomsskatt på verk og bruk i 2016 til å ha eiendomsskatt på all næringseiendom i 2017. Spesielt i større byer og tettsteder vil en slik utvidelse kunne gi en betydelig økning i eiendomsskatteinntektene da også kontorbygninger, butikker, parkeringshus og lignende vil bli beskattet i tillegg til tradisjonell industrieiendom.

Det var bare fire kommuner som begrenset området for eiendomsbeskatning fra 2016 til 2017.

Størst økning i eiendomsskatteinntekten fra boliger

For landets kommuner sett under ett, så er det eiendomsskatteinnektene fra boliger som har økt kraftigst de siste tre årene. Inntektene økte med hele 31 prosent fra 2014 til 2015 og med 16 prosent fra 2015 til 2016. Eiendomsskatteinntektene totalt (både fra næringseiendom og fra boliger) økte med 16 prosent fra 2014 til 2015 og 10 prosent fra 2015 til 2016.

Figur 2. Eiendomsskatteinntekter

Eiendomsskatt, totalt Eiendomsskatt fra næringseiendom Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer
2007 5.57 3.43 2.15
2008 6.12 3.68 2.44
2009 6.50 3.80 2.70
2010 7.11 4.08 3.02
2011 7.57 4.36 3.21
2012 8.08 4.68 3.40
2013 8.88 5.19 3.69
2014 9.62 5.46 4.16
2015 11.18 5.74 5.44
2016 12.29 5.98 6.31

Om det er næringseiendom eller boliger og fritidseiendommer som bidrar mest med eiendomsskatteinntekter, varierer imidlertid mye mellom kommunene. I kraft- og energiproduksjonskommunene er det eiendomsskatten fra disse næringseiendommene som bidrar klart mest. I byer og større tettsteder er det eiendomsskatten fra boliger som gir mest eiendomsskatteinntekt i kommunekassen.

Eiendomsskatteinntekten utgjør en liten, men stadig økende andel av kommunenes brutto driftsinntekter. I 2016 sto den for nær 3 prosent.

Ulike årganger for regnskap og øvrige tall for eiendomsskatt

Kommuneregnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014 publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.

Kontakt