Stor økning i Svalbard-utgiftene

Publisert:

Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

Nye tall fra statistikken om offentlig sektor på Svalbard viser at statens utgifter på øygruppen økte fra 940 mill kroner i 2016 til 1 060 mill kroner i 2017. Økningen kom i stor grad fra nye typer utgifter som til sammen utgjorde 75 millioner kroner:

  • Bostedsbygging,
  • utbedring ved Svalbard globale frøhvelv og
  • flom/skredforebygging

Dette er områder det ikke er brukt penger på i årene før 2017.

For 2018 og 2019 ventes ytterligere økning i disse utgiftene. I tillegg forventes en annen og også ny type utgiftspost å komme de nærmeste årene knyttet til oppryddingsarbeider ved nedlagte gruver.  

Lave inntekter

Statens inntekter på Svalbard var 275 millioner kroner, som tilsvarer kun om lag 1 av 4 utgiftskroner.

Det lave nivået på inntektene sammenliknet med utgiftene skyldes til dels at skatte- og avgiftsnivået for arbeidstakere og bedrifter er langt lavere på Svalbard enn i landet for øvrig.

En annen årsak er at mye av den statlige aktiviteten knytter seg til forskning, der nytten av arbeidene kommer staten til gode uten at verdien tallfestes som inntekter knyttet til Svalbard. 

Fremdeles mange sysselsatte i statlig forretningsvirksomhet

Sysselsettingen på Svalbard er preget av at svært mange personer jobber i statlig forretningsvirksomhet: Om lag 15 prosent er sysselsatt i denne sektoren mot 3 prosent på landsbasis.

Fra 2014 til 2016 ble andelen halvert, men fra 2016 til 2017 var andelen uforandret. Med nedlegging av gruvedrift forventes imidlertid andelen sysselsatte innen denne sektoren å falle ytterligere og nærme seg nivået på fastlandet. Sysselsettingen etter sektor på Svalbard har blitt stadig mer lik fordelingen på fastlandet, og denne utviklingen forventes å fortsette.

Kontakt