Overskudd på 147 milliarder

Publisert:

Overskuddet i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene sett under ett er beregnet til 147 milliarder. Dette er 28 milliarder høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Økningen i overskuddet, som vist i offentlig forvaltnings inntekter og utgifter kan knyttes til stigende oljepris, sysselsettingsvekst og moderat økning i offentlige utgifter.

Prisen på råolje har steget markant siden sommeren 2017. Også gassprisene har vært høyere så langt i 2018 enn i tilsvarende periode året før. For offentlig forvaltning gir dette økte inntekter gjennom høyere driftsresultat i statens egen petroleumsvirksomhet og utbytte fra Equinor (tidligere Statoil), som begge inngår i formuesinntektene i denne statistikken. I tillegg til formuesinntektene bidrar stigende oljepris til økte skatteinntekter fra selskaper i petroleumssektoren.

Moderat utgiftsvekst

De totale offentlige utgiftene økte med nesten 4 prosent de siste fire kvartalene. Lav vekst i stønadene bidro til at utgiftsveksten er relativt moderat. Stønader er utgiftskategorien som omfatter kontantytelser til enkeltpersoner, herunder alders- og uførepensjoner, arbeidsledighetsstønader, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, utdanningsstønader, sosialhjelp og bostøtte. De siste fire kvartalene økte disse stønadene med om lag 2 prosent. Den lave veksten skyldes særlig reduserte arbeidsledighetsstønader som følge av sysselsettingsvekst og færre ledige.

Figur 1

Figur 1. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Gjennonsnitt siste fire kvartaler