Nesten ni av ti er for utviklingshjelp

Publisert:

87 prosent sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra en tilsvarende undersøkelse i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt.

Bistand til utviklingsland støttes av mellom åtte og ni av ti i alle undersøkelser om folks holdning til norsk utviklingshjelp tilbake til 1993, viser undersøkelsen «Holdning til bistand 2017» som Statistisk sentralbyrå har gjennomført på oppdrag fra Norad.

Andelen som sier de støtter bistand til Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen er noe lavere. 64 prosent av utvalget sier de støtter slik utviklingshjelp, som er en liten nedgang fra 2013.

Bistand_lenkefigur_2048x1152px

Frp-velgere mest kritisk til bistand

Litt over halvparten av de spurte mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større, og omtrent tre av ti mener det burde minskes eller sløyfes. Yngre personer og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistandsbudsjettets størrelse.

Respondentene ble også spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var valg i morgen, og personene som sa de ville stemt på Fremskrittspartiet var mest negative til bistand.

Nesten halve utvalget tror bistand gir ganske eller svært gode resultater, mens en av ti tror den gir ganske eller svært dårlige resultater. Dette er omtrent lik vurderingen av bistandsarbeidet sammenliknet med undersøkelsen i 2013, men noe mer negativ enn i de foregående undersøkelsene.

Bistand og frivillige organisasjoner

På spørsmål om hvilke organisasjoner respondentene kjenner til som arbeider med bistand, nevner klart flest – fem av ti – Røde Kors, fulgt av Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser og Redd Barna. 15 prosent nevner Norad.

Som tidligere har respondentene mest tro på bistand gitt av frivillige organisasjoner. Omtrent tre av ti mener at Norad i stor grad forvalter bistandsmidlene effektivt, og 36 prosent mener at de i liten grad sløser med bistandspengene. Dette er omtrent likt resultat som i 2013, men sammenlignet med tidligere undersøkelser mener nå færre at Norad driver effektivt.

Få kjenner til FNs bærekraftmål

Omtrent en av tre spurte sa at de var en del eller svært interessert i omtale av utviklingsland i media, mens omtrent en av to var litt interessert. På spørsmål om hvordan utviklingslandene blir fremstilt i media, sa tre av ti at de syntes landene ble fremstilt riktig, og omtrent like mange at de ble fremstilt for negativt. 13 prosent syntes de ble fremstilt for positivt.

Deltakerne i undersøkelsen fikk også spørsmål om de hadde kjennskap til FNs bærekraftsmål. Omtrent halvparten av respondentene svarte at de ikke hadde kjennskap til disse, mens tre av ti svarte at de kun kjenner navnet.

Om undersøkelsen

I tillegg til i 2017, har SSB gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1990, 1993, 1995, 1999, 2001, 2006, 2010 og 2013. Undersøkelsen har siden 1993 blitt gjennomført med et utvalg på 2 000 personer i alderen 16-79 år.

 

Faktaside

Kontakt