Rapporter 2018/06

Holdning til bistand 2017

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå frem hovedresultatene fra en landsdekkende undersøkelse om folks holdning til norsk utviklingshjelp.

Undersøkelsen viser at oppslutningen rundt bistand til utviklingsland i Norge er høy. 87 prosent av utvalget sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dette er en økning fra undersøkelsen i 2013, men på lang sikt har nivået holdt seg veldig stabilt. Denne typen bistand støttes av mellom åtte og ni av ti i alle undersøkelsene fra og med 1993. Andelen som sier de støtter bistand til Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen er imidlertid lavere. 64 prosent av utvalget sier de støtter slik utviklingshjelp, som er liten nedgang fra 2013.

Litt over halvparten mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større, og omtrent tre av ti mener det burde minskes eller sløyfes. Yngre personer og personer med høyere utdanning er mest positive til bistand og bistands¬budsjettets størrelse. Respondentene ble også spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var valg i morgen, og personene som sa de ville stemt på Fremskrittspartiet var mest negative til bistand.

Nesten halve utvalget tror bistanden gir ganske eller svært gode resultater, mens en av ti tror den gir ganske eller svært dårlige resultater. Dette er omtrent lik vurderingen av bistandsarbeidet sammenliknet med undersøkelsen i 2013, men noe mer negativ enn i de foregående undersøkelsene. Som tidligere har respondentene mest tro på bistand gitt av frivillige organisasjoner.

Omtrent tre av ti mener at Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid - i stor grad forvalter bistandsmidlene effektivt, og 36 prosent mener at de i liten grad sløser med bistandspengene. Dette er noe bedre resultat enn i 2013, men sammenlignet med tidligere undersøkelser mener nå færre at Norad driver effektivt.

På spørsmål om hvilke organisasjoner som arbeider med bistand respondentene kjenner til, nevner klart flest Røde Kors (fem av ti). Etter dette var Kirkens nødhjelp, Leger uten grenser og Redd Barna mest kjent. Disse organisasjonene ble nevnt av omtrent en av fire respondenter. 15 prosent nevnte Norad.

Omtrent en av tre sa at de var en del eller svært interessert i omtale av utviklings¬land i media, og omtrent en av to var litt interessert. På spørsmål om hvordan utviklingslandene blir fremstilt i media sa tre av ti at de synes landene ble fremstilt riktig og omtrent like mange at de ble fremstilt for negativt. 13 prosent synes at de ble fremstilt for positivt.

Respondentene ble spurt om de kjente til land som Norge hadde utviklings-samarbeid med; omtrent to av tre kjente ikke til noen slike samarbeid.

Deltakerne i undersøkelsen fikk også spørsmål om de hadde kjennskap til FNs bærekraftsmål. Omtrent halvparten av respondentene svarte at de ikke hadde kjennskap til disse, mens tre av ti svarte at de kun kjenner navnet. To av ti hadde en del eller noe kjennskap til bærekraftsmålene.

Om publikasjonen

Tittel

Holdning til bistand 2017

Ansvarlig

Bengt Oscar Lagerstrøm og Lise Snellingen Bye

Serie og -nummer

Rapporter 2018/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Emne

Statlige finanser

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9681-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9680-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

78

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt