Notater 2014/36

Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap

KOSTRA-rapportering 2014

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport.

Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2014» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsregnskapet til regnskapsrapport. Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for å vise hvilken filstruktur regnskapsrapporten skal ha. Konvertering av årsregnskapet til gyldige koder, samt at filen har korrekt filstruktur er en viktig forutsetning for å få regnskapsrapporten godkjent i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Notatet tar sikte på å liste opp de funksjoner og arter, kapitler og sektorer som var gyldige for regnskapsåret 2014. Det er også presisert hvilke kombinasjoner av kontoklasse, funksjon og art i drifts- og/eller investeringsregnskapet som ikke godkjennes. De konkrete kravene som stilles til regnskapsrapporten før innsending er listet opp i kapitlet "Kontroller av regnskapsrapporten". Dersom disse krav ikke innfris vil ikke regnskapsrapporten bli godkjent, noe som er en forutsetning for at den kan sendes inn til SSB.

Informasjon om rapporteringen legges ut i innrapporteringsportalen på KOSTRA sine hjemmesider . Følg linken ”Innrapportering til KOSTRA” på hjemmesiden eller følg direkte link til innrapporteringssidene .

I tillegg legges annen generell informasjon om innrapporteringsrutiner, oversikt over institusjonelle sektorkoder, tidligere tilsendt informasjon, KOSTRA-skjemaer og lignende ut der.

Det finnes en egen brukertjeneste som kommunene, fylkeskommunene og særbedriftene kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer med avleveringen av regnskapsrapporten. KOSTRA-support kan nås via telefon og e-post. Vi oppfordrer til bruk av e-post.

E-postadresse: kostra-support@ssb.no .

Telefonnummer: 62 88 51 70

Åpningstid for telefonen er alle hverdager i periodene:

  • 01.11. – 30.11. 2014 (for testrapportering) og 02.01. - 15.04. 2015 (for ordinær rapportering). Åpningstid er kl. 08.00 - 15.00

Dersom kommunene har spørsmål til det faglige innholdet i regnskaps-rapporteringen henvises det til fylkesmannsembetene. Spørsmål fra fylkes-kommunene rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Oversikt over institusjonelle sektorkoder (hvilke foretak som tilhører hvilke sektorer) legges ut på nettet 1. november 2014 sammen med øvrig informasjon vedrørende KOSTRA-rapporteringen i skjemaportalen  og kan også nås fra linken ”Innrapportering til KOSTRA”. Den utgaven som legges ut 1. november 2014 er fra et situasjonsuttak i starten av oktober 2014.

 Det skjer stadige endringer i eierstrukturen, og for å ha en mest mulig oppdatert og korrekt liste per 31.12.2014 er det nødvendig å legge ut en ny versjon av denne oversikten. Den nye versjonen vil være tilgjengelig i midten av januar 2015, og det er denne versjonen som skal benyttes i forbindelse med innrapportering til SSB.

Om publikasjonen

Tittel

KOSTRA-rapportering 2014. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap

Serie og -nummer

Notater 2014/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Emne

KOSTRA

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9007-7

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt