Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kommunale avløp

  Rapporter 2015/53

  Norske avløpsanlegg slapp ut rundt 1 440 tonn fosfor og 18 700 tonn nitrogen i 2014. Utslippene var lavest i Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes på grunn av strengere rensekrav i området.

  Publikasjon
 • Drivstoffeffektivisering – fører det til mindre bruk av olje?

  Økonomiske analyser 4/2015

  Flere land innfører drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en del av energi- og klimapolitikken. Bruken av drivstoff synker likevel ikke nevneverdig fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

  Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2015/20

  Omtrent en tredjedel av Norges befolkning bor i byene som inngår i «Framtidens byer». Disse byene blir tettere og innbyggerne reiser mer miljøvennlig, men de fleste byene klarer ikke å holde seg innenfor tillatt antall døgn med for mye svevestøv.

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Utslipp fra veitrafikken i Norge

  Notater 2015/22

  Statistisk sentralbyrå (SSB) endret i 2011 modell for beregning av norske utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) og modellen beskrevet i denne benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge.

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø

  Rapporter 2015/18

  Rapporten gir status og utvikling for dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket. Mellom anna er talet på jordbruksbedrifter redusert med 38 prosent mellom 1999 og 2013.

  Publikasjon
 • Beregning av CO2-faktor for utslipp fra fossil del av avfall brent i forbrenningsanlegg

  Notater 2015/08

  Hovedformålet med notatet er å beskrive beregningene bak tidsserien for CO2-faktoren for den fossile delen av avfallet brent i avfallsforbrenningsanlegg i Norge i perioden 1990-2013.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp

  Rapporter 2014/41

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsa...

  Publikasjon
 • Government expenditure on environmental protection and resource management

  Notater 2014/44

  Publikasjon
 • The Norwegian Emission Inventory 2014

  Notater 2014/35

  Publikasjon
 • Bygge hytter eller verne om naturen?

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Vernet natur er ikke helt uberørt av menneskelig aktivitet. 75 000 hytter ligger innenfor eller i randsonen til vernede områder, og 13 000 hytter befinner seg i inngrepsfri natur. 58 000 hytter ligger like ved eller i villreinens beiteområder.

  Artikkel
 • Fylkestall for utslipp av klimagasser

  Artikkel
 • Justert tettstedsavgrensing

  Notater 2014/28

  Dette notatet dokumenterer justert metode for tettstedsavgrensing. Arbeidet er en videreutvikling av metode for tettstedsavgrensing publisert i «Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder» (Dysterud et al. 1999).

  Publikasjon