Rapporter 2016/40

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

Kommunale avløp 2015

I 2015 ligger utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg på henholdsvis 910 og 15 500 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på knapt 1 prosent for fosfor, men hele 31 prosent for nitrogen.

Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i disponert avløpsslam.

Totalt utslipp fra både store og små avløpsanlegg, inklusivt en estimert lekkasje på ledningsnettet, lå i 2015 på cirka 1 420 tonn fosfor og 19 610 tonn nitrogen.

Tradisjonelt har det fra myndighetshold i Norge vært prioritert å begrense utslipp til ferskvann og til Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes. Dette området er mer følsomt mot fosforutslipp og har derfor strengere rensekrav enn øvrige deler av landet. Dette viser seg også i statistikken, med bl.a. lavere fosforutslipp per tilknyttet innbygger for Nordsjøfylkene (0,06 kilogram) enn for resten av landet (0,41 kilogram). Renseeffekten for fosfor er også høyere for Nordsjøfylkene (90 prosent) sammenlignet med resten av landet (41 prosent). Det samme bildet gjelder for nitrogen, selv om forskjellen ikke er like tydelig. Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (2,08 kilogram) og høy renseeffekt (58 prosent). Dette skyldes utbygging av nitrogenfjerningstrinn ved flere store renseanlegg i regionen.

Rapporten har fått tilskudd fra Miljødirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp 2015. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016

Ansvarlig

Gisle Berge og Manju Chaudhary

Serie og -nummer

Rapporter 2016/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9449-5

ISBN (trykt)

978-82-537-9448-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

94

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt