237058_tabell_250507_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/nrmiljo/aar
237058_tabell_250507
statistikk
2015-12-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Statistikk for utslippsintensiteter viser tall for utslipp til luft sett i forhold til norsk økonomisk aktivitet som helhet og fordelt på betalende næringer og husholdninger.

Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet1991-2014

Innhold

Produksjon i faste 2005-priser, sysselsetting, utslipp av klimagasser og utslippsintensitet av klimagasser, etter næringer1
20142013 - 2014
Produksjon. Mill. krSysselsetting. 1 000 normalårsverkKlimagassutslipp. 1 000 tonn CO2-ekvivalenterUtslippsintensitet for klimagasser. Tonn CO-ekvivalenter/produksjon i mill. kr2
Utslippsintensitet for klimagasser. Endring i prosent
1Miljøregnskapene følger nasjonalregnskapets definisjon av norsk økonomisk aktivitet (residensprinsippet) og ikke den geografiske definisjonen (territorialprinsippet) som benyttes ved rapportering til Kyotoprotokollen og andre internasjonale rapporteringssystemer for utslipp til luft.
2Konsum i husholdninger er ikke inkludert i produksjon eller i beregning av utslippsintensiteter.
3Utslipp fra boligtjenester er inkludert i utslipp fra konsum i husholdinger.
4Produksjon erstattes med konsum for husholdningene.
Alle næringer og husholdninger361 612
 
Alle næringer3 792 7592 43056 15914,8069-2,98
Jordbruk, skogbruk og fiske82 327596 06173,6192-8,23
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester482 8476915 22531,53173,26
Industri631 45323611 92118,8780-6,07
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon85 816273 56441,5314-1,83
Bygge- og anleggsvirksomhet319 5232048292,5955-5,40
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering403 7293707211,7863-1,54
Andre tjenesteytende næringer960 0174953870,4028-14,01
Transport292 42014816 93257,9034-5,16
Undervisning, helse- og sosialtjenester362 1446412400,6635-24,53
Offentlig administrasjon og forsvar187 9031812791,4849-11,04
Husholdninger41 033 878..5 4535,2742-5,34