10621_om_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avf_statres/aar
10621_om
statistikk
2009-12-15T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
true

Avfall - StatRes (opphørt)2008

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Avfall - StatRes (opphørt)
Emne: Natur og miljø

Ansvarlig seksjon

Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Avfall er definert i henhold til Forurensningslovens § 27: "Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall."

Avfallsinnsamler er foretak som samler inn avfall, og er oppgavegivere i denne statistikken.

Bedrift defineres i henhold til SSBs Bedrifts- og foretaksregister som en lokalt avgrenset, funksjonell enhet der det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe.

Blandet avfall er avfall som ikke kan klassifiseres til en ren avfallsfraksjon.

Farlig avfall (tidligere spesialavfall) er avfall som krever særskilt behandling ifølge Forskrift om avfall, og er definert på bakgrunn av den Europeiske avfallslisten (EAL) og innhold av farlige egenskaper (vedlegg 3 til kapittel 11 i Forskrift om avfall). Farlig avfall omfatter en rekke ulike materialer og produkter, men betraktes som én materialtype i statistikken.

Materiale betegner stoff som har forholdsvis like fysiske og kjemiske egenskaper.

Ren fraksjon er avfall som kan klassifiseres til et bestemt materiale etter standard for avfallsklassifisering.

Statsforvaltningen utgjør den ene av to undersektorer i offentlig forvaltningen, der den andre er Kommuneforvaltningen. Statsforvaltningen omfatter blant annet departementer, direktorater, tilsyn, Forsvaret, politi og rettsvesen, samt ikke-markedsbaserte virksomheter som hovedsakelig finansieres og kontrolleres av staten. Eksempler på enheter i sistnevnte gruppe er helseforetak, universiteter og høgskoler.

Stratifisering betyr å dele inn en populasjon i undergrupper (strata), f.eks. etter næring og størrelse.

Sysselsatte er summen av ansatte og eiere.

Vanlig avfall er alt avfall som ikke er farlig avfall.

Vraka kjøretøy er kasserte kjøretøy i den stand de er ved vraktidspunkt.

Standard klassifikasjoner

Statistikken følger næring i Standard for næringsgruppering (SN2002) .

Materialinndelingen er basert på Standard for klassifisering av avfall (NS 9431) .

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Det er ingen internasjonal rapporteringsforpliktelse direkte knyttet til denne statistikken. Imidlertid inngår moderstatistikken "Avfall fra tjenesteytende næringer" i avfallsregnskapet, som gir grunnlag for rapportering til Eurostat i henhold til forordningen for avfallsstatistikk (EC2150/2002) og til Joint Questionnaire (EU/OECD).

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådata fra oppgavegivere og grunnlagsdata for oppblåsning lagres på unix. Beregninger lagres i Excel og som SAS-programmer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi årlige, nasjonale materialfordelte tall for avfall fordelt på aktivitetsområder i Statsforvaltningen.

I StatRes-prosjektet utført i 2007 ble tallene forsøkt lagd for telleåret 2006. Utgangspunktet for prosjektet var innsamlede kunderegistre fra avfallsaktører, som var samlet inn i forbindelse med et pilotprosjekt på Avfall fra tjenesteytende næringer. Innsamlingen av kunderegistre ble gjort på frivillig basis, og antall kunderegistre ble lavere enn forventet. Som en følge av mangelfulle data om Statsforvaltningen i kunderegistrene ble det ikke publisert tall for Statsforvaltningen for telleår 2006.

Innsamling av kunderegistre ble gjentatt i 2009 for telleåret 2008 i forbindelse med statistikken Avfall fra tjenesteytende næringer. Denne gangen ble datafangsten gjort med opplysningsplikt. Utvalget av oppgavegivere ble utvidet for å legge bedre tilrette for fullstendige data om avfallsfraksjoner fra den enkelte enhet, samt for å bedre dekningen i utvalget. Mulighetene for å danne et tilstrekkelig stort utvalg for Statsforvaltningen ved uttrekk fra grunnlaget ble vurdert som større i forbindelse med prosjektet i 2009 enn i pilotprosjektet i 2007. Som en følge av dette ble det bestemt at man skulle forsøke å lage tall for Statsforvaltningen igjen i 2009, basert på samme type datamateriale som i 2007.

Opprinnelig var det ønskelig at statistikken skulle bli presentert på et betydelig mer detaljert nivå, gjerne for den enkelte virksomhet i Statsforvaltningen. Datafangstmetoden brukt i forbindelse med prosjektet gir grunnlag for et utvalg, og er ingen fulltelling. Publisering på virksomhetsnivå ble derfor ikke aktuelt, og man satte seg mål om om å publisere på aggregert nivå etter Standard for næringsgruppering (SN 2002).

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av Statsforvaltningen selv, media, og allmenheten.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statsforvaltningen inngår i tallene for tjenesteytende næringer under de respektive næringsområdene, og tallene er sammenliknbare.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 2-2.

EØS-referanse

Forordningen for avfallsstatistikk (EC 2150/2002).

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alt avfall som definert i Forurensningsloven § 27. Statistikken gjelder bedrifter i Statsforvaltningen innenfor næringene:

 • 75 Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
 • 80 Undervisning
 • 85 Helse- og sosialtjenester

i Standard for næringsgruppering (SN 2002) .

Statsforvaltningen er avgrenset med sektorkode 110, "Stats- og trygdeforvaltningen" i SSBs Bedrifts- og fortaksregister. Statsforvaltningen omfatter den institusjonelle sektoren statsforvaltningen. Dette omfatter blant annet departementer, direktorater, tilsyn, Forsvaret, politi og rettsvesen, samt ikke-markedsbaserte virksomheter som hovedsakelig finansieres og kontrolleres av staten. Eksempler på enheter i sistnevnte gruppe er helseforetak, universiteter og høgskoler.

Statistikken omfatter omlag 96 prosent av de sysselsatte i hele Statsforvaltningen.

Næringer som mangler i statistikken er:

 • 63 Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet
 • 73 Forskning og utviklingsarbeid
 • 74 Annen forretningsmessig tjenesteyting
 • 91 Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
 • 92 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport

i Standard for næringsgruppering (SN 2002) .

Tallene gitt spesifikt for Forsvaret omfatter Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt. Vrakede kjøretøy og avfall fra forsvarets avhendigngsprosjekter er ikke inkludert i tallene.

Datakilder og utvalg

Tallene for vanlig avfall lages på grunnlag av kunderegistre fra avfallsinnsamlere og SSBs bedrifts- og foretaksregister. Tall for vrakede kjøretøy er hentet fra kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet og vrakpantdata fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Tall for farlig avfall er hentet fra SSBs grunnlagsdatabase over farlig avfall. Databasen inneholder alt farlig avfall som går til godkjent behandling.

Tallene for Forsvaret er levert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og kommer fra Forsvarets Miljødatabase.

Utvalget består av bedrifter i Statsforvaltningen som er kunder av oppgavegiverne (avfallsinnsamlere), og som kan identifiseres i SSBs bedrifts- og fortaksregister. Kun bedrifter med oppgitt sysselsetting bidrar i oppblåsningen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Kunderegisterne er samlet inn med hjemmel i statistikkloven. Utvalget av oppgavegivere defineres som:

 • De fem største foretakene i landet (målt i antall ansatte) som kan karakteriseres som generelle avfallsinnsamlere
 • Den største (målt i antall ansatte) generelle avfallsaktøren i hver landsdel (dersom dette er en av de fem største i landet, skal den nest største aktøren i landsdelen tas med),
 • Foretak som ansees som betydningsfulle innsamlere for de ulike hovedfraksjonene: papir/papp/kartong, metall, plast, ee-avfall, glass, dekk og tekstiler.

Kundenes identitet kontrolleres mot Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF), slik at kundene knyttes til rett bedrift i BoF. Dette gjøres delvis automatisk, og delsvis mauelt. Videre blir grunnlaget gjennomgått og vurdert i forhold til fullstendigheten av avfallsdata for den enkelte enhet.

Avvikende bedrifter bestemmes med bruk av regresjonsdiagnostikk, og gir grunnlag for å plukke ut observasjoner som både avviker betydelig fra sitt stratum, og som har stor påvirkning på sluttresultatet. Disse enheten vektes 1 i oppblåsningen, og bidrar således ikke i oppblåsningen foruten sitt eget avfall.

Oppblåsning gjøres etter standard statistisk metode, ved hjelp av en ratemodell. I modellen antar vi at en variabel x (antall sysselsatte) bidrar til å forklare statistikkvariabelen (avfallsmengde), og at sammenhengen mellom forklaringsvariabelen og statistikkvariabelen er tilnærmet lineær. Forholdstallet mellom forklaringsvariabelen summert over henholdsvis populasjon og utvalg benyttes til å blåse opp avfallsmengdene i utvalget, slik at de omfatter hele populasjonen. Populasjonen er stratifisert med næring, og det kjøres ratemodell for hvert stratum.

Tallene for Forsvaret er oppskalert i samråd med leverandør med utgangspunkt en estimert rapporteringsgrad fra forsvarets Miljødatabase.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Grunnlagstallene er summert og bearbeidet i den ferdige statistikken, og sensitiv informasjon vil derfor ikke kunne leses ut av den ferdige statistikken.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Dette er første gang det publiseres statistikk på avfall fra Statsforvaltningen. Sammenliknbarhet over tid blir aktuelt ved publisering av tall fra 2009 og utover.

Sammenliknbarhet over sted er ikke relevant.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Feil i grunnlagsdataene kan forekomme som følge av at oppgavegiverne rapporterer filer med feil og mangler. Dette vil kunne gi seg utslag i 1) feil i avfallsmengder for én eller flere avfallstyper, 2) problemer med identifisering av bedriftene. Dette gir imidlertid lite feil i statistikken. Misforståelser og feil knyttet til enhetsbruk og liknende vil bli oppdaget. Dersom essensielle variabler mangler i datasettet, vil oppgavegiver bli kontaktet og bedt om å rapportere om igjen.

Datasettene går gjennom en prosess der avfallsmengder som er oppgitt i annet enn tonn, regnes om til tonn, basert på omregningsfaktorer fra oppgavegiverne. I denne prosessen kan feil i oppgavegivernes omregningsfaktorer gi utslag i feil utregnede avfallsmengder. Feil i omregningsfaktorer vil til en viss grad kunne kontrolleres ved å sammenlikne de ulike oppgavegivernes omregningsfaktorer for ulike materialer.

Utvalget er basert på kunderegistre, og dette fører til enkelte særegne feilkilder:

1 - Utvalget omfatter bare bedrifter som er registrert hos avfalls- og gjenvinningsbedrifter, og er dermed ikke tilfeldig. Bedrifter som holder til i lokaler sammen med flere andre bedrifter, og der en felles renovasjonsordning for bygget holdes av utleier, er trolig underrepresentert i utvalget.

2 - Beregningene er basert på kunderegistrene fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. De totale avfallsmengdene og mengden rene fraksjoner kan dermed være beregnet for lav, mens andelen blandet avfall kan være for høy.

3 - Kantinedriften i enkelte virksomheter er satt bort til eksterne bedrifter. Dette kan i noen tilfeller føre til at avfallshåndteringen fra kantinedriften knyttes til kantinebedriften i stedet for til den statlige virksomheten. Dette kan føre til underestimering av mengden våtorganisk avfall.

Revisjon

Ikke relevant