Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer

Utslipp av de farligste stoffene på sitt laveste siden 2002

Publisert:

Utslipp av CMR-stoffer, som blant annet kan forårsake kreft og skade forplantningsevnen, var i 2011 det laveste som hittil er beregnet. Siden 2002 har utslippene av CMR-stoffer gått ned med nær 40 prosent. Utslippene av miljøfarlige stoffer viste derimot en økning på 5 prosent fra året før.

Det er mange ulike kilder til forekomster av farlige stoffer i omgivelsene. Noen stoffer finnes i miljøet helt naturlig, andre spres som følge av menneskelig aktivitet. Industriprosesser og forbrenning av brensel, drivstoff og avfall er betydelige utslippskilder, men farlige stoffer kommer også fra en rekke produkter vi omgir oss med og bruker. Mange av disse er merket med ulike faresymboler, som bilpleiemidler, impregnering, lim, rustbeskyttelsesmidler, vindusspylevæske, plantevernmidler og maling. For å begrense bruken og utslippene av farlige stoffer er importører og produsenter av merkepliktige, kjemiske produkter pålagt å melde innholdet i produktene til Produktregisteret i Miljødirektoratet. Mengdene som registreres i Produktregisteret, kan brukes til å gjøre beregninger av utslipp av farlige stoffer fra merkede produkter. Dette er sjette gang SSB publiserer tall for bruk og estimerte utslipp basert på data fra Produktregisteret.

Fire fareklasser

Stoffene plasseres i fire fareklasser ut fra hvilke advarsler de er utstyrt med. Slike såkalte risikosetninger benyttes ved merking av stoffer. Fordi et stoff kan ha flere risikosetninger, kan det også inngå i flere fareklasser. Tallene for bruk og utslipp for de fire fareklassene kan dermed ikke legges sammen uten at det vil medføre dobbelttelling av mange stoffer. De fire fareklassene er:

  1. CMR-stoffer
  2. Kronisk giftige stoffer
  3. Allergifremkallende stoffer
  4. Miljøskadelige stoffer

Figur 1

Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i 2002-2010, relativt til utslippsnivået i 2002, fordelt på fareklasser. Indeks (2002=1)

CMR-stoffer: 25 prosent reduksjon siden 2010

Utslipp av CMR-stoffer i 2011 var det laveste som hittil er estimert. Nedgangen fra 2010 var på hele 25 prosent. Det meste av nedgangen skyldtes redusert bruk av formaldehyd i konserveringsmidler og kreosot til trebeskyttelse. Sammenlignet med 2002 har utslippene av CMR-stoffer gått ned med nær 40 prosent, til 2 700 tonn. Elleve nye CMR-stoffer er inkludert i dataene i år, men utslippene av disse er ikke betydelige.

Figur 2

Utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer per fareklasse. 2002 og 2010. Tonn

6 400 tonn miljøfarlige stoffer

Størst er utslippene av miljøfarlige stoffer. Det er også disse som viser høyest absolutt økning, med et anslått utslipp på 6 400 tonn i 2011, mot 6 100 tonn året før og 4 800 tonn i 2002. Økningen fra 2010 til 2011 var på 5 prosent. Et av de viktigste bidragene både til utslippsnivået og økningen er bruk av stoffet dikobberoksid i bunnstoff for båter og notimpregnering. Kronisk giftige stoffer finnes først og fremst i industriråvarer, maling og oppløsningsmidler. Stoffene toluen og karbonmonoksid bidrog mest til totalutslippet på 800 tonn i 2011. Utslippene av allergifremkallende stoffer er fordelt på en rekke ulike produkter, inkludert rengjøringsmidler og maling, og summeres til 3 000 tonn i 2011.

Stor forskjell på utviklingen for ulike produkter

Alle fareklassene omfatter utslipp fra en lang rekke produkter. Utviklingen i utslippene fra ulike produktgrupper kan være svært forskjellig. Innenfor fareklassen for allergifremkallende stoffer finner vi flere produktgrupper som har vist en nedadgående utslippstrend i perioden 2002-2011. Dette gjelder særlig bekjempningsmidler (mot for eksempel sopp), byggematerialer og maling. Men vi har også produktgrupper som ikke viser en utpreget trend. For enkelte produktgrupper, slik som rengjøringsmidler, har det skjedd en relativt stor endring helt til slutt i tidsserien, mens årene før har vært nokså stabile.

Figur 3

Utslipp av allergifremkallende stoffer i 2002-2010, fordelt på produktgruppe. Tonn

Beregninger basert på data fra Produktregisteret

Tall for bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer fra merkede produkter er beregnet på grunnlag av innholdet av farlige stoffer i merkepliktige produkter som blir deklarert til Produktregisteret. Det norske produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter som importeres eller produseres i Norge. Tallene som publiseres, dekker stoffer oppført på myndighetenes lister over klassifiserte helse- og miljøfarlige stoffer («Stofflisten», «Prioritetslisten» og EUs «Kandidatliste»), i alt 2 771 farlige stoffer. I perioden 2002-2011 gjenfinnes 631 av disse i Produktregisterets data. Beregningene omfatter alle næringer unntatt olje- og gassutvinning og alle merkepliktige produkter unntatt borekjemikalier og drivstoff. Stoffene plasseres i de fire fareklassene basert på hvilken klassifisering de har fått av myndighetene.

Tallene må tolkes med varsomhet

På bakgrunn av en usikkerhetsanalyse som ble gjort i 2009 av utslippstall for 2005-2007, anslås usikkerheten i utslippstallene til i underkant av 10 prosent (Lillehammer, 2009). Beregning av bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer er relativt ny og under stadig utvikling. Resultatene må foreløpig tolkes med forsiktighet. Beregningsmodellen baserer seg på en rekke forutsetninger, og det arbeides med å forbedre og justere elementer i denne. Se Holmengen (2009) for detaljert beskrivelse av datagrunnlag og metode.

Kontakt