Nedgang i inntektene fra miljøavgiftene

Publisert:

I 2019 ble det innbetalt 3,7 prosent mindre i miljøavgifter enn året før, målt i løpende priser. Det er første gang siden 2012 at inntektene fra miljøavgiftene går ned.

Miljøavgifter er skatter og avgifter som er innført for å prise kostnadene som miljøskadelig aktivitet påfører samfunnet. Målt i kroner, er de største miljøavgiftene avgifter på klimagassutslipp og drivstoff. Avgifter på klimagassutslipp utgjorde 55 prosent av innbetalte miljøavgifter i 2019, mens veibruksavgiftene utgjorde 39 prosent. Til sammen ble det innbetalt 39,8 milliarder kroner i miljøavgifter i 2019, viser statistikken over miljøøkonomiske virkemidler. Endringer i innbetalte miljøavgifter skyldes både forandringer i avgiftssatser og unntaksregler, og at husholdninger og bedrifter endrer adferd slik at mengden som skattlegges endres.

Figur 1. Miljøavgiftene, historisk utvikling

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Miljøavgifter, i alt 16.94 17.79 19.37 20.42 21.9 22.74 21.16 20.42 20.36 23.708 22.762 24.12 26.557 32.354 29.263 31.046 30.49 30.089 32.791 33.742 33.792 33.994 38.075 41.341 39.803
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt 2.656 2.911 3.158 3.403 6.812 6.769 6.584 6.552 5.737 8.633 7.483 7.915 8.654 13.83 11.214 12.579 12.285 11.929 13.452 14.22 14.972 16.345 19.991 22.728 21.992
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt 0 0 0 0 0.344 0.117 0.131 0.083 0.094 0.084 0.076 0.121 1.336 0.724 0.19 0.142 0.183 0.552 0.622 0.691 0.487 0.379 0.417 0.346 0.327
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt 12.64 12.95 14.29 15.13 14.09 14.65 12.99 12.58 13.01 13.513 13.886 14.236 14.648 15.281 15.58 16.124 16.134 15.875 17.032 16.723 16.081 15.164 15.63 16.081 15.391
Avgifter på avfall, i alt 0 0 0 0 0.442 0.66 0.656 0.69 0.698 0.731 0.678 1.086 1.162 1.185 0.946 0.726 0.483 0.354 0.242 0.232 0.19 0.203 0.165 0.182 0.176
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt 1.647 1.926 1.919 1.887 0.213 0.549 0.799 0.507 0.82 0.747 0.639 0.762 0.757 1.334 1.333 1.475 1.405 1.379 1.443 1.876 2.062 1.903 1.872 2.004 1.917

736 millioner kroner mindre i avgifter på klimagassutslipp

Inntektene fra avgifter på klimagassutslipp gikk ned med 3,2 prosent i 2019. Dette kom etter kraftige økninger de to foregående årene på henholdsvis 22,3 og 13,7 prosent. Fra 2016-2018 økte innbetalingene fra disse avgiftene med 6,4 milliarder kroner, mens det i 2019 ble innbetalt 736 millioner kroner mindre enn året før.

Inntektene fra den generelle CO2-avgiften hadde en nedgang på 7,7 prosent i 2019 selv om avgiftssatsen økte marginalt. Fra 2016-2018 økte imidlertid innbetalingene fra CO2-avgiften med 35,3 prosent, hovedsakelig som følge av en markant økning i avgiftssatsene. Nedgangen i 2019 kan ses i sammenheng med nedgangen i salg av petroleumsprodukter og økt bruk av biodrivstoff.  

Provenyet fra CO2-komponenten i engangsavgiften gikk ned med 13,2 prosent og bidro sterkest til nedgangen for avgifter på klimagassutslipp. Beregnet avgift for klimakvoter dro i motsatt retning med en oppgang på 48,4 prosent, dette grunnet en kraftig økning i kvoteprisen.  

Vi betaler mindre i veibruksavgifter

Inntektene fra veibruksavgiftene var i 2019 på 15,4 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med året før. Innbetalt veibruksavgift på bensin gikk ned med 5,4 prosent, mens innbetalt veibruksavgift på autodiesel gikk ned med 3,8 prosent. Avgiftssatsene ble justert opp i 2019 i takt med prisveksten, så nedgangen i innbetalt veibruksavgift skyldes at det ble solgt færre liter avgiftsbelagt bensin og autodiesel.

Faktaside

Kontakt