Statistiske analyser 102

Naturressurser og miljø 2008

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk over viktige naturressurs- og miljøforhold. Det utvikles også metoder og modeller for å analysere utviklingen i uttak og bruk av naturressurser og endring i miljøforhold med spesiell fokus på sammenhengen med øvrig samfunnsutvikling. Den årlige publikasjonen Naturressurser og miljø gir en oversikt over dette arbeidet.

En viktig målsetting ved denne publikasjonen er å framstille miljøsituasjonen på en oversiktlig, men likevel detaljert måte. I Naturressurser og miljø 2008 presenteres innledningsvis oppdaterte nasjonale indikatorer for bærekraftig utvikling. Deretter gis mer detaljerte beskrivelser av naturressurser og ulike miljøproblemer med både statistikk og analyser. I en egen del presenteres utvalgte forskningsprosjekter i Statistisk sentralbyrå om naturressurser og miljø.

Samtidig med boka publiseres for første gang et lite minihefte; Veiviser til miljøfakta 2008, som inneholder sentrale statistikker i figur- og tabellform.

Om publikasjonen

Tittel

Naturressurser og miljø 2008

Ansvarlige

Henning Høie, Svein Homstvedt

Serie og -nummer

Statistiske analyser 102

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Energi, Avfall, Miljøregnskap, Fiske og fangst, Jordbruk, Forurensning og klima, Skogbruk, Areal, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7462-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7461-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

261

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt