Statistiske analyser 029

Naturressurser og miljø 1999

Hvordan var miljøutviklingen i 1998?

Bildet som årets Naturressurser og miljø tegner av miljøutviklingen, er ikke entydig. Den negative utviklingen med økning i utslipp av klimagasser fortsetter. Avfallsgenereringen fra husholdningene øker sterkt, om lag på nivå med utviklingen i BNP (figur 1). Energiforbruket, hvor deler av dette har negative miljøkonsekvenser, øker også stadig, men ikke så raskt som BNP. På andre felter er det imidlertid positive tegn: rensing av avløpsvannet blir stadig litt bedre, behandlingen av avfallet tar i større grad vare på ressursene, og utslipp til luft er på vei ned for en del komponenter (figur 2).

Investeringene i olje- og gassutvinningen i Nordsjøen blir nå redusert. Dersom det lave investeringsnivået vedvarer, vil det på lengre sikt føre til redusert aktivitet, og dermed mindre miljøbelastning fra denne sektoren.

Samlet sett synes det som om de miljøutfordringene der det har vært en positiv utvikling, har vært kjennetegnet ved at minst ett av disse forhold har vært til stede:

  1. At myndighetene har hatt et klart lovverk og et sett av virkemidler, og styrke til å håndheve og bruke disse,
  2. At miljøtiltak ikke har truet generell økonomisk aktivitet eller sterke økonomiske interesser,
  3. At det har skjedd en teknologisk utvikling som har gjort det mulig å f.eks. redusere utslipp eller forbruk av spesielt miljøbelastende produkter til akseptable kostnader.

  Hva står i boka, og hva står ikke i boka?

En forenklet, men etter hvert anerkjent inndeling av miljøproblemene er å skille mellom

  • drivkrefter (befolkning, økonomisk aktivitet), som fører til
  • påvirkning på naturen (utslipp til luft og vann, generering av avfall, uttak av naturressurser), som igjen fører til endring i
  • naturtilstanden (vannkvalitet, luftkvalitet, biologisk mangfold) og
  • virkninger (fiskedød, avlingsreduksjon, utryddelse av arter). Samfunnet vil etter hvert reagere med
  • tiltak (mot miljøproblemene, f.eks. CO2-avgift, områdevern, rensing av utslipp). Dette vil igjen lede til endringer i de økonomiske drivkreftene, påvirkningen på naturen og naturtilstanden.

Om publikasjonen

Tittel

Naturressurser og miljø 1999

Serie og -nummer

Statistiske analyser 029

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Miljøregnskap

ISSN

1892-7521

Antall sider

245

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt