Hovedkategorier av miljøavgifter og klimakvoter fordelt på næringer og husholdninger. 2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Hovedkategorier av miljøavgifter og klimakvoter fordelt på næringer og husholdninger. 2010. Prosent
Næring, hovednivå Klimakvoter og avgifter på utslipp av klimagasser Veibruks-avgifter mv. Andre miljøavgifter Totalt husholdninger og næringer
Husholdninger 21,8 52,0 48,6 41,4
Alle næringer 78,2 48,0 51,4 58,6
Jordbruk, skogbruk og fiske 1,3 3,2 1,5 2,4
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 36,2 1,4 1,6 13,2
Industri 2,7 3,1 4,5 3,1
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon 3,1 3,8 10,0 4,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 4,6 7,8 4,2 6,3
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering 3,6 3,1 8,8 3,9
Tjenesteytende næringer 10,7 4,3 1,8 6,2
Transport 11,9 18,8 16,5 16,2
Offentlig forvaltning 4,1 2,4 2,4 3,0
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0

Kontakt