Rapporter 2013/63

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013

Kommunale avløp

Denne rapporten oppdaterer status innenfor norsk avløpssektor og belyser ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, tungmetaller, organisk materiale; dessuten renseeffekter og antall avløpsanlegg.

Denne rapporten oppdaterer status innenfor norsk avløpssektor og belyser ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, tungmetaller, organisk materiale; dessuten renseeffekter og antall avløpsanlegg.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet samarbeider om innsamling av grunnlagsdata vedrørende kommunalt avløp i Norge. Siden 2002 har disse dataene vært rapportert inn årlig gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

13 prosent mer fosfor på 10 år

For 2012 er utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg som er større enn 50 personekvivalenter, beregnet til henholdsvis 824 og 13 700 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på 13 prosent for fosfor og 16 prosent for nitrogen.

Lavere fosforutslipp fra Nordsjøfylkene

Tradisjonelt har det fra myndighetshold i Norge vært prioritert å begrense utslipp til ferskvann og til Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes. Dette området er mer følsomt mot fosforutslipp og har derfor strengere rensekrav enn øvrige deler av landet (Vest-, Midt- og Nord-Norge). Denne prioriteringen viser seg også i statistikken gjennom lavere fosforutslipp per tilknyttet innbygger for Nordsjøfylkene enn for resten av landet: respektive 50 gram og 410 gram. Renseeffekten for fosfor er også høyere for Nordsjøfylkene enn for resten av landet. Det samme bildet gjelder for nitrogen, selv om forskjellen ikke er like tydelig.

De viktigste øvrige funnene i rapporten er omtalt i en egen artikkel.

Prosjektet rapporten er en del av, har fått økonomisk bidrag fra Miljødirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2012. Gebyrer 2013

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari B. Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2013/63

Annen serieinformasjon

Rapporter

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8832-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8831-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

95

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt