Rapporter 2014/41

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

Kommunale avløp

Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

I 2013 var det 2 677 avløpsanlegg her i landet med kapasitet 50 personekvivalenter (pe) eller mer. Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 84 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet høygradige renseanlegg (kjemisk og/eller biologisk rensing) var 62 prosent, mens 19 prosent hadde mekanisk eller annen type rensing og 3 prosent hadde urenset utslipp. De resterende innbyggerne var tilknyttet de om lag 328 000 små avløpsanleggene som er mindre enn 50 pe. Disse består normalt av en enkel slamavskiller, eventuelt i kombinasjon med en form for etterfiltrering.

For 2013 er utslippene av fosfor og nitrogen fra kommunale avløpsanlegg ( ≥ 50 pe) beregnet til henholdsvis 920 og 14 200 tonn. Sammenlignet med 2002 tilsvarer dette en økning på 1 prosent for fosfor og 20 prosent for nitrogen.

Tradisjonelt har det fra myndighetshold i Norge vært prioritert å begrense utslipp til ferskvann og til Nordsjøen fra Svenskegrensa til Lindesnes. Dette området er mer følsomt mot fosforutslipp og har derfor strengere rensekrav enn øvrige deler av landet (Vest-, Midt- og Nord-Norge). Dette viser seg også i statistikken, med bl.a. lavere fosforutslipp per tilknyttet innbygger for Nordsjøfylkene (0,05 kilogram) enn for resten av landet (0,46 kilogram). Renseeffekten for fosfor er også høyere for Nordsjøfylkene (93 prosent) sammenlignet med resten av landet (38 prosent). Det samme bildet gjelder for nitrogen, selv om forskjellen ikke er like tydelig. Når det gjelder nitrogen, er det spesielt fylkene Oslo og Akershus som skiller seg ut med lavt utslipp per innbygger (1,75 kilogram) og høy renseeffekt (64 prosent). Dette skyldes utbygging av nitrogenfjerningstrinn ved flere store renseanlegg i regionen.

Totalt sett for både store (≥ 50 pe) og små avløpsanlegg (< 50 pe), inklusivt en estimert lekkasje på ledningsnettet, ligger utslippet fra norske avløpsanlegg i 2013 på cirka 1 400 tonn fosfor og 18 200 tonn nitrogen.

Statistikken viser videre for 2013 et beregnet totalt utslipp fra kommunale avløps¬anlegg (≥ 50 pe) på omtrent 44 300 tonn målt som biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) eller 119 700 tonn målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF). Dette tilsvarer et årlig utslipp på 10,3 og 27,8 kilogram per tilknyttet innbygger for henholdsvis BOF5 og KOF.

For tungmetaller er det tilsvarende beregnet et utslipp på cirka 21 kilogram kvikk¬sølv, 1 200 kilogram bly og 47 kilogram kadmium.

Det som renses bort fra avløpsvannet i form av fast stoff, det såkalte avløps-slammet, består i hovedsak av organisk materiale. For 2013 er det beregnet at cirka 131 000 tonn slamtørrstoff ble fjernet fra avløpsvann og disponert til ulike formål. Andelen av dette slammet som ble brukt i jordbruket, på grøntareal eller levert til jordprodusenter er beregnet til 86 prosent.

Gebyrsatsene på avløpstjenesten fastsettes av den enkelte kommune etter selvkost¬prinsippet, og satsene varierer en del. I 2014 er det gjennomsnittlige tilknytnings¬gebyret for avløpstjenesten (aritmetisk gjennomsnitt) i kommunene på 14 000 kroner før moms, og kommunegjennomsnittet for årsgebyret i avløpssektoren lå på 3 559 kroner. De mest folkerike kommunene har generelt sett de laveste gebyrene. Det skyldes at det er flere personer å dele infrastrukturkostnadene på.

I 2013 utgjorde kommunenes årskostnader til avløpssektoren 6,28 milliarder kroner. Kommunenes kostnader til dette formålet består av kapitalkostnader og driftskostnader.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2013. Gebyrer 2014

Ansvarlig

Gisle Berge

Serie og -nummer

Rapporter 2014/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9051-0

ISBN (trykt)

978-82-537-9050-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

96

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt