Avfallsframskrivning

Fortsatt vekst i avfallsmengdene

Publisert:

Det ventes fortsatt vekst i avfallsmengdene i årene framover, men man venter at veksttakten vil være lavere enn i de foregående år.

Kommunalt avfall ventes å vokse med 31 prosent fra 1995 og fram til 2010. Husholdningsavfallet ventes å øke mest, med 45 prosent, mens veksten i næringsavfallet ventes bli på 18 prosent. Den årlige veksttakten i avfallsmengdene antas å bli lavere enn i de foregående år.

 

Avfall i kommunal behandling, statistikk for 1992 og 1995 og framskrivninger for 2010. Tonn og vekst i prosent
 
  Tonn Vekst i prosent
  1992 1995 2010 1992-1995 1995-2010
 
Industriavfall 188 131 227 915 258 454 21 13
Bygge- og rivingsavfall 94 913 84 526 94 496 -11 12
Kontoravfall 174 110 123 360 160 689 -29 30
Annet spesifisert avfall 111 292 41 621 50 431 -63 21
Blandet avfall 519 169 982 753 1 161 113 89 18
Næringsavfall i alt 1 135 413 1 460 175 1 725 183 29 18
 
Husholdningsavfall 1 087 366 1 261 982 1 830 760 16 45
Kommunalt avfall i alt 2 222 779 2 722 157 3 555 942 22 31
 

 

Drivkreftene er den generelle økonomiske veksten og sammensetningen av denne på næringer samt utviklingen i privat konsum. Bakgrunnen for avfallsframskrivningene er økonomiske framskrivninger som samsvarer om lag med tilsvarende vekst i forrige langtidsprogram.

Det er også gjort nye framskrivninger for avfall generert i industrien, utover det som registreres ved kommunale mottak. De totale mengdene produksjons- og forbruksavfall som er generert i industrien å vokse med 16 prosent i perioden 1996-2010.

Nytt i forhold til tidligere framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå er at det også er gjort anslag på de totale avfallsmengdene som genereres i Norge. Fra 1996 til 2010 ventes totale avfallsmengder å øke med 23 prosent hvis en ser bort fra løsmasser med videre. Om en regner med løsmasser med videre som avfall blir veksten i perioden på 17 prosent.

 

Totale avfallsmengder, statistikk for 1996 og framskrivninger for 2010. Tonn og vekst i prosent
 
  Mengde i tonn Vekst i prosent
  1996 2010 1996-2010
 
Papir 920 827 1 173 381 27
Metall 580 066 690 129 19
Glass 121 420 156 975 29
Våtorganisk 1 555 812 2 044 718 31
Andre1 2 550 642 3 025 006 19
Spesialavfall 650 000 728 405 12
Totalt uten løsmasser med videre 6 378 767 7 818 614 23
 
1 Inkluderer plast, tre, tekstiler, slam og slagg, asfalt og tegl, finstoff, elektrisk og elektronisk avfall, gummi og lær, og annet, blandet eller ukjent avfall.

 

Ved å ta utgangspunkt i framskrivningene og ulike typer tilgjengelig renseteknologi, anslås en reduksjon i de miljøskadelige utslippene fra forbrenningsanlegg på opp i mot 50 prosent fra 1997 til 2010. Utslippene av deponigasser anslås noenlunde uendret.

Statistikken er publisert i rapporten "Framskrivning av avfallsmengder og miljøbelastninger knyttet til sluttbehandling av avfall".

Kontakt