Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Norge

900 000 gamle ovner i bruk

Publisert:

900 000 ovner fra før 1998 brukes fortsatt i Norge, viser en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Slike ovner slipper ut anslagsvis seks ganger så mye svevestøv som nyere, rentbrennende ovner. Mange byer og tettsteder er plaget av luftforurensning som blant annet skyldes vedfyring.

Resultatene fra en analyse der SSB har kombinert tall fra Levekårsundersøkelsen 2001 med Folke- og boligtellingen 2001 er nå klare. Prosjektet er finansiert av Statens forurensningstilsyn.

Vedforbruk i Norge. 1990-2001. Kilotonn

Det finnes nesten 1,2 millioner boliger i Norge som brenner ved i ovn eller peis. Det finnes ytterligere 100 000 boliger som har mulighet til å fyre, men som ikke gjør det. Nesten 80 prosent av all ved brent vinteren 2001/2002 ble brent i vedovner fra før 1998. Fra 1998 har det vært krav om at alle nye ovner skal være rentbrennende, og fram mot 2002 økte bruken av rentbrennende ovner kraftig. Slike ovners andel av vedforbruket steg fra 7 til 18 prosent fra 2000 til 2002. Likevel var 882 000 ovner med gammel teknologi i bruk vinteren 2001/2002, mens tallet på nye ovner var 196 000. Gamle vedovner slipper ut anslagsvis seks ganger så mye svevestøv som en ny ovn. Når flere boliger i et byområde fyrer med ved samtidig kan det føre til lokal luftforurensning. I spredtbygde strøk er ikke forurensning fra vedfyring ansett å være et like stort problem.

I vurderinger av tiltak mot luftforurensning er det også trukket inn at gamle ovner representerer en kulturminneverdi. I den sammenhengen viser vår analyse at så mange som 36 000 boliger har ovner som er fra før 1940.

I Norge ble i gjennomsnitt bare 4 prosent av veden brent i åpen peis, mye for kosens skyld. Peisandelen har holdt seg stabil siden 2000. Mye tyder på at slik "kosefyring" er mer utbredt i storbyene enn på landet, for i Oslo ble 22 prosent av veden brent i peis vinteren 2001/2002.

Vedforbruk, etter type ildsted som brukes mest.
Hele landet. 2000 og 2002. Prosent
 
  2000 2002
 
åpen peis 4 4
Lukket ildsted (gammel teknologi, eldre enn 1998) 88 78
Lukket ildsted (rentbrennende, fra 1998 eller nyere) 7 18
 
Kilde:  Levekårsundersøkelsen 2002.

Sterkt økende vedforbruk

Tall fra SSBs energiregnskap viser at vedforbruket i Norge har økt med 22 prosent fra 1990 til 2001. Fra 2000 til 2001 var økningen drøye 4 prosent. På grunn av fokuset på kraftsituasjonen vinteren 2002/2003 har forbruket av ved sannsynligvis steget ytterligere etter 2002. En indikasjon på dette er at importen av ved har vært betydelig høyere i 2002-2003 enn 2001-2002.

Det publiseres nå også en artikkel om vedforbruk og utslipp i Oslo. Les mer her . I februar publiseres en utfyllende prosjektrapport som dokumenterer dette arbeidet. Samme måned publiseres også beregninger for utslipp fra vedfyring i Norge 1990-2001.

Tabeller:

Kontakt