1,53 millioner tonn farlig avfall

Publisert:

Det ble levert inn cirka 1,53 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017. Det er en økning på nærmere 4 prosent sammenlignet med året før.

I et lengre tidsperspektiv har farlig avfallsmengdene økt med hele 90 prosent siden 2003 (første året behandlingsundersøkelsen ble gjennomført), viser statistikken farlig avfall. Det bekrefter trenden man har sett over tid, at farlig avfallsmengden i samfunnet stadig øker og ikke viser tegn til å kulminere.

Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen kun økt med henholdsvis 26 og 16 prosent i samme periode. Veksten i farlig avfall som har oppstått i Norge og har blitt levert til godkjent behandling, må derfor sies å være relativt høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig.

Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent håndtering, brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkning

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Farlig avfall 1.00 1.11 1.20 1.37 1.31 1.36 1.27 1.44 1.51 1.49 1.54 1.67 1.75 1.83 1.90
BNP (markedsverdi, fast priser) 1.00 1.04 1.07 1.09 1.13 1.13 1.11 1.12 1.13 1.16 1.17 1.20 1.22 1.23 1.26
Befolkning 1.00 1.01 1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.07 1.09 1.10 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16

12,5 kilo farlig avfall per person

Det er estimert at cirka 66 000 tonn farlig avfall levert til godkjent behandling stammer fra husholdningene (basert på deklareringer av farlig avfall). Dersom man fordeler denne mengden utover landets innbyggere, tilsvarer det cirka 12,5 kilo farlig avfall per person. De største mengdene fra husholdningene er impregnert trevirke, maling, lim, lakk og spillolje.

Industrien leverte 670 000 tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017, i dette er inkludert behandling utført på behandlingsanlegg ved industribedrifter der avfallet oppsto. Dette utgjør omtrent 44 prosent av alt farlig avfall i Norge. En annen stor bidragsyter er næringen bergverk og utvinning, som blant annet omfatter norsk oljeutvinning. Denne næringen stod for i underkant av 270 000 tonn farlig avfall.

Næringsopprinnelse til det farlige avfallet

Næringsopprinnelise i statistikken er i realiteten knyttet til den aktøren som deklarerer det farlige avfallet (eventuelt står som eksportør dersom det er snakk om direkte eksport), og i noen tilfeller kan det avvike fra den næringen som faktisk har produsert avfallet. Dette gjelder spesielt innenfor næringene (1) Bygg og anlegg og (2) Avløps- og renovasjonsvirksomhet i statistikken, som i en del tilfeller har noe høyere farlig avfallsmengder enn man normalt burde forvente (gjelder spesielt for årgangene 2016 og 2017).

1 Opprinnelse refererer til den aktøren som har deklarert det farlige avfallet til myndighetene

Figur 2. Farlig avfall levert til godkjent behandling 1999-2017, etter opprinnelse¹

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ukjent 25 16 7 4 37 74 138 216 104 92 3 2 4 6 58 71 191 42 70
Husholdninger 3 2 3 4 8 11 19 19 20 27 28 30 30 38 36 41 51 62 66
Avløps- og renovasjonsvirksomhet 12 12 16 14 51 57 53 55 71 65 81 76 69 74 78 82 74 175 180
Tjenesteytende 46 60 67 59 73 100 112 88 88 94 100 95 94 93 95 119 96 74 91
Bygg og anlegg 3 3 5 4 8 7 9 11 16 12 15 13 32 21 20 30 35 74 149
Kraft- og vannforsyning 3 3 8 17 21 22 31 33 34 39 40 32 34 27 39 35 31 43 32
Industri 368 427 404 381 524 510 477 539 573 635 580 616 596 482 539 619 568 618 670
Bergverk og utvinning 81 87 85 118 83 115 130 143 149 131 174 298 354 461 371 344 360 381 272
Fiske 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Landbruk 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

36 prosent til gjenvinning

Av totalmengden levert til godkjent behandling, ble cirka 36 prosent av avfallet gjenvunnet: hvorav 19 prosent ble materialgjenvunnet, mens 17 prosent ble energiutnyttet. De resterende 64 prosentene ble sluttbehandlet.

Figur 3

FIgur 3. Farlig avfall behandlet på godkjent anlegg etter behandlingsmåte og total mengde levert¹ ²

Eksport av farlig avfall inngår i de 1,53 millioner tonnene til godkjent behandling, men ikke importen av slikt avfall (korrigert bort fra datagrunnlaget). Tallet for godkjent behandling omfatter derfor kun norsk generert farlig avfall.

Ukjent håndtering på vei ned

Farlig avfall inneholder ulike helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig å sikre at mest mulig farlig avfall leveres inn separat til forsvarlig behandling for dermed å hindre skader på mennesker og naturmiljø.

I tillegg til de 1,53 millioner tonn til godkjent behandling, gjøres det også estimater for mengde farlig avfall til ukjent håndtering. Denne mengden er for 2017 anslått til om lag 13 000 tonn. Det betyr at 99 prosent av det farlige avfallet som antas oppstått i Norge, har gått til godkjent behandling mens de resterende 1 prosentene har gått til ukjent håndtering.

Importen økt med 29 prosent

Eksporten av farlig avfall fra Norge har hatt en jevn stigning fram til toppåret 2014, for deretter å reduseres i 2015 og 2016, men er nå på vei oppover igjen. I 2017 lå eksporten på omtrent 290 tusen tonn – en økning på 17 prosent sammenlignet med året før.

Samme år importerte Norge nærmere 400 tusen tonn farlig avfall, og det utgjør en økning på 29 prosent sammenlignet med året før.

Nå skal det også sies at både importen og eksporten svinger betydelige fra det ene året til det andre – dels avhengig av prisene på avfallsmarkedet det er en del av.

Importen er dominert av tungmetallholdig avfall til deponering i Norge, dels også noe spillolje til forbrenning. På den andre siden består eksporten i hovedsak av ulike typer oljeavfall og tungmetallholdig avfall.

Import og eksport av farlig avfall må godkjennes av myndighetene, i den hensikt i størst mulig grad å sikre forsvarlig behandling i mottakerlandet.

Tungmetall- og oljeholdig avfall dominerer

I 2017 utgjorde tungmetallholdig avfall den største mengden farlig avfall til godkjent behandling med cirka 510 000 tonn. Deretter følger oljeholdig farlig avfall med nærmere 500 000 tonn.

1 Mengdene for 2003-2017 er korrigert slik at avfall som er behandlet i flere trinn, kun telles én gang

Figur 4. Farlig avfall levert til godkjent behandling 1999-2017, etter materiale¹

Annet farlig avfall Etsende avfall Tungmetallholdig avfall og forurenset masse Oljeholdig avfall
1999 56 217 154 116
2000 52 259 169 131
2001 55 230 163 148
2002 105 129 196 171
2003 113 196 356 140
2004 73 230 396 199
2005 75 226 424 245
2006 116 230 491 268
2007 66 214 484 292
2008 78 229 459 331
2009 89 161 384 389
2010 102 208 404 450
2011 97 250 424 444
2012 106 199 361 538
2013 110 280 380 467
2014 104 304 468 467
2015 141 290 453 523
2016 213 255 551 452
2017 229 291 511 502

Oljeholdig avfall består i stor grad av oljebasert borevæske og oljeemulsjoner som stammer fra oljeboringsaktiviteter på kontinentalsokkelen, mens det tungmetallholdige består mye av metallhydroksidslam, slagg, støv og flyveaske fra industrien, men også andre avfallstyper som uorganiske salter, brukt blåsesand og CCA impregnert trevirke inngår.

Økt farlig avfall fra Svalbard

Mengden farlig avfall på Svalbard varierer erfaringsmessig en del fra år til år, og de siste årene har det vanligvis blitt deklarert mellom 100 og 300 tonn farlig avfall fra øya.

I 2017 utgjorde farlig avfall fra Svalbard cirka 160 tonn, en økning på 14 prosent sammenlignet med året før. Oljeholdig avfall utgjorde den største kategorien med 70 prosent av det farlige avfallet fra Svalbard.

Alt avfallet produsert i Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund fraktes til fastlands-Norge for behandling der.

Kontakt