Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Sterk vekst i norsk økonomi

Publisert:

Den høye veksten i norsk økonomi har fortsatt, og det ligger an til at BNP Fastlands-Norge i 2006 for tredje år på rad vil vokse med over 4 prosent. Sterk sysselsettingsvekst har brakt arbeidsledigheten kraftig ned, om lag til nivået ved konjunkturtoppen på slutten av 1990-tallet. Kapasitetsutnyttelsen er nå svært høy, noe som sammen med svakere internasjonal vekst og høyere norske renter gjør at vi venter en avdemping av veksten framover. Mer ekspansiv finanspolitikk og økte oljeinvesteringer vil imidlertid bidra til at veksten fortsatt blir relativt høy, og at arbeidsledigheten faller ytterligere.

Høy internasjonal vekst, økte oljeinvesteringer, lav rente og noe mer ekspansiv finanspolitikk er viktige faktorer bak mer enn tre års oppgang i norsk økonomi. De fleste av fastlandsnæringene har hatt en sterk utvikling. Som en respons på aktivitetsveksten har Norges Bank satt opp styringsrenta med 1,75 prosentpoeng i løpet av halvannet år, senest 13. desember med 0,25 prosentpoeng.

Våre vekstutsikter er revidert opp i forhold til vår forrige konjunkturrapport. Høyere etterspørsel fra petroleumssektoren og offentlig sektor er noe av bakgrunnen. Dette bidrar til at vi nå tror at Norges Bank vil heve renten mer enn vi tidligere har lagt til grunn. Vi antar at styringsrenta settes opp med ytterligere 0,5 prosent, og at pengemarkedsrenta dermed kommer opp i 4,25 prosentpoeng fra og med annet halvår neste år, men at den så blir liggende der en tid framover. Vi har som tidligere lagt til grunn en moderat konjunkturnedgang i USA gjennom 2007 og 2008 og at utviklingen også i EU blir svak neste år. Vi regner med at kombinasjonen av noe reduksjon i internasjonale renter og økende norske renter vil føre til at krona styrker seg en del, selv om lavere oljepris trekker i motsatt retning. Renteøkningen bidrar til å dempe aktivitetsveksten. Spesielt kronestyrkingen som følger, bidrar til at inflasjonen neppe kommer opp på målet til Norges Bank på 2,5 prosent innenfor vår analysehorisont.

Til tross for flere års konjunkturoppgang har inflasjonen og lønnsveksten så langt vært moderat. Tilstramningen i arbeidsmarkedet antas å bidra til å øke lønnsveksten. Et ventet fall i energiprisene vil bidra til at konsumprisindeksen i alt likevel vil vokse meget beskjedent neste år. Reallønnsveksten vil dermed komme opp i hele 4,5 prosent i 2007 ifølge våre beregninger. Dette er vekstrater man ikke har sett siden første halvdel av 1970-tallet. Deretter tror vi at den internasjonale utviklingen og kronestyrkingen vil føre til at lønnsveksten både nominelt og reelt dempes noe.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1997-2009. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke
annet framgår
 
        1997       1998       1999       2000       2001       2002       2003       2004       2005* Prognoser
      2006     2007     2008     2009
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 3,1 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 3,3 4,1 3,6 3,2 3,4
Konsum i offentlig forvaltning 3,3 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 1,8 1,9 2,9 3,8 3,7
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,8 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 11,2 9,2 4,2 3,0 4,4
Utvinning og rørtransport 24,8 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 19,3 6,7 5,0 4,6 7,0
Fastlands-Norge 12,2 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 9,2 8,3 4,7 2,8 4,2
Næringer 10,1 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 10,3 11,0 7,6 4,5 5,7
Bolig 12,1 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 14,5 5,6 -0,7 -0,6 1,9
Offentlig forvaltning 18,0 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 -0,4 6,4 6,2 3,4 3,6
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,7 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 3,9 4,2 3,6 3,2 3,6
Lagerendring2 1,0 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,5 0,8 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,8 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 0,6 0,6 4,6 3,8 0,7
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -5,2 6,3 6,2 -2,2
Tradisjonelle varer 7,5 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,2 5,6 1,8 1,3 2,4
Import 12,5 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,6 8,6 6,0 4,2 4,5
Tradisjonelle varer 8,5 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,2 9,4 6,7 3,3 4,5
Bruttonasjonalprodukt 5,4 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,4 2,5 3,1 3,1 2,0
Fastlands-Norge 5,2 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,1 4,2 2,4 2,4 2,8
Industri og bergverk 4,4 -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 2,2 4,1 2,6 -0,8 -0,1
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,5 0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -2,1 1,7 1,2 2,1 1,7 1,3 1,0
Sysselsatte personer 2,9 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,0 2,9 1,7 0,9 1,5
Arbeidstilbud3 2,1 1,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,4 0,5 1,1 1,7 1,3 0,9 1,2
Yrkesandel (nivå)4 72,9 73,9 74,2 74,4 74,5 74,6 73,8 73,6 73,8 74,3 74,5 74,4 74,6
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,5 3,0 3,0 2,7
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 4,8 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 3,7 4,0 5,3 4,1 4,8
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 1,5 1,7
KPI-JAE5 .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 1,4 1,7
Eksportpris tradisjonelle varer -0,5 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,0 11,3 -4,5 -6,6 -1,4
Importpris tradisjonelle varer -1,3 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,4 3,2 -0,9 -4,7 -2,0
Boligpris6 10,9 9,7 9,4 14,1 7,1 4,0 1,6 10,1 7,9 12,4 6,4 3,7 4,7
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt7 3,4 5,1 2,3 3,3 -0,8 8,3 4,1 4,8 4,7 -3,8 6,2 4,5 3,8
Husholdningenes sparerate (nivå)8 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 9,7 7,6 8,6 0,9 3,4 4,6 4,9
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 4,1 4,3 4,3
Utlånsrente, banker (nivå)9 5,9 7,9 8,1 8,2 8,8 8,5 6,0 4,1 3,9 4,3 5,1 5,5 5,5
Realrente etter skatt (nivå) 1,7 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,8 2,9 2,5 2,3
Importveid kronekurs (44 land)10 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,5 -0,3 -2,7 -0,6
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,3 -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  300,8  366,9  415,0  371,4  343,9
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 15,5 17,0 18,7 16,5 14,9
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 9,3 8,5 6,7 11,6 0,7 1,2 3,0 7,0 6,3 8,0 5,1 2,3 3,4
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 1,5 1,5
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 3,7 3,3 3,3
Råoljepris i kroner (nivå)11  135 96  142  252  219  197  205  257  351  415  355  301  299
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Tallene før 2005 er gamle og ikke konsistente med de reviderte nasjonalregnskapstallene for økonomien.
8  Tallene før 2004 er gamle og ikke konsistente med de reviderte nasjonalregnskapstallene for økonomien.
9  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
10  Positivt fortegn innebærer depresiering.
11  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 12. desember 2006. Frigitt 14. desember 2006.