Stabil utvikling i husholdningenes sparing

Publisert:

Det var en svak nedgang i husholdningenes disponible inntekt på 0,3 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Husholdningenes sparing var på linje med gjennomsnittet i 2017.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018
Disponibel realinntekt 79.5041925 79.8054007 82.4164684 80.6638217 81.2375942 85.1004885 85.3130797 85.862684 85.4093052 88.7458685 86.7949524 87.9362316 91.603542 97.5390888 93.0406586 95.9659138 87.2232678 87.8659646 89.2252057 89.493742 93.0988415 93.4546521 95.5895154 94.4146692 96.4183974 96.1315112 97.3273927 97.2911403 96.3924389 99.8485008 101.218483 102.540577 101.430627 102.105996 103.702891 103.163134 104.475381 106.139858 108.688715 108.057655 110.145524 110.720639 111.928158 113.141494 113.127172 115.617846 117.089872 117.541908 114.936659 118.041386 120.618439 121.740473 122.683035 125.682586 125.983794 126.432697 119.57249 122.615006 124.445081 125.691537 123.395104 125.175947 127.848778 128.733605 125.459253

Figur 2. Sparerate sesongjustert. 2009

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018
Sparerate 7.2 8.6 10.1 6.8 7.3 10.5 9.1 9 5.4 8.9 5.8 7.9 8.3 13.2 7.1 11 0.2 -1.2 -0.2 -0.2 0.4 0.7 2.3 1.5 1.8 1.6 3.7 7.7 3.3 5.7 5.7 6.7 2.8 5.3 5.2 3.8 5.7 5.6 7.1 6.5 7 7.1 6.8 8.2 7.1 7.8 7.3 8.4 7.9 8.3 8.7 9.1 10.3 11.5 10.9 10.5 6.2 7.2 7.2 8.9 7.1 7 7.6 8.1 7.3

Husholdningenes sparing var i 1. kvartal lavere enn i det foregående kvartalet, som følge av blant annet en nedgang i formuesinntektene på 6,7 prosent og en oppgang i formuesutgiftene på 1,8 prosent. Nasjonalregnskapets inntekts- og kapitalregnskap viser at også forskuddsskatt og ytelser til kasser og fond mm. trakk ned med henholdsvis 1 prosent og 1,4 prosent. I motsatt retning bidro en økning i lønnsinntektene, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, med 0,9 prosent eller 3,5 milliarder kroner, samt ytelser fra kasser og fond med en økning på 2,8 prosent.

Husholdningenes sesongjusterte sparerate er foreløpig beregnet til 7,3 prosent. Spareraten har dermed stabilisert seg på det nivået den hadde i årene før endringene i reglene for skatt på utbytte i aksjeselskaper ble innført i 2015. I årene 2011-2014 var snittet på spareraten på 7,4 prosent.

Husholdningenes bruttoinvesteringer i realkapital, som i hovedsak er investeringer i bolig, falt for andre kvartal på rad. Etter en nedgang på 902 millioner kroner, eller 1,7 prosent, var bruttoinvesteringene i 1. kvartal på vel 51 milliarder. Forrige gang investeringer falt i to påfølgende kvartaler, var i 2014.

Fortsatt oppgang i disponibel inntekt for Norge

Sesongjustert disponibel inntekt for Norge økte med 13,6 milliarder kroner målt i løpende priser. Dette er en økning på 1,9 prosent fra foregående kvartal og der åttende kvartalet med vekst. Veksten knyttes i hovedsak til økning i bruttonasjonalprodukt (BNP) på vel 11 milliarder, samt en økning i nettoformuesinntekter overfor utlandet på 4,4 milliarder.

For revisjoner av bruttoprodukt, konsum og investeringer henvises til nasjonalregnskapets side.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i august halvannet år etter statistikkårets utløp. De endelige nasjonalregnskapstallene innarbeides som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2016 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2018.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si basisårets priser. Les mer i Om statistikken.