Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Renter og olje får fart på Norge

Publisert:

Internasjonal konjunkturoppgang, høye oljeinvesteringer og rekordlave renter har det siste året satt fart i norsk økonomi. Fortsatt vekst i oljeinvesteringene og lave renter ventes å gi høy aktivitetsvekst i Norge i flere år fremover.

Fra omslaget i 2. kvartal i fjor har BNP for Fastlands-Norge vokst med en årlig rate på 3,4 prosent. Innenlandsk etterspørsel har vokst enda mer og importen har dermed økt sterkt. Til tross for at en internasjonal konjunkturnedgang kan sette inn mot slutten av 2005 og inn i 2006, vil produksjonsveksten i Norge fortsette, om enn i et noe avdempet tempo. Oljeinvesteringene ser ut til å ville øke ytterligere, og lave renter vil fortsatt stimulere husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Spareraten for husholdningene faller imidlertid markert og den finansielle sårbarheten øker. I løpet av neste år antas det at oppgangen vil ha ført Norge ut av de siste års lavkonjunktur, som aldri ble særlig dyp. Ved at mye av etterspørselsveksten dekkes opp av økt import, ser det ut til at den kommende høykonjunkturen heller ikke blir særlig kraftig.

Økt sysselsetting

Tidligere i konjunkturoppgangen var det lite spor av økt sysselsetting, men det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser nå en klar økning for 2. kvartal i år. Arbeidsledigheten har så langt bare gått svakt ned fra siste topp i fjor sommer, men med gode vekstutsikter ventes det at ledigheten gradvis vil avta fra 4,5 prosent i fjor til 3,8 prosent i 2006.

Beskjeden renteoppgang

Bakgrunnen for den lave renta er at høy produktivitetsvekst, moderat lønnsvekst og direkte negative prisimpulser fra import har bidratt til en kraftig nedgang i inflasjonen i Norge. Målt med konsumprisindeksen justert for avgifter og uten energi (KPI-JAE), har underliggende inflasjon i Norge siste år vært tilnærmet null. Det vil trolig ta tid før bedringen i arbeidsmarkedet slår ut i økt lønnsvekst. Med utsikter til en ny konjunkturnedgang internasjonalt, vil neppe internasjonale råvarepriser tilta særlig i årene framover; oljeprisen er antatt å falle ned mot 32,5 dollar. Lave priser på bearbeidete varer fra lavkostland som Kina, vil etter hvert kunne slå sterkere ut på importprisene også fra andre land. På den annen side kan svekkelsen av krona det siste halvannet året fortsatt gi positive bidrag til inflasjonen. Renta antas å ta seg noe opp neste år, i takt med en tilsvarende renteøkning i euroområdet. Potensialet for noen særnorsk renteøkning ser imidlertid ikke ut til å være tilstede dersom inflasjonsmålet skal nås innenfor det treårsvinduet Norges Bank nå legger til grunn for pengepolitikken.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1996-2006. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der
ikke annet framgår
 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003* Prognoser
  2004 2005 2006
 
Realøkonomi                      
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 6,5       3,2       2,7       3,3       3,9       1,8       3,6       3,8       5,0       4,7       5,1
Konsum i offentlig forvaltning 3,1 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,1 1,4 3,1 1,7 1,8
Bruttoinvestering i fast realkapital 10,3 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -3,4 -3,7 8,4 4,7 4,4
Utvinning og rørtransport -5,7 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -3,6 15,8 12,2 6,8 4,0
Fastlands-Norge 11,5 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 -2,5 -4,7 5,7 3,5 4,5
Bedrifter 18,3 9,3 8,9 -1,6 0,1 2,5 -3,7 -10,1 5,0 3,3 6,6
Bolig 2,9 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -2,3 -5,2 12,2 6,5 4,3
Offentlig forvaltning 5,0 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 0,1 10,1 -0,1 0,3 0,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 6,5 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 2,4 1,7 4,6 3,7 4,1
Lagerendring2 -1,9 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 0,6 -0,3 0,4 0,0 0,0
Eksport 10,2 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 0,1 1,2 1,5 3,5 2,2
Råolje og naturgass 13,5 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 2,2 -0,2 1,3 3,3 1,8
Tradisjonelle varer 10,6 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 1,6 2,6 3,1 4,8 1,4
Import 8,8 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 2,3 2,2 7,1 5,1 5,3
Tradisjonelle varer 10,3 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,8 4,0 8,8 6,9 6,1
Bruttonasjonalprodukt 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,4 0,4 3,3 3,3 2,8
Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,7 0,6 3,9 2,9 2,8
Industri 3,1 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,8 -3,8 1,7 2,0 -0,1
Arbeidsmarked                      
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 1,6 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,0 -1,1 1,3 0,4 0,4
Sysselsatte personer 2,0 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,3 -0,6 0,3 0,7 1,0
Arbeidstilbud3 2,0 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,7 0,0 0,1 0,5 0,8
Yrkesandel (nivå)4 71,4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,9 73,5 73,0 72,7 72,7
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 4,5 4,3 4,0 3,8
Priser og lønninger                      
Lønn per normalsårsverk 4,4 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 3,8 3,7 4,2
Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,1 1,6
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) .. .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,2 1,3 2,0
Eksportpris tradisjonelle varer -2,5 -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,6 -1,2 6,8 1,1 -1,8
Importpris tradisjonelle varer -0,1 -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,4 0,7 3,9 0,4 -0,7
Boligpris5 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 9,0 5,5 3,4
Inntekter, renter og valuta                      
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,8 4,0 5,9 2,8 3,7 -0,2 8,8 2,1 5,5 3,0 3,1
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,3 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,4 7,8 7,7 6,2 4,4
Pengemarkedsrente (nivå) 4,9 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,4 2,3
Utlånsrente, banker (nivå)6 7,2 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,6 4,2 4,4 4,4
Realrente etter skatt (nivå) 3,9 1,7 3,0 3,7 2,6 3,3 4,8 2,2 2,6 2,0 1,5
Importveid kronekurs (44 land)7 -0,4 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,8 -0,1 -0,1
Utenriksøkonomi                      
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,7 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  196,1  201,2  249,2  253,3  241,5
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,9 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,9 12,9 14,7 14,3 13,1
Utlandet                      
Eksportmarkedsindikator 7,3 9,8 7,8 7,5 11,8 -1,2 2,4 3,9 4,8 5,1 2,8
Konsumpris ECU/euro-området 2,1 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 1,8 1,7
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,4 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,4 2,3
Råoljepris i kroner (nivå)8  133  135 96  142  252  219  197  205  246  225  226
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 14. september 2004. Frigitt 16. september 2004.