Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Økonomisk oppsving – lav prisvekst

Publisert:

Norsk økonomi er nå inne i en klar konjunkturoppgang. Produksjonsveksten er sterk og arbeidsmarkedet viser tegn til bedring. Konjunkturoppsvinget ventes å fortsette gjennom 2004, for så gradvis å dempes gjennom 2005 og 2006. Tross oppsving vil prisveksten holde seg lav framover.

De viktigste drivkreftene bak omslaget i norsk økonomi har vært den sterke veksten i oljeinvesteringene gjennom det siste året og den kraftige rentenedgangen gjennom 2003. Rentenedgangen førte til et markert oppsving i det private konsumet gjennom sommerhalvåret. Svekkelsen av kronekursen som også fulgte rentenedgangen, har i noen grad reversert tilstrammingen som fulgte av den sterke krona i 2002. Begge disse impulsene vil vare ved i tiden framover. Dessuten vil det internasjonale konjunkturoppsvinget som nå synes å ha satt inn, gi klare vekstimpulser til norsk økonomi fram til en antatt ny avmatning i 2006. Finanspolitikken ventes å gi bare moderate impulser.

Produksjonen i fastlandsøkonomien anslås å øke med 3,6 prosent i 2004, 2,9 prosent i 2005 og 2,6 i 2006. Særlig vil veksten i privat konsum bli sterk; hele 5 prosent for 2004 og rundt 4,5 prosent de to etterfølgende årene. Arbeidsledigheten vil likevel bare reduseres svakt framover, fra 4,5 prosent i år til 3,9 prosent i 2006.

Forventer lav prisvekst

Trass i klar vekst i økonomien ventes prisveksten å bli lav, et trekk som for øvrig også ventes å prege andre industriland. Økt import av varer og tjenester fra lavkostland er en del av dette bildet. For Norges del kommer dessuten bidrag fra lavere lønnsvekst som følge av svak lønnsomhet og den tidligere økningen i arbeidsledigheten. Det kan således synes vanskelig å nå inflasjonsmålet på 2,5 prosent i løpet av de kommende tre årene, med mindre renta settes så lavt at kronekursen svekker seg markert. En svakere krone vil være positivt for konkurranseutsatte næringer og ledigheten kommer raskere ned. En for lav rente i en situasjon med et konsumledet oppsving kan på den annen side føre til ubalanser i økonomien som det vil være vanskelig å håndtere på litt lengre sikt.

Det legges derfor til grunn at renta ikke kommer videre ned, men snarere tar seg noe opp fra slutten av neste år i takt med økte renter internasjonalt. Det innebærer imidlertid at renteøkningen skyves ut i tid og blir svakere enn tidligere antatt. Basert på en kronekurs mot euro på rundt 8,20 gir det en konsumprisvekst på rundt 1,5 prosent i 2004 og 2 prosent i 2005 og 2006.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1996-2006. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der
ikke annet framgår
 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001* 2002* Prognoser
  2003 2004 2005 2006
 
Realøkonomi                      
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 6,5 3,2 2,7 3,3 3,9 2,6 3,6 3,2 5,1 4,4 4,3
Konsum i offentlig forvaltning 3,1 2,5 3,3 3,2 1,3 2,7 3,2 1,9 2,1 1,7 1,4
Bruttoinvestering i fast realkapital 10,3 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -4,2 -3,6 -1,2 1,8 3,2 3,1
Utvinning og rørtransport -5,7      24,9      22,2      -13,1      -23,0 -1,0 -4,6 17,7 4,4 1,0 -0,3
Fastlands-Norge 11,5 11,8 8,6 -0,1 -1,2 0,7 -4,6 -5,1 0,3 4,8 4,5
Bedrifter 18,1 9,4 8,9 -1,6 0,1 -1,4 -6,4 -8,8 0,3 4,3 5,1
Bolig 2,9 12,1 7,8 3,0 5,6 3,7 -4,2 -7,3 -1,4 8,6 5,5
Offentlig forvaltning 5,0 18,0 8,6 0,5 -11,4 2,9 0,0 6,8 2,0 2,0 2,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 6,5 4,5 3,9 2,6 2,3 2,3 2,1 1,5 3,6 3,7 3,6
Lagerendring2 -1,8 0,7 0,4 -0,5 0,8 -1,1 0,4 -0,5 0,0 0,0 0,0
Eksport 10,2 7,7 0,6 2,8 4,0 4,1 -0,5 -1,1 2,2 1,4 1,2
Råolje og naturgass 13,7 2,9 -4,4 -0,8 5,0 5,2 0,2 -1,4 0,7 -0,7 -0,4
Tradisjonelle varer 10,5 8,6 3,5 4,0 2,5 3,7 1,3 0,7 4,9 3,4 2,1
Import 8,8 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 1,7 1,9 4,2 4,3 4,4
Tradisjonelle varer 10,5 8,4 9,2 -1,3 2,7 2,9 4,7 2,9 3,9 4,6 4,7
Bruttonasjonalprodukt 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 1,9 1,0 0,0 2,8 2,2 2,0
Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 1,7 1,3 0,6 3,6 2,9 2,6
Industri 3,1 3,6 -0,7 0,1 -0,8 0,5 -0,7 -2,8 4,2 2,4 0,5
Arbeidsmarked                      
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 1,6 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 1,1 0,3 0,3
Sysselsatte personer 2,0 2,9 2,5 0,8 0,4 0,5 0,2 -0,8 0,2 0,7 0,9
Arbeidstilbud3 2,0 2,1 1,6 0,8 0,7 0,6 0,6 -0,2 0,1 0,5 0,6
Yrkesandel (nivå)4 71,4 72,7 73,6 73,8 74,0 74,1 74,1 73,4 72,9 72,7 72,5
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,4 4,2 3,9
Priser og lønninger                      
Lønn per normalsårsverk 4,4 4,8 6,5 5,4 4,5 5,0 5,4 4,2 4,2 4,1 4,1
Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,6 1,3 1,8 1,8
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) .. .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 1,5 2,1 2,1
Eksportpris tradisjonelle varer -1,6 0,0 1,1 0,5 12,6 -2,9 -8,7 -0,6 6,1 1,8 -1,5
Importpris tradisjonelle varer -0,1 -1,2 1,2 -2,6 5,2 -0,2 -8,0 0,9 4,4 0,3 -0,3
Boligpris5 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 3,7 6,3 7,3 7,3
Inntekter, renter og valuta                      
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 3,9 5,7 2,7 3,6 0,5 6,7 1,0 4,9 3,4 3,6
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,3 2,9 5,9 5,6 5,2 4,0 7,2 5,0 5,1 4,2 3,7
Pengemarkedsrente (nivå) 4,9 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 3,0 3,4 3,3
Utlånsrente, banker (nivå)6 7,2 6,0 7,4 8,4 8,1 8,8 8,4 6,7 4,9 5,0 5,0
Realrente etter skatt (nivå) 3,8 1,7 2,8 3,3 2,5 2,9 4,4 2,1 2,3 1,8 1,8
Importveid kronekurs (44 land)7 -0,4 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 2,8 -0,1 0,4
Utenriksøkonomi                      
Driftsbalansen, milliarder kroner 70,7 70,5 0,5 66,4  228,9  238,5  200,6  197,2  172,4  163,5  155,5
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,9 6,3 0,0 5,4 15,6 15,6 13,2 12,7 10,8 9,9 9,0
Utlandet                      
Eksportmarkedsindikator 4,7 8,3 10,3 6,7 11,3 0,2 0,2 4,0 6,9 5,2 3,4
Konsumpris ECU/euro-området 2,1 2,0 1,5 1,2 2,3 2,1 2,3 2,1 1,6 1,6 1,6
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,4 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,2 2,6 2,5
Råoljepris i kroner (nivå)8  133  135 96  141  252  220  197  204  186  180  183
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. sjøfolk i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. sjøfolk i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen.
5  Selveier.
6  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner.
7  Positivt fortegn innebærer depresiering.
8  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
*  Foreløpige tall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 9. desember 2003. Frigitt 11. desember 2003.