Nasjonalregnskap

Ny kartlegging av økonomisk levetid og verdifall for realkapital

Publisert:

Det er stort spenn i hvor lang den forventede økonomiske levetiden er på ulike typer maskiner, kjøretøy, bygg og anlegg. I den ene enden er kontormaskiner, med en varighet på 4-5 år, og i den andre enden er tunneler og kraftstasjoner, som vil vare i 66 år. For de fleste kapitaltyper synker verdien jevnt i løpet av levetiden.

Dette viser en spørreundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført om levetid og verdifall på ulike typer realkapital. Undersøkelsen hadde tre spørsmål, som tok for seg forventet økonomisk levetid, avskrivningsprofil samt alder, anskaffelseskostnad og eventuell salgspris på driftsmidler som ble solgt eller utrangert i 2013.

Det er ikke gjort mange undersøkelser på dette tidligere, verken i Norge eller internasjonalt, med noen steder er det gjort liknende studier, blant annet i Canada og Nederland. SSBs undersøkelse bygger på disse studiene.

Spørsmål 1, om forventet økonomisk levetid

Spørsmål 1 tok for seg forventet levetid, og var formulert slik: Anslå gjennomsnittlig økonomisk levetid for alle driftsmidler som virksomheten har innen kategoriene.

Forventet varighet spenner fra 4,6 til 66 år

Som figuren nedenfor viser, har kontormaskiner og lignende lavest forventet gjennomsnittlig økonomisk levetid. Denne typen maskiner er forventet å vare 4-5 år. Kjøretøy ligger også relativt lavt i gjennomsnittlig levetid, mellom 5 og 9 år.

I den andre enden finner vi de med lengst økonomisk levetid. Lengst varighet kan man forvente av blant annet dammer, tunneler og kraftstasjoner. Disse har gjennomsnittlig varighet på 66 år. Like bak ligger forretningsbygg og hoteller, med 50-60 år.

I tabellen vises, i tillegg til gjennomsnittlig forventet levetid, også medianlevetid og variasjonskoeffisient . Medianlevetiden er mindre påvirket av ekstreme observasjoner enn gjennomsnittet og kan derfor sies å gi et bedre uttrykk for den «typiske» levetiden blant enhetene i utvalget. Variasjonskoeffisienten er et mål på spredningen i utvalget.

Figur 1

Forventet økonomisk levetid, etter kapitaltype. Hele utvalget

Spørsmål 2, om avskrivningsprofil

Spørsmål 2 dreide seg om hvilken avskrivningsprofil som anses som mest realistisk for virksomhetens driftsmidler, med tre alternativer. Alternativene var:

  • det økonomiske verdifallet var størst de første årene og så lavere etter hvert
    (type 1 i figuren)
  • det økonomiske verdifallet var likt for hvert år gjennom hele levetiden
    (type 2 i figuren)
  • det økonomiske verdifallet er minst de første årene og så høyere etter hvert
    (type 3 i figuren).

Verdien synker jevnt

Som man kan se av figur 2, mente flertallet at verdifallet var likt for hvert år hele levetiden for de fleste kapitaltypene. Det var også mange som svarte at det økonomiske verdifallet var høyest de første årene og så lavere etter hvert, spesielt innen kategoriene personbiler, drosjebiler, busser samt produksjonsinnretninger for petroleum.

Figur 2

Svarandel mest realistisk avskrivningsprofil, etter kapitaltype

Spørsmål 3, om alder, anskaffelseskostnad og salgspris

Spørsmål 3 dreide seg om alder, anskaffelseskostnad og eventuell salgsverdi på realkapital som bedriften har solgt eller tatt ut av bruk i 2013.

Faktiske levetider ligger nær de forventede

Basert på svarene fra det tredje spørsmålet, har SSB ved hjelp av modeller estimert at avskrivningsraten for ‘Maskiner og utstyr til bergverk og industri’ vil være i overkant av 0,2. Den forventede levetiden vil være i underkant av 10 år for denne typen maskiner og utstyr. For ‘Redskaper, instrumenter, inventar med videre’ er den estimerte avskrivningsraten om lag 0,25 og den forventede levetiden omtrent 8 år.

De estimerte levetidene stemmer dermed godt over ens med de forventede levetidene som ble rapportert inn i spørsmål 1.

Videre arbeid med resultatene

Opplysningene fra undersøkelsen vil bli brukt i den pågående hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet, til å oppdatere og forbedre beregningene av kapitalbeholdning og kapitalslit på fast kapital. Resultatene av studien vil også være av interesse for forskningsformål og for offentlige utredninger, blant annet av skattesystemet og produktivitet. Undersøkelsen er finansiert av Skatteutvalget, oppnevnt av regjeringen i mars 2013. Flere resultater og dokumentasjon vil bli publisert av SSB i en rapport høsten 2014.

Om modellberegningene

Basert på data fra spørsmål 3 i utvalgsundersøkelsen har SSB estimert økonometriske modeller for verdifall basert på en forutsetning om geometrisk avskrivning. Salgsverdien er den prisen foretaket har mottatt ved salg av kapital i andrehåndsmarkedet, mens verdien av utrangert kapital, det vil si kapital som er i foretaket, men som har blitt tatt ut av drift i 2013, er satt til null. Estimeringen har blitt gjort for to typer kapital: ‘Maskiner og utstyr til bergverk og industri’ og ‘Redskaper, instrumenter, inventar med videre’.

I modellene som ligger til grunn for estimatene, er det tatt høyde for informasjon om kapitalobjektenes overlevelsesprosess ved estimering av avskrivningsrate og forventet levetid. I forbindelse med beregningene har vi også estimert konfidensintervaller for å si noe om usikkerheten i beregningene. Usikkerheten er større for Maskiner og utstyr til bergverk og industri enn for Redskaper, instrumenter, inventar med videre. Dette henger delvis sammen at en for sistnevnte type kapital har færre observasjoner til disposisjon enn den førstnevnte.

Mer om hvordan spørreundersøkelsen ble gjennomført

Spørreundersøkelsen ble utført med et web-skjema. Oppgavegiverne ble kontaktet både per brev og e-post. Undersøkelsen ble sendt til et utvalg på omkring 1 100 virksomheter og foretak, hovedsakelig fra industri og eiendomsdrift, men med et mindre antall enheter fordelt på andre næringsgrupper. For å sikre god svarprosent for undersøkelsen ble det vedtatt å pålegge opplysningsplikt etter statistikkloven § 2-2 (1). Etter en runde med purringer var det kommet inn 858 totalt svar, som tilsvarer en svarprosent på 78.

Kontakt