Rapporter 2009/32

En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Norsk reiselivs økonomiske rolle

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet utført prosjektet 'Utredning om statistikk om reiselivsnæringen'. Resultatene er omtalt i denne rapporten. Rapporten gir en oversikt over turisme og reiseliv i norsk økonomi, i hovedsak belyst ved hjelp av satellittregnskapet for turisme. Satellittregnskapet for turisme er basert på nasjonalregnskapet, og gir derfor muligheter for å sammenlikne turistkonsum og økonomiske forhold i reiselivsnæringene med den norske økonomien forøvrig. Som del av prosjektet er satellittregnskapet for turisme oppdatert med endelige tall for 2005 og 2006 og med foreløpige tall for 2007 og 2008. Resultatene er beregnet hovedsakelig på landsnivå. I den grad statistikkmaterialet har tillatt det, er tall på fylkesnivå også beregnet.

Satellittregnskapet for turisme er basert på internasjonale definisjoner og standarder for turisme og reiselivsnæringer, samt internasjonale standarder for utarbeiding av nasjonalregnskap. Turisme er et etterspørselsbasert begrep som relaterer seg til turistenes forbruk og aktiviteter. Turistenes etterspørsel er rettet mot varer og tjenester som også kan være produsert av andre næringer enn de næringene som omtales som reiselivsnæringer. På den annen side er det en stor del av den samlede produksjonen i reiselivsnæringene som selges til andre enn turister. I denne rapporten ser vi derfor både på etterspørselssiden, altså turistenes forbruk, og på tilbudssiden, altså aktiviteten i reiselivsnæringene. Videre ser vi på sammenhengen mellom tilbudssiden og etterspørselssiden, og presenterer en analyse som studerer ringvirkninger av turistenes forbruk.

Det finnes en rekke løpende statistikker og andre kilder som brukes til å utarbeide satellittregnskapet for turisme. Rapporten inkluderer i tillegg en oversikt over disse og kommenterer eventuelle behov for ytterligere data som kan belyse reiselivets rolle bedre.

Husholdninger bidrar med om lag halvparten av totalt turistkonsum i Norge I

følge foreløpige tall for 2008, var turistenes samlede forbruk i Norge, heretter omtalt som turistkonsum, på 108 milliarder kroner. Det er de norske husholdningene som bidrar mest til samlet turistkonsum. Andelen har ligget stabilt på om lag 50 prosent i årene 2004-2008. For norske husholdninger utgjorde turistkonsumet i 2008 5,6 prosent av husholdningenes konsum i alt, en andel som i årene 2004-2008 ikke har variert så mye. De utenlandske turistene bidrar med rundt 30 prosent til det samlede turistkonsumet. Utlendingenes turistkonsum er den del av Norges samlede eksport og utgjorde 11,8 prosent av Norges eksport av tjenester i 2008. Resten av turistkonsumet, det vil si om lag 20 prosent, er norske næringers utgifter til forretningsreiser. Dette er utgifter som belastes arbeidsgiver når ansatte reiser på kurs, konferanser, forretningsreiser mv.

70 prosent av turistkonsumet i alt ble benyttet på produkter vi har definert som reiselivsprodukter. Dette er overnattings- og serveringstjenester, passasjertransporttjenester, reisebyrå- og turoperatørtjenester, samt museumstjenester, turistrelaterte sportsaktiviteter mv. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at utgiftene til forretningsreiser per definisjon kun omfatter reiselivsprodukter og ikke andre varer og tjenester.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk reiselivs økonomiske rolle. En analyse basert på satellittregnskapet for turisme

Ansvarlige

Anne Mari Auno, Knut Ø. Sørensen

Serie og -nummer

Rapporter 2009/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Nasjonalregnskap, Reiseliv

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7638-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

82

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt