Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Norsk økonomi inn i ny høykonjunktur

Publisert:

Ett og et halvt år med oppgang har brakt norsk økonomi inn i en ny høykonjunktur som ventes å gi redusert arbeidsledighet gjennom inneværende og neste år. Inflasjonen forventes å øke noe i tiden framover fra fjorårets rekordlave nivåer, men likevel holde seg klart lavere enn prismålet for Norges Banks rentesetting.

Prognosene er basert på en moderat renteoppgang gjennom andre halvår i år, men at rentene deretter holdes uendret ut prognoseperioden. Fordi takten i prisstigningen tar seg noe opp, vil realrente etter skatt likevel kunne gå litt ned.

Konjunkturoppsvinget i norsk økonomi henger i første rekke sammen med innenlandske faktorer. Petroleumsinvesteringene har allerede vokst kraftig i mer enn to år. De nominelle rentene ble etter hvert rekordlave etter at pengepolitikken ble lagt om mot slutten av 2002. Dette har bidratt til sterk vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Konjunkturoppgangen i norsk økonomi ventes å fortsette ut dette året. Med sterk vekst i petroleumsinvesteringene, lave renter og moderat vekst internasjonalt vil oppgangen være bredt basert.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1997-2007. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 20039 20049 Prognoser
  2005 2006 2007
 
Realøkonomi                      
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 3,2       2,7       3,3       3,9       1,8       3,0       3,0       4,3       4,5       4,2       3,9
Konsum i offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,7 1,4 2,0 1,7 1,8 1,9
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -1,0 -2,0 8,9 10,8 1,6 -3,0
Utvinning og rørtransport 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -5,3 16,9 11,5 23,9 -2,7 -13,9
Fastlands-Norge 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 2,5 -2,2 6,2 4,9 3,1 1,0
Næringer 9,3 8,9 -1,6 0,1 2,5 4,7 -4,9 6,1 2,7 3,2 0,7
Bolig 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -0,6 -5,3 12,4 13,3 5,3 2,3
Offentlig forvaltning 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 1,0 9,2 -0,6 -0,6 -0,1 -0,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 3,1 1,6 4,0 3,8 3,4 2,9
Lagerendring2 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 -0,2 -0,8 0,9 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 -0,8 1,6 1,3 3,3 1,7 1,0
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 1,9 -0,6 0,9 2,8 0,6 1,1
Tradisjonelle varer 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 0,4 5,1 3,0 4,5 2,3 0,4
Import 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 0,7 2,2 9,0 7,1 4,4 2,6
Tradisjonelle varer 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,4 4,3 11,1 5,6 4,7 2,8
Bruttonasjonalprodukt 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,1 0,4 2,9 3,7 2,0 1,3
Fastlands-Norge 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,4 0,7 3,5 3,8 2,4 1,5
Industri og bergverk 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 -3,9 1,7 3,0 1,2 -2,2
Arbeidsmarked                      
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,2 -1,1 2,2 1,4 0,9 0,2
Sysselsatte personer 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,0 -0,6 0,2 1,0 1,1 0,2
Arbeidstilbud3 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,4 0,0 0,2 0,7 0,8 0,7
Yrkesandel (nivå)4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,3 72,9 72,7 72,7 72,5
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,1 3,8 4,2
Priser og lønninger                      
Lønn per normalsårsverk 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,4 2,1 2,2
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,2 2,0 2,2
Eksportpris tradisjonelle varer -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,9 -2,2 8,0 1,5 -2,4 0,2
Importpris tradisjonelle varer -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,5 0,4 3,7 -1,3 -1,7 -0,1
Boligpris5 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,1 4,6 4,8 1,2
Inntekter, renter og valuta                      
Husholdningenes realdisponible inntekt 4,0 5,9 2,8 3,7 -0,2 7,3 4,7 4,3 3,2 -2,1 2,0
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 10,1 10,2 9,1 3,3 1,5
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 2,5 2,5
Utlånsrente, banker (nivå)6 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,6 4,2 4,2 4,5 4,6
Realrente etter skatt (nivå) 1,7 3,0 3,7 2,6 3,3 4,8 2,3 2,6 1,6 1,2 1,1
Importveid kronekurs (44 land)7 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -1,7 0,2 0,1
Utenriksøkonomi                      
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  193,9  200,3  231,2  246,5  206,2  199,6
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,8 12,8 13,7 13,7 11,2 10,5
Utlandet                      
Eksportmarkedsindikator 9,8 7,8 7,5 11,8 -1,2 2,4 3,9 5,8 5,0 3,0 0,7
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,2 2,1 1,9 1,9
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1
Råoljepris i kroner (nivå)8  135 96  142  252  219  197  205  257  268  246  252
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  Selveier.
6  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
7  Positivt fortegn innebærer depresiering.
8  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
9  Foreløpige tall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 8. mars 2005. Frigitt 10. mars 2005.

Våre prognoser er basert på en utflating av veksten internasjonalt mot slutten av inneværende år, slik at veksten i etterspørselen på norske eksportmarkeder blir redusert gjennom 2006. Konjunkturtoppen i Norge ventes å bli nådd rundt neste årsskifte. Reduserte petroleumsinvesteringer, sammen med omslaget til lavere vekst internasjonalt, bidrar til å dempe veksten i norsk økonomi.