Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Lav rente stimulerer norsk økonomi

Publisert:

Norsk økonomi passerte trolig en konjunkturbunn i løpet av 2. kvartal i år. De kommende to årene vil bli preget av en moderat konjunkturoppgang. Arbeidsledigheten vil på kort sikt fortsette å øke, men ventes å passere toppen tidlig i 2004.

Oppgangen i økonomien vil først og fremst drives av et oppsving i husholdningenes etterspørsel; konsumveksten for 2004 anslås til hele 5 prosent. Dette reflekterer den kraftige omleggingen av pengepolitikken i ekspansiv retning gjennom 2003. Vekstimpulsene fra finanspolitikken vil trolig være beskjedne, i alle fall gjelder det bidragene fra produksjon og sysselsetting i offentlig forvaltning. Et forventet oppsving i internasjonal økonomi vil bidra positivt, men også internasjonalt ventes det at oppsvinget blir forholdsvis svakt. Oljeinvesteringene vil kunne gi visse vekstbidrag framover, men her er usikkerheten om utviklingen som vanlig meget stor.

Lavere rente har svekket kronen

Omleggingen av pengepolitikken må sees i sammenheng med den markerte kronestyrkingen gjennom 2001 og 2002. Kronestyrkingen har bidratt vesentlig til at underliggende inflasjonstakt har falt markert gjennom 2003, og kommet klart under målsonen for inflasjonen. Mye tyder på at både den pengepolitiske argumentasjonen og den påfølgende renteoppgangen i fjor underbygget langsiktige forventninger om høye renter i Norge relativt til utlandet, og dermed bidro til den sterke krona. Tilsvarende har den kraftige omleggingen av pengepolitikken antakelig bidratt markert til svekkelsen av krona gjennom 2003.

Prisveksten vil ta seg noe opp

Svekkelsen av krona vil bidra til at den importerte prisveksten tar seg opp i tiden framover. Utslaget på konsumprisene vil imidlertid på kort sikt begrenses av at avansene i varehandelen antakelig vil krympe, etter at de økte markert i perioden med klart fall i importprisene. Konjunkturomslaget trekker i retning av forholdsvis høy produktivitetsvekst, og sysselsettingsveksten ventes derfor å bli beskjeden framover. Selv om arbeidsledigheten etter hvert kommer noe ned, vil ledigheten fortsatt ligge på et relativt høyt nivå, i underkant av 4,5 prosent; lønnsveksten vil dermed bli moderat. Sammen med produktivitetsveksten vil dette bidra til at prisveksten også på noe lengre sikt vil holde seg i underkant av inflasjonsmålet.

Beskjeden renteøkning neste år

Rentene er forutsatt å øke noe gjennom siste del av 2004 og inn i 2005, på linje med en tilsvarende, antatt renteoppgang i euroområdet, slik at kronekursen holder seg stabil. Dette innebærer en mer konjunkturnøytral pengepolitikk – tilpasset en fortsatt svak, men likevel nær balansert konjunktursituasjon i 2005.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1996-2005. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der
ikke annet framgår
 
      1996     1997     1998     1999     2000     2001*     2002* Prognoser
  2003 2004 2005
 
Realøkonomi                    
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 6,5 3,2 2,7 3,3 3,9 2,6 3,6 3,3 5,0 3,4
Konsum i offentlig forvaltning 3,1 2,5 3,3 3,2 1,3 2,7 3,2 1,4 1,4 0,9
Bruttoinvestering i fast realkapital 10,3 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -4,2 -3,6 0,8 2,9 1,1
Utvinning og rørtransport -5,7 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -1,0 -4,6 16,4 7,0 0,0
Fastlands-Norge 11,5 11,8 8,6 -0,1 -1,2 0,7 -4,6 -1,8 0,5 2,3
Bedrifter 18,1 9,4 8,9 -1,6 0,1 -1,4 -6,4 -2,0 -0,3 2,5
Bolig 2,9 12,1 7,8 3,0 5,6 3,7 -4,2 -5,1 2,5 3,9
Offentlig forvaltning 5,0 18,0 8,6 0,5 -11,4 2,9 0,0 2,6 0,3 0,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 6,5 4,5 3,9 2,6 2,3 2,3 2,1 2,0 3,4 2,6
Lagerendring2 -1,8 0,7 0,4 -0,5 0,8 -1,1 0,4 -0,5 0,0 0,0
Eksport 10,2 7,7 0,6 2,8 4,0 4,1 -0,5 -1,4 2,4 1,4
Råolje og naturgass 13,7 2,9 -4,4 -0,8 5,0 5,2 0,2 -1,9 1,3 -1,3
Tradisjonelle varer 10,5 8,6 3,5 4,0 2,5 3,7 1,3 0,4 3,3 4,2
Import 8,8 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 1,7 3,0 3,7 3,1
Tradisjonelle varer 10,5 8,4 9,2 -1,3 2,7 2,9 4,7 3,1 3,7 3,7
Bruttonasjonalprodukt 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 1,9 1,0 -0,1 3,0 1,6
Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 1,7 1,3 0,4 3,3 2,3
Industri 3,1 3,6 -0,7 0,1 -0,8 0,5 -0,7 -2,9 4,2 1,5
Arbeidsmarked                    
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 1,6 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,0 -1,0 -0,4 0,9 -0,1
Sysselsatte personer 2,0 2,9 2,5 0,8 0,4 0,5 0,2 -0,7 0,0 0,4
Arbeidstilbud 2,0 2,1 1,6 0,8 0,7 0,6 0,6 -0,1 0,1 0,2
Yrkesandel (nivå)3 71,4 72,7 73,6 73,8 74,0 74,1 74,1 73,5 73,0 72,6
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,6 4,4
Priser og lønninger                    
Lønn per normalsårsverk 4,4 4,8 6,5 5,4 4,5 5,0 5,4 4,4 4,1 3,9
Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,7 1,0 1,9
KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) .. .. .. .. .. 2,6 2,3 1,2 1,4 2,1
Eksportpris tradisjonelle varer -1,6 0,0 1,1 0,5 12,6 -2,9 -8,7 0,7 7,2 1,8
Importpris tradisjonelle varer -0,1 -1,2 1,2 -2,6 5,2 -0,2 -8,0 2,2 4,0 0,6
Boligpris4 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 3,5 6,8 2,5
Inntekter, renter og valuta                    
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 3,9 5,7 2,7 3,6 0,5 6,7 1,2 5,1 3,3
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,3 2,9 5,9 5,6 5,2 4,0 7,2 5,2 5,4 5,4
Pengemarkedsrente (nivå) 4,9 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 3,1 4,3
Utlånsrente, banker (nivå)5 7,2 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,4 4,7 5,8
Realrente etter skatt (nivå) 3,8 1,7 2,8 3,4 2,6 3,0 4,5 1,9 2,4 2,3
Importveid kronekurs (44 land)6 -0,4 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 2,0 3,4 0,0
Utenriksøkonomi                    
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,7 70,5 0,5 66,4  228,9  238,5  200,6  167,1  156,0  165,0
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,9 6,3 0,0 5,4 15,6 15,6 13,2 10,8 9,8 10,0
Utlandet                    
Eksportmarkedsindikator 4,7 8,3 10,3 6,7 11,3 0,2 0,2 3,0 5,6 6,5
Konsumpris ECU/euro-området 2,1 2,0 1,5 1,2 2,3 2,1 2,3 2,0 2,0 2,0
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,4 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,4 3,5
Råoljepris i kroner (nivå)7  133,0  135,0 96,0  141,0  252,0  220,0  197,0  202,0  180,0  180,0
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ifølge nasjonalregnskapet som andel av befolkningen.
4  Selveier.
5  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner.
6  Positivt fortegn innebærer depresiering.
7  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
*  Foreløpige tall.