Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Lav inflasjon og arbeidsledighet

Publisert:

Høykonjunkturen i norsk økonomi fortsetter. Det er klar vekst i produksjon og sysselsetting og arbeidsledigheten har falt, samtidig som det har ikke vært vesentlige tegn til økt inflasjon eller økt lønnsvekst. Men litt høyere rente, kraftig reduksjon i vekstimpulsene fra oljeinvesteringene og etter hvert noe svakere utvikling i norske eksportmarkeder kan komme til å bremse produksjonsveksten en tid framover.

Svært lave renter, sterk vekst i oljeinvesteringene, ganske høy vekst i tradisjonelle norske eksportmarkeder samt fravær av klare vekstdempende impulser, har bidratt til tre års konjunkturoppgang i Norge. Etter en økning i Norges Banks signalrenter på til sammen 1 prosentpoeng siste tolv måneder, regner vi med ytterligere økning på 0,5 prosentpoeng i løpet av året. Oljeinvesteringene antas å øke ytterlige i år, men med en klart lavere veksttakt enn i fjor. Sterk vekst gjennom fire år bringer investeringene nær tidligere rekordhøyder, og vi tror en moderat nedgang er like rundt hjørnet. Den økonomiske veksten hos våre handelspartnere er for tiden god. Vi legger til grunn en dempet vekst framover som sammen med lavere priser på olje og andre råvarer vil bidra til noe lavere inflasjon. Dermed kan renteøkningene i USA og Europa stoppe opp.

Aktivitetsveksten i norsk økonomi vil kunne avta noe gjennom resten av året. Vi anslår likevel at veksten i BNP Fastlands-Norge vil bli så høy som 2,7 prosent i år mot 3,4 prosent i fjor. Gitt utviklingen i viktige drivkrefter som beskrevet over, tror vi at styringsrentene fra og med neste år kan komme til å ligge i ro en stund framover. Aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien vil da falle ytterligere noe i 2007 for deretter å holde seg om lag på sin langsiktige trend. Vi venter at arbeidsledigheten (AKU) kommer ned på 3,8 prosent som gjennomsnitt i 2006 og at den holder seg om lag på dette nivået i de kommende årene.

Lav norsk kostnadsvekst har bidratt til lav inflasjon. Det ligger an til at lønnsveksten vil holde seg stabil framover, men produktivitetsveksten kan komme til å svekkes noe i tråd med avdempningen av produksjonsveksten. Kronekursen styrket seg en del gjennom våren. Vi tror oljeprisen vil holde seg høy framover, men falle gjennom neste år til 50 dollar per fat. Dette kan gi en kronkurs om lag på dagens nivå ut året, men en moderat svekkelse gjennom 2007 og inn i 2008. Inflasjonen målt ved veksten i konsumprisindeksen uten energipriser og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE) var 1,0 prosent i fjor. Den ventes å holde seg i underkant av dette i år, men øke noe gjennom neste år og deretter bevege seg i intervallet 1,5-2,0 prosent. Etter å ha steget mye gjennom vinteren har elektrisitetsprisene til husholdningene nå begynt å falle. På årsbasis kan det likevel ligge an til en betydelig økning i energiprisene, slik at veksten i konsumprisindeksen (KPI) kan komme opp i 2,1 prosent i år.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser. 1997-2009. Prosentvis endring fra
året før der ikke annet framgår
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Prognoser
  2006 2007 2008 2009
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,0 2,9 4,7 3,4 3,7 3,4 3,1 3,5
Konsum i offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,7 1,3 2,2 1,5 2,5 2,4 3,8 3,5
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -1,0 0,2 8,1 10,9 8,7 -1,7 -0,4 0,2
Utvinning og rørtransport 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -5,3 16,1 7,8 15,6 8,1 -8,0 -0,7 0,0
Fastlands-Norge 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 2,5 -3,7 7,8 8,8 7,6 0,1 -0,2 0,7
Næringer 9,5 8,9 -1,5 0,1 2,6 4,6 -11,7 8,0 9,8 6,5 3,5 -1,3 -0,5
Bolig 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -0,6 2,0 12,3 14,5 4,6 -0,9 -1,0 0,0
Offentlig forvaltning 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 1,0 10,5 1,9 -0,8 14,6 -5,9 3,6 4,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 3,1 1,4 4,5 3,8 4,0 2,6 2,7 3,0
Lagerendring2 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 -0,2 -0,3 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 -0,8 0,2 0,6 0,7 0,5 4,1 2,9 2,0
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 1,9 -0,7 -0,7 -4,1 -2,7 7,5 3,8 1,0
Tradisjonelle varer 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 0,4 4,4 3,4 5,8 3,9 2,6 2,4 3,2
Import 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 0,7 1,1 8,9 7,4 7,8 2,3 2,8 3,8
Tradisjonelle varer 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,4 5,1 10,2 8,3 6,1 2,8 2,4 3,7
Bruttonasjonalprodukt 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,1 1,1 3,1 2,3 1,9 2,6 2,5 2,1
Fastlands-Norge 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,4 1,4 3,8 3,7 2,7 1,8 2,3 2,3
Industri og bergverk 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 2,9 4,7 2,4 2,3 -0,2 0,6 1,3
                           
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,2 -1,7 2,0 0,9 1,7 0,9 1,1 0,9
Sysselsatte personer 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,0 -1,1 0,4 0,7 2,1 0,7 0,6 1,0
Arbeidstilbud3 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,4 -0,5 0,4 0,8 1,3 0,8 0,7 0,8
Yrkesandel (nivå)4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,0 72,8 72,7 72,9 72,8 72,5 72,4
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,8 3,9 3,9 3,7
                           
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 4,3 3,6 3,9 4,0 3,7 4,0
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,1 1,2 1,5 1,9
KPI-JAE5 .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,9 1,6 1,8 1,9
Eksportpris tradisjonelle varer -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,9 -2,3 8,4 3,5 6,0 -3,9 -3,3 0,0
Importpris tradisjonelle varer -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,5 -0,3 4,5 0,4 0,3 -1,2 0,7 0,8
Boligpris6 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,1 7,9 7,2 3,3 3,4 1,8
                           
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,8 5,6 2,7 3,5 -0,2 7,3 4,3 4,7 6,7 -4,7 4,3 2,9 2,6
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 9,7 9,8 12,6 5,2 6,4 6,2 5,4
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,0 3,5 3,5 3,5
Utlånsrente, banker (nivå)7 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,6 4,2 4,0 4,4 5,0 5,1 5,1
Realrente etter skatt (nivå) 1,7 3,0 3,7 2,6 3,3 4,8 2,3 2,6 1,3 1,0 2,4 2,1 1,8
Importveid kronekurs (44 land)8 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 -1,5 -0,2 1,8 0,2
                           
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  193,9  204,3  233,0  316,5  387,0  405,5  314,4  295,9
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,8 13,0 13,6 16,6 18,4 18,9 14,8 13,5
                           
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 9,4 8,6 7,0 11,7 0,8 1,3 2,6 7,1 5,2 6,4 4,5 2,1 3,2
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 1,9 1,7 1,7
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,0 3,5 3,5 3,5
Råoljepris i kroner (nivå)9  135 96  142  252  219  197  205  257  351  428  370  308  308
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 13. juni 2006. Frigitt 15. juni 2006.